START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


11 februari 2010                                                                          WEEKBERICHT WEEK 6PABO’s voor samenwerking in het openbaar onderwijs

Tijdens het reguliere overleg van PABO's over de versterking van de openbare identiteit is gerapporteerd over de bespreking met het CBOO over de verbetering van de samenwerking in het openbaar onderwijs en dat werd goed ontvangen. Het verschil tussen visitaties op openbare identiteit (die door het CBOO verricht worden) en de accreditatie als erkenning van PABO's die opleiden voor openbare basisscholen (door VOS/ABB en VOO), was ook helder voor de aanwezigen. Het CBOO is verheugd over deze constructieve opstelling door de betrokken PABO's.
CBOO-bestuur in voorjaarsvakantie bijeen

Op dinsdag 16 februari houdt het CBOO-bestuur haar voorjaarsvergadering. Een aantal onderwerpen passeert de revu. Behalve over het jaarverslag 2009 en beleidsplan 2010 buigt het CBOO-bestuur zich ook over de vraag hoe de samenwerking van organisaties in het openbaar onderwijs vlot kan worden getrokken. Daarover zijn ruim een jaar geleden met de VOS/ABB en de VOO afspraken gemaakt, die ook zijn vastgelegd in een document.

Het CBOO-bestuur zal de voortgang rond de gemaakte afspraken evalueren en bekijken met welke strategische partners in het openbaar onderwijs constructief verder valt samen te werken.
KLOO-aanvraag gehonoreerd en in behandeling

In december 2009 is een KLOO-aanvraag van het CBOO en lidorganisatie AOb/AVMO positief beoordeeld door de beoordelingscommissie van directeuren van de landelijke pedagogische centra. Het betreft een onderzoek naar de vraag: “Welke positieve emoties ervaren leerkrachten in hun lesgeven en wat betekenen deze voor hun functioneren en voor hun welbevinden?”.

Onderwijzen is een beroep met veel emoties. Het werken aan pedagogische doelstellingen en de maatschappelijke taak van het onderwijs betekent een diepgaande betrokkenheid bij en begeleiding van de persoonlijke, sociale, morele en maatschappelijke identiteitsontwikkelingen van jongeren. De daarbij samenhangende intensieve persoonlijke omgang met leerlingen, collega’s en ouders draagt veel emoties in zich. Onderwijzen is door haar doelstellingen en haar werkwijze een zeer emotioneel vak. Veelal krijgen negatieve emoties als woede, irritatie, onbegrip, vertwijfeling en machteloosheid veel aandacht. Deze negatieve emoties hebben een grote invloed op het welbevinden van leerkrachten en dus op het functioneren van het onderwijs. Maar er zijn echter ook positieve emoties, emoties die inspireren, motiveren, die een gevoel van flow geven (Korthagen & Lagerwerf, 2008). Emoties die positief bijdragen aan het zelfbeeld van leerkrachten, die een passie teweeg brengen (Day, 2009). Emoties zijn verweven in het beroep van leerkracht doordat pedagogische idealen in het geding zijn, intermenselijke verhoudingen een rol spelen en er sprake is van een pedagogische relatie (Hansen, 2003).

In dit onderzoek willen de onderzoekers vragen naar wat zorgt voor positieve ervaringen, wat de betekenis daarvan is voor het zelfbeeld van leerkrachten en voor hun pedagogische professionaliteit. Ze willen vooral onderzoeken hoe deze emotie-ontwikkeling plaatsvindt in het onderwijs zelf, in de directe omgang met leerlingen.

Het onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de professionele pedagogische identiteit van leerkrachten in het openbaar onderwijs, aldus de onderzoekers prof. dr. W. Veugelers, Dr. J. Schuitema en Drs. M. Derriks van het Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam, i.s.m. Kohnstamm Instituut eveneens te Amsterdam.
Onderwijswetgeving glashelder over positie GVO en HVO in openbaar onderwijs

Wettelijke Basis

De wettelijke basis voor het Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is terug te vinden in de wet op het primair onderwijs, artikel 46, 50 en 51.

ART. 46

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

ART. 50

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 schooluren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 8, zevende lid, aanhef en onder a, ten minste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.

ART. 51

1. Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen. Levensbeschouwelijk onderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag.

Met de term godsdienstonderwijs in bovenstaande wetstekst wordt hetzelfde bedoeld als het op deze site gebruikte Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Levensbeschouwelijk onderwijs is in de praktijk Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).

Het in sommige kringen bestaande misverstand, dat GVO en HVO eigenlijk niet thuis zouden horen in het openbaar onderwijs is hiermee ontkracht. Binnen het CBOO-bestuur zijn IKOS en HVO lidorganisaties met een grote inbreng.

Voor meer informatie over deze organisaties zie:

LINKS

Voorjaarsvakantie

In de weken 7 en 8 zijn velen in het onderwijs op voorjaarsvakantie. In verband daarmee verschijnen er in deze weken geen CBOO-berichten.

Het eerstvolgende bericht kunt u tegemoet zien in week 9 rond 4 maart a.s.

Het DB/CBOO wenst u een ontspannen vakantie met goed weer toe!NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).