START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


3 maart 2010                                                                                 WEEKBERICHT WEEK 9



Tekorten door vergrijzing

Het gebrek aan leidinggevenden door vergrijzing moet ons niet zozeer attenderen op het kwantitatieve tekort. Veeleer moet de vergrijzing ons wijzen op het belang van de kwaliteit van leidinggevenden, de continuïteit van het onderwijs in het algemeen en die van de identiteit van het openbaar onderwijs in het bijzonder. Het zijn immers de leidinggevenden die op deze punten de beslissende factor uitmaken. De lappendeken van bestaande oplossingen redt ons wel van onderkoeling, maar we moeten - om echt warm te blijven - ook de no-go areas van het personeelsbeleid betreden. Niveau en - inderdaad - aantallen van leidinggevenden staan onder druk.

Dit stelde Marcel L. Bos van Piox in het thematisch gedeelte van de CBOO-bestuursvergadering op 16 februari jl. In zijn presentatie liet hij zien hoe hevig de vergrijzing onder vooral leidinggevenden in PO en VO op ons af komt. De gemiddelde leeftijd in het onderwijs stijgt en stijgt harder onder leidinggevenden. Zonder dat daar voldoende nieuwe aanwas van ervaren en gekwalificeerde schoolleiders tegenover staat.

Lees verder.....




Uitbreiden omdat schoolbestuur dat wil!

In vakantietijd, nl. op 25 februari jl. verscheen in de NRC een interessant artikel waarin de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs aan de orde was. Inzet van het conflict tussen schoolbestuur enerzijds en ouders en stadsdeelraad anderzijds, is de vraag of uitbreiding van een openbare school wel of niet moet gebeuren. Wat de zaak zo gecompliceerd maakt, is dat het onderwijs in Amsterdam is verzelfstandigd, maar de gemeente Amsterdam en dus de publieke gemeenschap verantwoordelijk is voor de huisvesting. De Rijksoverheid stoot het openbaar onderwijs af met het argument, dat dat door de participanten zelf moet worden bestuurd, maar creëert daarmee de situatie dat privaatrechtelijke besturen de belastingbetaler opzadelen met schaalvergrotende nieuwe onderwijsgebouwen die veel geld kosten, terwijl tegelijkertijd de ouders in het desbetreffende stadsdeel die schaalvergroting helemaal niet willen. 

De stichting als bestuursvorm in het openbaar onderwijs kan een zegen zijn als het gaat om bekwame bestuurders die verstand hebben van onderwijs in brede zin, draagvlak hebben in de gemeenschap en vanuit een democratische gezindheid van gedachte wisselen met hen die het openbaar onderwijs vormgeven. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan blijkt steeds weer, dat er zaken misgaan. De stichting als bestuursvorm is per definitie niet democratisch. Dat betekent dat met grote regelmaat schoolbesturen directeuren en ander onderwijspersoneel ontslaan en daarbij in juridische problemen komen, die de publieke gemeenschap uiteindelijk handen vol geld kosten. Die situatie blijft de vraag oproepen of de verantwoordingsplicht van stichtingsbesturen niet moet worden aangescherpt of radicaal gekozen moet worden voor een andere invalshoek, nl. een bestuursvorm, waarbij de directe participanten in het onderwijs - personeel en ouders -rechtstreeks zijn betrokken.

CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO pleit daarvoor en laat momenteel onderzoek doen om de vereniging als bestuursvorm met voornoemde geledingen een kans te geven. Het is interessant om in het openbaar onderwijs te kijken of beide bestuursvormen - de stichting en de vereniging - naast elkaar kunnen bestaan. De praktijksituaties die zich dan voordoen, bieden de mogelijkheid voor- en nadelen van beide bestuursvormen te bekijken. Daarvoor moet dus door de overheid ook de vereniging een kans krijgen en moet niet in een snelle race worden geprobeerd nu snel de laatste nog bestaande bestuurscommissies ex. Art. 83 van de gemeentewet en de laatste integrale besturen om te zetten in stichtingen. Misschien is een stukje bezinning op dit proces en de effecten daarvan, ook door gemeentebesturen op zijn plaats.




PC-onderwijs in Drenthe in voortbestaan bedreigd

Deze ontwikkeling wordt gemeld door de VOS/ABB in een kort artikel op de eigen website. De VOS/ABB en de VOO motiveren, waarom ze dit proces tegen de achtergrond van het wettelijk kader logisch en wenselijk vinden. Het CBOO ondersteunt de onderstaande redenering in het artikel van harte:

De bevolkingskrimp in Drenthe en de stevige positie van het openbaar onderwijs in die provincie, leiden ertoe dat het christelijk onderwijs daar in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dat zegt Albert Velthuis van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe in het Dagblad van het Noorden (DvhN).

Drenthe heeft net als andere plattelandsgebieden te kampen met bevolkingskrimp. Dat maakt het voor een aantal kleine basisscholen noodzakelijk om te fuseren. In de praktijk blijkt dat bij een fusie de school die ontstaat de openbare denominatie krijgt.

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vinden dit een logische ontwikkeling, omdat bij wet is geregeld dat er voldoende openbaar onderwijs moet zijn. Bestuursvoorzitter Albert Velthuis ziet er echter een bedreiging in, zo meldt het DvhN: ‘Als dit zo doorgaat, verdwijnt het protestants-christelijk onderwijs’.




Voorlichtingsbijeenkomst basisopleiding Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) voor groepsleerkrachten bo

Op woensdag 17 maart a.s. vindt in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats van 15.00-17.00 uur voor de basisopleiding Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) voor groepsleerkrachten bo met affiniteit voor humanisme. Dit eenjarig scholingstraject biedt groepsleerkrachten de mogelijkheid zich te specialiseren in het werken met zingeving en levensbeschouwing en een bekwaamheidscertificaat HVO voor het basisonderwijs te behalen.

De drie componenten van een levensbeschouwing - denken, voelen en willen - krijgen in de opleiding veel aandacht. De leerkrachten onderzoeken de betekenis van het leven vanuit verschillende perspectieven, en ook wat hun persoonlijke betekenisgeving voor de eigen manier van lesgeven inhoudt. In de hoofdmodules Humanistiek en Didactiek worden handvatten aangereikt om levensbeschouwelijke vragen en antwoorden om te zetten in lessen, die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen op de basisschool.

Lees verder.....



NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).