START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


21 januari 2010                                                                          WEEKBERICHT WEEK 3CBOO visitaties aan openbare scholen in Enschede

De afgelopen weken heeft een aantal intake gesprekken plaats gehad op 6 scholen van de Stichting voor openbaar basisonderwijs Consent. Het is een eerste groep scholen, die wordt gevisiteerd in de eerste helft van 2010 tot aan
de zomervakantie. Deze nieuwe kopgroep gaat vooraf aan een hele reeks visitaties van de in totaal 33 openbare 
basisscholen van Consent, die voortduurt tot medio 2012. Het betreft de volgende Consent scholen:

Openbare basisschool Dr. M.L. Kingschool

Openbare basisschool La Res

Openbare basisschool De Lipper

Openbare basisschool Molenbeek

Internationale Prinseschool

Openbare basisschool Roombeek

Na de visitatiegesprekken wordt een voorlopige rapportage naar de scholen gezonden naar aanleiding waarvan
opmerkingen kunnen worden gemaakt. Vervolgens wordt een definitief rapport opgesteld en wordt bepaald of de
desbetreffende school/scholen in aanmerking komt/komen voor het CBOO-certificaat openbaar onderwijs. Het directeurenoverleg van Consent heeft in de aanloop naar de visitaties overleg gehad over de vraag welke criteria
voor openbare identiteit uit de CBOO-formats door hen als zeer belangrijk worden ervaren. Een lijstje daarvan is
aan het CBOO-secretariaat toegestuurd. Ze zijn voor de CBOO-visitatoren tijdens de visitaties niet leidend, maar
worden uiteraard wel ‘meegenomen’ in de gesprekken.

Het is de bedoeling dat voor voornoemde scholen voor 2010 het hele traject van visitatie en (eventueel) certificatie
is afgerond. Als de desbetreffende school en het CBOO in gezamenlijk overleg hiertoe besluiten, zal e.e.a. gepaard
gaan met een behoorlijke PR ter versterking van de positie van het openbaar onderwijs in Enschede.Worsteling

Docenten worstelen met lesgeven over homoseksualiteit

Docenten vinden het lastig om in luidruchtige klassen homoseksualiteit te bespreken. Het zou nuttig zijn als
lerarenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan hoe docenten zulke thema’s in de klas kunnen bespreken.
Dit blijkt uit recent onderzoek. De aanbevelingen zijn besproken op dinsdagavond jl. tijdens een diner pensant met
directeuren van lerarenopleidingen, minister Plasterk en de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie, waarvan
deel uitmaken: AOb, het CBOO, CNVO, Empowerment Lifestyle services en COC Nederland.

Vaardigheden

Het onderzoek werd in opdracht van Empowerment (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs) uitgevoerd
door de Rutgers Nisso Groep. Empowerment wilde weten waarom zo weinig docenten lesgeven over homoseksualiteit.
In de aandacht voor het thema homoseksualiteit lijkt het vooral te gaan om de vaardigheden van de docent. Zaken die
docenten beter zouden moeten leren, zijn bijvoorbeeld het omgaan met vooroordelen (met name als deze luidruchtig
geuit worden of hardnekkig worden volgehouden), het herkennen en omgaan met sociaal wenselijke antwoorden, het
bespreken van het seksuele aspect van homoseksualiteit en aandacht voor homoseksualiteit in een klas waarin
homoseksuele leerlingen zitten.

Ondersteuning

De onderzochte docenten geven aan dat binnen de lerarenopleidingen meer aandacht besteed zou moeten worden
aan de competenties die belangrijk zijn voor het geven van seksuele en relationele vorming. Ondersteuning door
middel van materialen, beleid, betrokkenheid van de directie en afstemming met collega’s, vinden zij wel belangrijk
maar worden door hen als secundair gezien. De Rutgers Nisso Groep beveelt aan om binnen de lerarenopleidingen
aandacht te besteden aan benodigde competenties voor het bespreken van homoseksualiteit en seksuele vorming
in de klas. Op 19 januari heeft de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie een diner pensant georganiseerd, waar
het onderzoek werd besproken met directeuren van lerarenopleidingen, docenten en Minister Plasterk. Dit heeft
geleid tot een aanzet voor nieuwe initiatieven in de lerarenopleidingen.

Het rapport is te downloaden van http://www.empower-ls.com/downloads/onder_embargo

Meer informatie via Peter Dankmeijer: 06 53 862 958
Belangrijk voor schoolleiders en bestuurders in het openbaar onderwijs!!
(Ontleend aan VNG Nieuwsbrief 100115)

Seminar over tegengaan segregatie in het onderwijs, 24 maart 2010 te Nijmegen

Lees verder:

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=93258

Meer informatie en aanmelden:

klik HIERNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).