START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


11 november 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 45AOb/AVMO in overgangssituatie

Op woensdag 10 november hield CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO zijn reguliere AV. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om ’s middags het jaarlijkse AVMO Congres te houden. Dat is echter uitgesteld naar woensdag 9 maart 2011. De motivering daarvoor en  nadere congresgegevens zijn weergegeven in AVMO Nieuwsbrief 40.

Hoofdmoot tijdens de Algemene Vergadering van AVMO vormden de toekomstplannen. Als AVMO als vereniging stopt, moet op een vloeiende manier de overgang naar een AOb Groep Openbaar Onderwijs (met de naam AVMO) zijn gerealiseerd. Daartoe is een begeleidingscommissie uit de vereniging AOb/AVMO onder regie van AOb-algemeen secretaris M. Knoop actief.

Via AVMO-nieuwsbrieven worden de lezers van de ontwikkelingen dienaangaande op de hoogte gehouden. Voor het CBOO heeft de nieuwe situatie geen bijzondere gevolgen. Het zal blijven bij een kleine statutaire aanpassing.
PERSBERICHT
Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid

(Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam)

Mr. dr. P.W.A. Huisman is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Law School vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag .

Huisman gaat onderwijs geven in het keuzevak Onderwijsrecht, zowel voor studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als voor studenten van andere faculteiten. Daarnaast gaat hij promovendi begeleiden, onderzoek doen en adviseren.

Huisman is sinds 2002 werkzaam als stafjurist bij de Onderwijsraad. Eerder was hij als onderzoeker/docent onderwijsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder meer over de constitutionele aspecten van de onderwijsvrijheid, educational governance en selectie van leerlingen.

Huisman volgt prof. mr. dr. D. Mentink op die in 2008 met emeritaat ging.

De Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft ten doel de bevordering van onderwijs en onderzoek op het gebied van het onderwijsrecht en de verspreiding van kennis, onder meer door middel van publicaties, op dit terrein, in het bijzonder door het vestigen en in stand houden van een bijzondere leerstoel in het onderwijsrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de Stichting gaat het om aandacht voor onderwijsrecht in algemene zin, vanuit respect voor pluriformiteit in samenleving en onderwijs.

Speciale aandacht zal worden gewijd aan in grondwet en internationale verdragen vastgelegde verantwoordelijkheden en vrijheden van burgers en, in relatie daarmee, de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijs tot uitdrukking komend in beleid, waarbij tevens aspecten van onderwijsbeleid in internationaalrechtelijk (rechtsvergelijkend) perspectief worden betrokken.

29 oktober 2010
Trainersopleiding Waarde(n)vol communiceren start januari 2011

Vormgeven aan verandering in onderwijs en opvoeding

(ontleend aan website HVO)

26 januari 2011 start de trainersopleiding HVO 'Waarde(n)vol communiceren' voor opvoeders, leraren en hulpverleners in de sector opvoeding en onderwijs. Centraal in deze opleiding staan de programma's Waarde(n)vol communiceren. Hierbij komen het versterken van de eigen professionele vaardigheden, persoonlijke stijl en communicatie aan bod. We oefenen in het begeleiden van groepen, luisteren, adviseren, programmaopbouw en ook PR.

Lees HIER verder.
Schoolplein mag niet zomaar openbaar toegankelijk zijn

Het schoolplein van de Spaarneschool moet na schooltijd openbaar toegankelijk zijn zodat kinderen uit de buurt er een potje kunnen voetballen, vond de gemeenteraad van Haarlem.

Lees HIER verder.
Te weinig aandacht voor primair onderwijs?

De VOS/ABB maakt zich zorgen over de aandacht van de OCW-bewindslieden voor het primair onderwijs. Voor de motivering, lees HIER verder.
Verkiezingen VS tegenslag voor homo's

(Bron: Novum/AP)

Homorechtenactivisten in de Verenigde Staten hebben in de Congresverkiezingen een flinke tegenslag te verduren gekregen. "Het verlies van het Huis (van Afgevaardigden, red.) aan anti-gelijkheidsleiders is een zware klap," zei Joe Solmonese, voorzitter van de mensenrechtenbeweging HRC.

In de staat Iowa werden drie rechters vervangen die voor het homohuwelijk hadden gestemd, waardoor de vrees vat kreeg op homo-activisten dat gelijkgezinde rechters in andere staten hetzelfde lot staat te wachten. Daarnaast zijn ook de kansen geslonken op het intrekken van het 'don't ask, don't tell'-beleid in het Amerikaanse leger en is openlijke homoseksualiteit in de krijgsmacht nog toekomstgeluid.

Republikeinen die hun opwachting maken in het Huis van Afgevaardigden staan erom bekend dat ze veelvuldig tegen homorechteninitiatieven stemmen, zei Solmonese. Het wegstemmen van de rechters in Iowa is wellicht het meest schokkende nieuws voor homo's. De drie beslisten vorig jaar dat een verbod op het homohuwelijk in strijd was met de grondwet van de staat. Het homohuwelijk in Iowa is nog altijd geldig, maar conservatieve krachten maken zich op voor de invoering van een nieuw verbod.

De Nationale Organisatie voor het Huwelijk en andere vijanden van het homohuwelijk brachten een miljoen dollar bijeen om campagne te voeren tegen de rechters, die zelf besloten geen geld in te zamelen en campagne te voeren. Het verkiezingsresultaat 'is een krachtig bericht aan het adres van iedere rechter die het homohuwelijk wil invoeren tegen de wensen van het volk in', zei Brian Brown, voorzitter van de NOH.

Ondanks de sombere vooruitzichten was er ook enig positief nieuws. De burgemeester van Providence, in Rhode Island, werd gekozen tot het Huis. Hij is daarmee de vierde openlijke homoseksueel die in het Huis plaatsneemt. Drie andere homoseksuele afgevaardigden werden herkozen. In Californië werd voor het eerst in de VS een rechter gekozen voor het hooggerechtshof van de staat die openlijk transgenderist is.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).