START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


3 november 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 44AVMO Congres verplaatst naar woensdag 9 maart 2011

In het Onderwijsblad van de AOb van zaterdag jl. is de mededeling opgenomen, dat het AVMO Congres van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO plaatsvindt op 10 november a.s.. Bij het ter perse gaan van dit magazine leek dat ook nog de bedoeling.

Inmiddels heeft het AVMO-bestuur echter moeten besluiten het Congres te verplaatsen naar 9 maart 2011. Daarvoor hebben D66-kamerlid B. van der Ham en PvdA-kamerlid Metin Celik hun medewerking al toegezegd. Op reacties vanuit andere fracties wordt nog gewacht. Verdere informatie kunt u ontlenen aan AVMO Nieuwsbrief 40.
Algemeen directeur Otto Meulenbeek van openbaar onderwijs Apeldoorn geeft advies


‘Betere opbrengsten met prestatiemanagement’

Dat is de titel van het boekje van de hand van algemeen directeur Otto Meulenbeek dat onlangs in de Kluwer Praktijkserie Basisschoolmanagement is verschenen. In het afgelopen heeft Otto Meulenbeek aan alle directeuren een exemplaar van zijn boekje overhandigd. Lees hier verder.
Bedreiging voor het openbaar onderwijs?

(Bron: SBO)

Tussen 2010 en 2015 krimpt in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Limburg het aantal leerlingen van basisscholen naar verwachting met ongeveer twaalf procent. Landelijk ligt het gemiddelde waarschijnlijk op zeven procent. Vanaf 2015 krijgt ook het voortgezet onderwijs met een sterke krimp te maken. Dat blijkt uit de prognoseanalyse ‘Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit Den Haag. Veel scholen springen al op deze ontwikkelingen in. Met kennis over de verwachte daling van leerlingenaantallen kunnen scholen gerichter inspelen op toekomstige verwachte personele en materiële problemen. In de publicatie zijn zij ook aan het woord over hun oplossingsstrategieën.

SBO-directeur Freddy Weima: ‘Als het leerlingenaantal terugloopt, daalt ook de rijksbijdrage die sterk gebaseerd is op het aantal inschrijvingen. Samen met de lopende en komende bezuinigingen op onderwijs, wordt dat een hard gelag voor scholen. De financiële problemen hebben ook personele gevolgen. Zo kunnen scholen waarschijnlijk moeilijk voldoende leraren vasthouden voor de vele vacatures die door de vergrijzing over twee, drie jaar weer gaan ontstaan.’

Grote regionale en lokale verschillen

Waar vijf provincies al te maken hebben met een leerlingenkrimp, kennen Utrecht en Flevoland nu nog een groei. Dat geldt ook voor de grote steden terwijl in de omliggende gemeenten en op het platteland het leerlingenaantal daalt. Landelijk heeft de helft van de basisscholen nu al te maken met krimp en vanaf heden gaat het bijna overal spelen. Deze trend zet zich in 2016 door in het voortgezet onderwijs, maar ook daar met regionale en lokale verschillen. Daarom zullen scholen op regionaal niveau naar oplossingen op maat moeten (blijven) zoeken.

Gevolgen onderwijskwaliteit

Dalingen van het leerlingenaantal zorgen voor toenemende problemen voor scholen. Omdat de rijksbijdrage afneemt, leidt het nu al tot bijvoorbeeld het vormen van combinatiegroepen, het snijden in ‘remedial teaching’en het opheffen van kleine basisscholen. Hiermee komt de onderwijskwaliteit onder druk te staan. Om het lesgeven aan te kleine groepen te voorkomen, kunnen scholen van het voortgezet onderwijs gedwongen zijn een deel van het vakkenaanbod te laten vervallen. Daardoor hebben leerlingen minder keuze. Ook dit zal de onderwijskwaliteit en omvang van het onderwijsaanbod negatief beïnvloeden..

Samengaan, verhuur lokalen en mobiliteit

Op de vraag welke oplossingen scholen hanteren en/of zien voor de problemen door leerlingenkrimp, noemen zij vooral samenwerking en samengaan met andere scholen. Andere oplossingen zijn: verhuur van leslokalen, mobiliteit en uitstroom van personeel bevorderen en het personeelsbeleid beter afstemmen op toekomstscenario’s en op de onderwijsvisie. Dit laatste biedt ook weer kansen op kwaliteitsverbetering binnen scholen. Verder zien individuele scholen een sterkere profilering als oplossing om zoveel mogelijk leerlingen te werven.

Analyse

ResearchNed heeft voor het SBO de analyse voor de prognoses van de leerlingendaling uitgevoerd. Daarnaast zijn in het rapport resultaten van een SBO-panelenquête over de ervaringen met krimp van schoolleiders en bestuurders verwerkt. Ook zijn ideeën van schoolleiders en -bestuurders voor het oplossen van knelpunten opgenomen.

Ton van Goor (SBL)
Ingezonden mededeling


Zes LVO-locaties starten GSA
Gay-Straght Alliance bevordert homovriendelijke school

Sint-Jan (Hoensbroek), Sophianum (Gulpen), Sint-Maartenscollege en Porta Mosana College (Maastricht) zijn gestart met een Gay-Straight Alliance (GSA). Een GSA is een groep van homoseksuele en heteroseksuele leerlingen die samen met docenten homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maken op hun school.

Een GSA kan acties opzetten, zoals bijvoorbeeld een postercampagne, zorgen dat er voorlichters van het COC in de klas komen of bijvoorbeeld een debat organiseren. Een GSA is dus een groep leerlingen die samen aan de school willen laten zien dat hun samenzijn en vriendschap geen enkel probleem is en richt zich op alle leerlingen die zich willen inzetten om hun school een veilige en tolerante plek te maken voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen.

Veilige School Limburg

Het GSA-concept komt uit de Verenigde Staten. Daar zijn al op 3500 scholen GSA’s opgericht. In Nederland zijn ondertussen verschillende allianties gestart. De Limburgse GSA’s zijn onderdeel van het project Veilige School Limburg, een initiatief van COC Limburg in samenwerking met GGD Zuid-Limburg, de Algemene Onderwijsbond, de gemeente Maastricht, de gemeente Heerlen en de provincie Limburg. Veilige School Limburg bevordert de sociale veiligheid van homo- en biseksuele leerlingen en medewerkers in het voortgezet onderwijs in Limburg.

Jack Kraft, projectleider Veilige School: “Om scholen een veilige en tolerante plek te maken voor holebi’s zullen we hen op scholen moeten ondersteunen. Zij zijn degenen die het gesprek aangaan met hun medeleerlingen en kunnen het onderwerp op de agenda zetten van schooldirecties. Nog steeds vindt 50 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat hun school niet veilig genoeg is om voor je seksuele voorkeur uit te komen. GSA’s kunnen seksuele diversiteit binnen de school bespreekbaar maken. Leerlingen leiden hun eigen emancipatieproces terwijl het COC hen begeleidt, ondersteunt en voorwaarden creëert waarmee zij hun doel kunnen bereiken.”

Op vrijdagmiddag 1 oktober tekenden de directies van de scholen een manifest om homoseksualiteit en diversiteit bespreekbaar en zichtbaar te maken.

Klik hier voor meer informatie.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).