START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


17 november 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 46CBOO Visitaties Consentscholen in Enschede, gepland in 2011 afgerond

In juni 2007 begon het CBOO in Enschede met een pilot visitatie openbare identiteit aan OBS het Bijvank. Toenmalig directeur Ellen Rouwenhorst was de eerste, die op eigen initiatief haar school presenteerde. Van deze visitatie werd een verslag gemaakt, dat een jaar later leidde tot CBOO-certificering van de school. Het CBOO besteedde daar aandacht aan in een CBOO-bericht.

Het enthousiasme van Ellen Rouwenhorst kreeg een vervolg. Met het bestuursbureau van Consent werd de afspraak gemaakt om t/m medio 2012 alle scholen van Consent te visiteren. Het gaat daarbij om een behoorlijk aantal.

Per half jaar worden afspraken gemaakt en melden zich Consent scholen voor visitatie. Voor zes scholen is visitatie voorzien in de eerste helft van 2011. Voor zes andere scholen is de visitatie nu (najaar 2010) afgerond. OBS Twekkelerveld besteedt er op de eigen website onder het kopje – “nieuws van de maand” (zie blauwe balk) aandacht aan.

Directeur Siep Doddema van OBS Twekkelerveld nodigt de lezers uit het CBOO-rapport over de visitatie van zijn school op te vragen. Het CBOO helpt daarbij graag een handje. Het rapport is een voorbeeld van de rijke scharkering die de Consent scholen kenmerkt. Het rapport is geschreven door de CBOO-visitatoren Annemarijke de Koning-van Loenen en Henk Grönloh. Laatstgenoemde is CBOO-bestuurslid en in de Twentse openbaar onderwijswereld een zeer goede bekende! U kunt het rapport HIER lezen.
Pedagogische visie openbaar onderwijs Groningen

Het openbaar onderwijs neemt de kleur aan van de lokale gemeenschap, wordt wel eens gezegd. Zeker is dat op veel plaatsen in Nederland nagedacht wordt over wat het openbaar onderwijs inhoudt. Het resultaat wordt meestal niet gedeeld met anderen en dat is jammer. Wat dat betreft is er op het gebied van samenwerking en netwerken in het openbaar onderwijs nog een wereld te winnen. In Groningen is er een werkgroep aan het werk gezet om kort en helder de eigen pedagogische visie van het openbaar onderwijs weer te geven. Het resultaat, dat kan dienen als spiegel om de eigen situatie eens aan te toetsen, kunt u HIER lezen.
Minisymposium met Lagerhuisdebat in Woerden

De VOS/ABB organiseerde op 17 november jl. een bijeenkomst in Woerden waarbij de acceptatieplicht voor het onderwijs centraal stond. Met behulp van 5 stellingen werd deze kwestie van verschillende kanten belicht:

- Ouders hebben recht op een plaats voor hun kind op welke school dan ook.

- Ouders hebben recht op homo-vrije scholen.

- Voor normen en waarden maakt de denominatie niet uit.

- RK- en PC-scholen schuiven qua identiteit op naar openbaar onderwijs. Dat maakt het duaal stelsel overbodig.

- De openbare school moet zelf verantwoordelijk zijn voor de levensbeschouwelijke vorming van kinderen.

Begrippen als activieve pluriformiteit en duaal stelsel werden veel gehoord. Hulpbisschop De Jong van Rotterdam vroeg de vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs hem het begrip actieve pluriformiteit eens uit te leggen. Dat lukte niet echt. Heet hangijzer blijft handhaven van het duaal stelsel en de vraag wat daarvoor dan de gronden zijn. In CBOO-bericht week 47 wordt een VOS/ABB-weergave van het symposium opgenomen.

 


Van Bijsterveldt wil toe naar flexibelere lestijden

Er starten volgend jaar pilots waarin basisscholen hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar. Dat heeft minister van Bijsterveldt (OCW) bekend gemaakt.

Nu is het zo dat lesuren die gegeven worden tijdens de vakantieperiode niet meetellen in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Minister Van Bijsterveldt wil bij wijze van experiment een aantal scholen meer ruimte geven, onder strikte voorwaarde dat leerlingen aan het eind van de basisschool de kennis en vaardigheden hebben die de wet voorschrijft.

Lees HIER verder.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).