START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


24 maart 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 12Gemeente Albrandswaard vindt voortgezet onderwijs in eigen gemeente niet meer nodig!

Dit is één van de opmerkelijke conclusies in een rapport, dat het CBOO (landelijke netwerkorganisatie in het openbaar onderwijs) in opdracht van de Ouderraad van het Einstein Lyceum in Rotterdam–Hoogvliet heeft geschreven. Deze conclusie is getrokken  n.a.v. uitlatingen van de portefeuillehouder van Kennis & Welzijn in die gemeente.

De conclusie wijkt daarmee af van wat in het Programma Akkoord 2010 – 2014  van het College van B & W staat verwoord onder het hoofdstuk voortgezet onderwijs op blz 23. Het curieuze is, dat de gemeente Albrandswaard tegelijkertijd wel een enquête laat uitvoeren naar de wenselijkheid van volledig voortgezet onderwijs, die gekoppeld wordt aan een gedateerd onderzoek van het Protestants Christelijk schoolbestuur CVO.

Voorts heeft de CBOO-onderzoekscommissie ontdekt, dat het Penta College CSG Hoogvliet,  dat onder het CVO-bestuur valt, geen VMBO–beroepsgericht onderwijs meer aanbiedt in het instroompunt aan de Zwaardijk in Poortugaal, maar wel een brinnummer in stand houdt op dat adres. Tegelijkertijd heeft de Gemeente Albrandswaard een reservering van € 4 miljoen voor nieuwbouw t.b.v. het instroompunt uit de Gemeentebegroting geschrapt.

Uit de door het CBOO gehouden enquête blijkt, dat aan een kleinschalig instroompunt voor openbaar voortgezet onderwijs, zoals dat nu bestaat, wel degelijk behoefte is.

Het rapport is HIER te downloaden.

Dat geldt ook voor de enquêtes (bijlage 1 en bijlage 2) die door het CBOO zijn uitgezet en voor de cijfermatige resultaten.

Voor nadere informatie: drs. M. Hietbrink, secretaris CBOO, 030 - 2989167 of 06 - 53974437 of info@cboo.nl

 


Samenwerking met VOO Enschede

Onder regie van het bestuur van VOO Enschede vond wederom de uitreiking plaats van CBOO- certificaten. VOO Enschede is een zeer actieve groep mensen, die zeer nauwe banden onderhoudt met de besturen van openbare PO- en VO-scholen. Voorafgaande aan de uitreiking vond de jaarvergadering van VOO Enschede plaats, waarin o.a. aan de orde was hoe die banden kunnen worden versterkt. Bouwstenen zijn er wel.

Het CBOO is bij het visiteren van openbare basisscholen van Consent tot nu toe gebleken, dat alle geledingen en met name ouders en personeel een zeer bewuste keuze hebben gemaakt door hun kinderen naar een openbare basisschool te sturen, resp. op een dergelijke school te gaan werken. In de visie van het CBOO moeten de besturen van het openbare primair en voortgezet onderwijs wellicht (nog) meer dan tot nu toe gebruik maken van VOO Enschede als aanjagende en coördinerende motor waar het gaat om ontwikkeling van de openbare identiteit. In een verzelfstandigd openbaar onderwijs zou verwatering van dat idee de dood in de pot zijn.

De situatie op de scholen waar het CBOO komt, toont de bewustheid te werken in het openbaar onderwijs aan. Bij de 4 scholen, waaraan het CBOO dinsdagavond jl. certificaten uitreikte, blijkt dat ook zeker het geval.

Het betrof:

Freinetschool De Bothoven
OBS Glanerbrug Noord
OBS Glanerbrug Zuid
OMBS Het Zeggelt

CBOO-bestuurslid Henk Grönloh reikte de certificaten uit en benadrukte dat het opvallend is, dat binnen de grote groep van Consent-scholen, iedere school zijn eigen karakter en uitstraling heeft ontwikkeld. CBOO-secretaris Martien Hietbrink stelde een tussentijdse evaluatie van de gang van zaken m.b.t. het visiteren van consent scholen in het vooruitzicht.

Daartoe wordt een enquêteformulier verspreid onder de 14 directeuren van openbare basisscholen, die tot nu toe zijn gevisiteerd.

 


Eigenaarschap van didactiek (herhaling)

Het CBOO en de NABS, netwerk organisaties voor openbaar, resp. algemeen bijzonder onderwijs, werken sinds 2002 samen aan de invulling van een jaarlijks symposium in de maand april. In 2011 is het thema:

Eigenaarschap van didactiek, (fundament) voor meesterschap in talentontwikkeling

Het programma is buitengewoon interessant! Lees HIER verder.

U kunt zich opgeven voor het symposium (en eventueel de lunch) via secretariaat@aob.nl, graag onder vermelding van “symposium afdeling ABO/NABS 13 april”.

 


Gay Krant en COC werken aan digitaal scholenproject

BEST/AMSTERDAM - Het gaat niet goed met de acceptatie van homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender jongeren in het voortgezet onderwijs. Het SCP bracht vorig jaar zomer een alarmerend rapport hierover naar buiten.

Jongeren die anders geaard zijn, voelen zich buitengesloten, worden uitgescholden en soms zijn ze slachtoffer van fysiek geweld. Het gevolg is dat veel jongeren op die manier in een sociaal isolement raken. Dat beïnvloedt niet alleen hun studieresultaten (uitmondend in slechtere carrièrekansen). De SCP-rapportage wijst er op dat depressies en nog erger (suïcidale activiteiten) hiervan het gevolg zijn.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).