START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Op deze website kunt u weekberichten vanaf 2008 teruglezen. Ons archief gaat echter terug tot 2003. Berichten uit de jaren 2003 tot en met 2007 kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar: info@cboo.nl


15 december 2010                                                                         WEEKBERICHT WEEK 50Reactie op onderwijskundige visie Groningen

Hans Teegelbeckers van VOS/ABB Consulting reageert op de in CBOO-bericht week 46 verschenen visie van Groningen op de pedagogische opdracht van het openbaar onderwijs.


Hij schrijft:

Met grote aandacht heb ik de pedagogische visie van Groningen gelezen. Wat ik hierin mis is de aandacht voor respect naar de diverse levensbeschouwingen en godsdiensten in onze pluriforme samenleving. Het mag toch duidelijk zijn dat dit een opdracht is aan het openbaar onderwijs vanuit artikel 46 en 50 van de WPO.


Artikel 46 - Karakter openbaar onderwijs

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing (zie artikel 23 lid 3 van de Grondwet).


Artikel 50 - Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 8, zevende lid, aanhef en onder a, ten minste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.


In de grondwet staat vervolgens nog:

Artikel 23

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.


Mijn advies zou dan ook zijn om expliciet de aandacht voor de diverse levensbeschouwingen en godsdiensten in onze samenleving op te nemen in dit verder uitstekende visiedocument.
Cursus Opvoeden met hart, hoofd en handen

(persbericht van HVO)


Op 12 januari 2011 start Stichting HVO met de cursus 'Opvoeden met hart, hoofd en handen' in Utrecht. De cursus is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar, die waarde(n)vol willen communiceren met hun kind(eren) en willen opvoeden vanuit een evenwichtige mix tussen intuïtie, kennis en daadkracht.

Klik HIER voor het volledige persbericht.
Trainersopleiding HVO ‘waarde(n)vol communiceren’
Vormgeven aan verandering in onderwijs en opvoeding

(persbericht van HVO)


Op 26 januari 2011 start Stichting HVO met de trainersopleiding 'Waarde(n)vol communiceren' voor opvoeders, leraren, hulpverleners en trainers in de sector opvoeding en onderwijs in De Hof van Vijfeijken in Boxtel. Centraal in deze opleiding staan de programma's Waarde(n)vol communiceren. Hierin komen het versterken van de eigen professionele vaardigheden, persoonlijke stijl, begeleiden van groepen, adviseren, programmaopbouw, communicatie en PR aan bod.

Klik HIER voor het volledige persbericht.

   


Nieuwste boek over Multatuli gepresenteerd

(persbericht van het Humanistisch Archief)


Tijdens een publieksavond over Multatuli en levensbeschouwing op 8 december, is de nieuwste bundel over Multatuli “Misschien is niets geheel waar… en zelfs dát niet’ Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten” gepresenteerd. De bundel is verschenen onder redactie van Bert Gasenbeek (directeur van het J.P. van Praag Instituut).

Klik HIER voor het volledige persbericht.

   


Tot slot!!!!!

Het jaar 2010 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden aan het einde van week 1 in 2011.

Het DB/CBOO wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2011 toe!

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).