START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


2 december 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 48NVOR kiest voor verbreding werkterrein

De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR), waarvan het CBOO lid is, wil meer dan tot nu toe verbindingen leggen met gremia, die vanuit verschillende invalshoeken belangstelling hebben voor onderwijsrecht. Dit stelde NVOR-voorzitter emeritus hoogleraar Prof. Mr. Dr. D. Mentink in zijn jaarrede aan het begin van het symposium, dat de NVOR ieder jaar in november te Utrecht organiseert. Mentink is er niet gerust op dat de Rijksoverheid het belang van het vakgebied onderwijsrecht voldoende ziet. Met voorbeelden gaf hij aan, dat wetgeving in de onderwijspraktijk zeer vergaande gevolgen heeft voor de implementatiemogelijkheden van beleidswijzigingen op onderwijsgebied. Hij brak een lans voor de oprichting van een Nederlands Instituut voor Onderwijsrecht voor o.a. onderwijsjuristen, bestuurders en managers en overige beleidsbepalers in het onderwijs, waarmee ook organisaties in het maatschappelijk middenveld werden bedoeld, zoals onderwijsvakorganisaties.

Desgevraagd gaf Mentink aan, dat ook niet-juristen die lid zijn van de NVOR, kunnen toetreden tot de NVOR-werkgroepen. Over de werkgroepen geeft de NVOR-website duidelijke informatie:

In ieder geval is de tijdelijke financiering die in 2009 t.b.v. ontwikkeling van onderwijsrecht beschikbaar is gesteld, volstrekt onvoldoende.  Op korte termijn is er grote behoefte aan een virtuele bibliotheek onderwijsrecht en een databank voor jurisprudentie m.b.t. onderwijsrecht.

Het preadvies voor dit symposium was van de hand van mevr. dr. Renée van Schoonhoven en droeg als titel "Tussen tafellaken en servet? Over de niveau 1 en 2 opleidingen op het snijvlak van vmbo en mbo". Renée van Schoonhoven is inhoudelijk directeur van Actis Advies, secretaris van het Platform Praktijkonderwijs en wegbereider omvorming Stichting Beroepskwaliteit Leraren.

Drs. Peter Lourens, plv. afdelingshoofd en coördinator bekostigings MBO van het ministerie van OCW, en mevr. mr. Annie Wigger, advocate, waren referent. De aanpak van het symposium, waarbij onderwijsrecht en de uitwerking daarvan op de praktijk van het MBO in onderlinge samenhang werden gepresenteerd, was een eye-opener en een gemiste kans voor diegenen, die in het MBO de lakens uitdelen, maar niet aanwezig waren.
Heilige huisjes bespreekbaar?

“Wat houdt ons tegen om heilige huisjes bespreekbaar te maken en out-of-the-box te denken? Ik ben ervan overtuigd dat buiten de traditionele kaders denken de enige route is om met ons onderwijs vooruit te komen. En het kan, in onze scholen, bij de vakbonden, binnen de diverse raden en noem maar op. Er is voldoende kennis aanwezig om dit te realiseren. En als er een wil is …

Aan alle betrokkenen zeg ik: Wacht niet op wat het onderwijs voor jou bedenkt, maar bedenk wat jij voor het onderwijs zou kunnen doen. Ik sta open voor alle suggesties die hieraan bijdragen, juist als het gaat om het wegnemen van belemmeringen. Ik ben heel nieuwsgierig en hoop dat mensen gehoor geven aan deze oproep.”

Ondermeer deze zinnen sprak de nieuwe minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt Vliegenthart, uit op 11 november 2010 tijdens de begrotingsbehandeling OCW 2010 - 2011.

Mevrouw van Bijsterveldt krijgt het nog druk, want een Initiatief Wetsvoorstel inzake de Vereniging als alternatieve bestuursvorm in het openbaar onderwijs komt eraan. Een door drie onderwijsjuristen geformuleerd stuk daartoe komt eraan. Het CBOO is benieuwd hoe het departement en de TK zullen reageren op het initiatief van lidorganisatie AOb/AVMO. Overigens is het CBOO benieuwd hoever het ministerie zelf is gevorderd met het onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs. Een toezegging daartoe van toenmalig staatssecretaris S. Dijksma (PvdA) van 2 september 2009 in de Vaste Kamercommissie Onderwijs heeft tot nog toe geen zichtbaar resultaat opgeleverd en dat “terwijl er voldoende kennis aanwezig is om dit te realiseren” (citaat minister van Bijsterveldt). Het CBOO houdt de verdere ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten.
Wat vinden we belangrijk in het openbaar onderwijs?

Bijdrage Annemarijke de Koning-van Loenen, visitator CBOO


N.a.v. het debat over Actieve Pluriformiteit dat binnenkort plaats gaat vinden (CBOO-weekbericht 47) enige opmerkingen mijnerzijds.

De belangrijke aspecten van Lizzy Wijnen zou ik willen uitbreiden met
- Democratisch Burgerschap
- Interne en externe democratie
- Actief leren van elkaars culturen en onderlinge verschillen
- Gelijkwaardigheid

Dat iedereen gelijkwaardig is, vind ik één van de belangrijkste kenmerken van het openbaar onderwijs. Je kan veel respect tonen, dat betekent nog niet dat je gelijkwaardig bent. Vanuit deze gelijkwaardigheid moet vooral aandacht besteed worden aan begrippen als respect, tolerantie, waardering en warmte.

Ook de interne en externe democratie vind ik een belangrijk uitgangspunt. Een organisatie moet transparant en duidelijk zijn en democratisch functioneren.

Actief leren van elkaars culturen kan door bijv. bezoek aan een moskee, rk-kerk, of synagoge. Leerkrachten kunnen hun studiedag plannen op een Islamitische feestdag, leerlingen kunnen snoepzakjes versieren voor het suikerfeest enz.

Het probleem van het openbaar onderwijs is het gebrek aan kennis van de uitgangspunten / kenmerken. Ik kom dit steeds tegen, ook bij visitaties. Er wordt meestal wel bij sollicitaties gevraagd of de openbare gedachte onderschreven wordt, maar er wordt niet onderzocht of men kennis van de kenmerken heeft en de openbare identiteit kan overdragen.

 


Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) geaccrediteerd

Persbericht van HVO, 30 november 2010


Op 9 november 2010 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieoorganisatie (NVAO) de aanvraag Toets nieuwe opleiding van de postinitiële hbo-masteropleiding voor leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing van Stichting HVO te Utrecht positief beoordeeld. De beoordeling door het panel van deskundigen, ingesteld door de NVAO, is verricht aan de hand van het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs (hbo-master) van de NVAO.

De postinitiële hbo-master voor leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid. De opleiding is in deeltijd te volgen, duurt twee jaar en kent een studiebelasting van 60 ECTS. De opleiding is toegankelijk voor mensen met een passende bachelor- of masteropleiding.

De opleiding heeft een ontstaansgeschiedenis vanaf 1993. Toen werd gestart met een experimentele opleiding op eerstegraads niveau. Vanaf 1 september 2000 wordt de opleiding van Stichting HVO in nauwe samenwerking met de zusterorganisatie Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgd. Er bestaat in Nederland geen andere opleiding op dit niveau, die vanuit humanistisch perspectief vorm en inhoud wordt gegeven.

Klik HIER voor meer informatie.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).