START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


25 november 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 47CBOO zoekt visitatoren openbare identiteit

Tijdens een bestuursvergadering van het CBOO op 23 november jl. kwam naar voren, dat ook het CBOO slachtoffer kan zijn van succes! Bij visitaties, waarover u in CBOO-berichten regelmatig kunt lezen, is de grote belangstelling een probleem aan het worden. Het CBOO moet momenteel bijna terughoudend omgaan met aanvragen voor visitaties openbare identiteit. Als een schoolbestuur het licht op groen zet, willen scholen z.s.m. worden gevisiteerd. Dat zijn er dan meteen soms tientallen. Daarvoor heeft het CBOO dan niet meteen voldoende visitatoren in huis. Dat is remmend voor het enthousiasme van de aanvragers.  Daarom is besloten alles uit de kast te halen om meer mensen, die hart hebben voor het openbaar onderwijs en ook bereid zijn tijd vrij te maken voor visiteren, aan te trekken voor dit werk. Mede daarom ook hierdoor de oproep aan te geven, of u belangstelling hebt om te gaan visiteren. Voor verdere informatie kunt u een mail sturen naar info@cboo.nl of bellen 030 - 2989167.
Acceptatieplicht

In CBOO-bericht week 46 werd kort aandacht besteed aan het minisymposium van VOS/ABB op 17 november jl. in Woerden. VOS/ABB PR-chef Martin van den Bogaerdt gaat HIER uitvoeriger op de inhoud van het symposium.
Actieve pluriformiteit

In CBOO-bericht week 46 kwam u bij de berichtgeving over het minisymposium van de VOS/ABB (3e onderwerp) o.a. de volgende passage tegen:

“Hulpbisschop De Jong van Roermond vroeg de vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs hem het begrip actieve pluriformiteit eens uit te leggen. Dat lukte niet echt.”

De laatste opmerking was wellicht te kort door de bocht. Daarop kwam een reactie binnen van Lizzy Wijnen, beleidsmedewerker VOS/ABB met levensbeschouwing als specialisatie, die namens de VOS/ABB op de RK-prelaat was ingegaan.

Afgesproken is, dat VOS/ABB en CBOO i.i.g. op korte termijn verder praten over actieve pluriformiteit. De bijdrage die mevrouw Wijnen namens de VOS/ABB uitsprak, kunt u HIER lezen.

Uw reactie op de inhoud van deze bijdrage wordt op prijs gesteld. Het kan een verrijking zijn t.b.v. het gesprek, dat CBOO- en VOS/ABB-vertegenwoordigers over dit onderwerp binnenkort hebben.

 


Uitvinden van het wiel?

ontleend aan VNG Nieuwsbrief

Nog niet zo HEEL lang geleden konden scholen hun inkopen doen via het Rijksinkoopbureau. Sindsdien is er in onderwijsland bestuurlijk gedecentraliseerd en is onderwijsbestuur in toenemende mate geprivatiseerd. Als de broekriem moet worden aangetrokken komen toch ineens de lokale publieke overheden weer in beeld voor hulpverlening. Draait de slinger terug?

Lees HIER verder.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).