START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009               
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


13 oktober 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 41Aanmelding AVMO Congres 2010

Op 10 november 2010 vindt in zaal 7.17 van het Beatrixgebouw (Jaarbeurs Congrescentrum)  van 14.00 tot 16.30 uur het AVMO Congres plaats!

U wordt van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen van 2 Initiatief Wetsvoorstellen inzake bestuursvormen openbaar onderwijs, het van overheidswege gegeven onderwijs.

Het AVMO Congres 2010 heeft als titel:

Initiatief Wetsvoorstellen m.b.t. bestuursvormen in het openbaar onderwijs waaronder een alternatief voor het wettelijk geregelde ‘goed bestuur’ in het onderwijs.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- (14.00 uur) Korte toelichting met stellingname door AVMO-voorzitter drs. M. Hietbrink
- Inleiding door Prof. Dr. Mr. D. Mentink, emeritis hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam n.a.v. de mede door hem geconcipieerde AVMO Initiatief Wetsvoorstellen inzake bestuursvormen openbaar onderwijs
- Stellingname door leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs n.a.v. de door AOb/AVMO gepresenteerde Initiatief Wetsvoorstellen voornoemd
- Gedachtewisseling met de congresgangers
- Samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter
- (16.30 uur) Afsluiting met een hapje en een drankje

U kunt zich opgeven voor het congres door het aanmeldingsformulier in te vullen.
Ook lucht voor kleine openbare scholen op het platteland

ontleend aan VNG Nieuwsbrief


De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel kleine scholen. Dezet wet geeft de minister van Onderwijs de bevoegdheid om kleine basisscholen die onder de norm van 23 leerlingen zakken, toch open te houden.

Lees HIER verder
Visitaties Consent-scholen worden voortgezet

Het CBOO heeft inmiddels 7 scholen van de Stichting Consent gevisiteerd, terwijl bij een 8e school de oudergeleding nog moet worden bevraagd. In de periode oktober/november 2010 worden de volgende openbare basis scholen bezocht:

De Bothoven
Glanerbrug Noord
Glanerbrug Zuid
Twekkelerveld (bekend van het project “Duizend-en-één-nacht”, zie weekbericht 36)
Het Zeggelt

In de eerste helft van 2011 worden de volgende OBS-en van de Stichting Consent gevisiteerd:

Europa
Het Lang
De Linde
Lonneker
Het Stadsveld
Het Vastert
Willem Wilmink
EduDivers, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, roept op tot meer onderbouwd werken aan homo-emancipatie in scholen

Tijdens een landelijk symposium over effectief werken aan homo-emancipatie in scholen, moedigde EduDivers de homobeweging en het onderwijsveld op om nog eens kritisch te kijken of de methoden om seksuele diversiteit in het onderwijs meer geaccepteerd te maken, wel goed genoeg werken. EduDivers (landelijk kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit) riep op om meer samen te werken en daartoe een intentieverklaring voor meer effectief werken te ondertekenen.

met enthousiasme allen komen we er niet

Het symposium, dat afgelopen vrijdag plaatsvond was bedoeld als lancering van de nieuwe naam EduDivers, dat voorheen opereerde onder de naam Empowerment. Met het symposium, dat zich richtte op hoe men zoveel mogelijk onderbouwd en effectief kan werken, wil EduDivers de discussie losmaken over hoe de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders echt kan inzinken. Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers zegt hierover: "Talloze organisaties zijn met groot enthousiasme bezig. Maar met enthousiasme alleen komen we er niet. Er moet meer discussie komen over of wat we doen wel echt werkt en of het niet nog beter kan. Daar wil EduDivers een voortrekkersrol in vervullen."

meer concrete doelen nodig

Er waren diverse deskundige sprekers, waarvan drie hoogleraren. Gerjo Kok, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, benadrukte dat een onderbouwde benadering een voorwaarde is voor effectief werken. "Vaak krijg ik de vraag iets te evalueren of effect. Dan vraag ik: 'wat is uw exacte doel met deze methode?' Dan antwoord men vaak: 'dat hangt ervan af'. Als men zo vrijblijvend is in wat men precies wil, dan valt er niets te evalueren." Effectief werken staat en valt met een precies vaststellen van je doelen. Rob Tielman, Ton Mooij en Ineke van der Vlugt gingen dieper in op vooroordelen over seksuele diversiteit, asociaal en prosociaal gedrag van leerlingen en de handelingsverlegenheid van docenten. In elke toespraak kwamen suggesties naar voren voor waarop methoden zich het best zouden kunnen richten. Sjoerd Slagter, de voorzitter van de VO-raad (overleg van de schoolbesturen VO), was het ermee eens dat er iets moest gebeuren. Wel maakte hij de aantekening dat er s! oms een kloof lijkt tussen de beleving van scholen en van de hlbt-beweging. "Laten we samen kijken naar wat echt gaat werken". De VO-raad gaat in november samen met de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie een follow-up meeting van deze dag organiseren met schoolleiders om te bekijken hoe de kloof gedicht kan worden.

boekje

EduDivers presenteerde een klein boekje, waarin kort staat samengevat welke kennis er tot nu toe is over acceptatie van seksuele diversiteit in scholen. In het boekje staat ook een voorstel voor concrete doelen en vragen over wat er nog moet worden uitgezocht om methoden echt effectief te maken. Dankmeijer: "We zijn niet ontevreden met wat er gebeurt. Er zijn allerlei aanwijzingen dat we wel op de goede weg zijn met wat we doen. Maar we doen het op gevoel, en door er beter over na te denken wat we doen, meer samen te werken en op elkaar af te stemmen en door onze methoden te testen en verbeteren, kunnen we volgens ons nog wel veel meer effect sorteren." Het boekje en de intentieverklaring zijn te downloaden van de website van EduDivers.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).