START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


8 april 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 14CBOO start visitaties op Meerwerfscholen Den Helder


Woensdag 6 april jl. heeft een gesprek plaats gehad tussen het College van Bestuur van Stichting de Meerwerf in Den Helder die 11 OBS-locaties met 7 brinnummers bestuurt, de voorzitter van de GMR van deze scholen Joke Vorstman en namens het CBOO
Martien Hietbrink in zijn rol van coördinator CBOO-visitaties openbare identiteit. Het doel van de bespreking was tweeledig:

1. Het bekijken langs welke route de communicatie, de flexabiliteit en de gehanteerde procedures in het onderlinge contact kunnen worden geoptimaliseerd.

2. De positieve rol die CBOO-visitaties openbare identiteit daarbij zouden kunnen spelen. Het CBOO is in staat en bereid het hoe en waarom daarvan in een gemeenschappelijke bijeenkomst van GMR, CVB en directeuren toe te lichten.

Er is de principe afspraak gemaakt, dat de Meerwerfscholen worden gevisiteerd in een tijdspanne die ligt tussen medio 2011 en het vroege voorjaar van 2013. Goed denkbaar is, dat tijdens het AVMO Congres 2013 (in samenwerking met het CBOO) dat dan zal worden gewijd aan de openbare identiteit, de visitaties aan de Meerwerfscholen prominent in beeld komen. GMR-voorzitter en CBOO-coördinator praten op 20 april a.s. met Meerwerf CvB-lid Henk Uri verder over de implementatie van e.e.a.

Voor informatie over Stichting De Meerwerf, klik HIER.
CBOO-secretaris wordt coördinator Hetero-Homo Onderwijsalliantie


AOb algemeen secretaris de heer M. Knoop heeft namens het hoofdbestuur van de AOb
CBOO-secretaris
Martien Hietbrink gevraagd coördinator van de Hetero-Homo Onderwijsalliantie te willen worden als opvolger van Marijke Lok, die vanuit de werkorganisatie van de AOb deze taak had.

Knoop heeft bij de alliantiepartners afgetast of er draagvlak is voor het idee, dat een partner die daar (ook) een andere organisatie vertegenwoordigt dan de AOb (de organisatie, die de  coördinerende rol heeft in de onderwijsalliantie) toch coördinator van de alliantie wordt. Dit blijkt het geval te zijn. Onlogisch is de constructie ook niet. Jarenlang was Hietbrink HB-lid van het hoofdbestuur van de AOb en tot 9 maart jl. voorzitter van eerst de vereniging AOb/AVMO en aansluitend in een korte overgangstijd voorzitter van het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs. Momenteel is hij adviseur van de AOb en m.b.t. die functie heeft het hoofdbestuur van de AOb besloten hem te benaderen om Marijke Lok op te volgen.

Het CBOO-bestuur is akkoord gegaan. De CBOO-secretaris heeft naar aanleiding daarvan een brief geschreven aan de heer Knoop, waarin hij de akkoordverklaring van het CBOO-bestuur bevestigt. In de eerstvolgende vergadering van de Alliantie op donderdag 14 april in het Rayonkantoor Zuid van de AOb te Eindhoven, zullen verdere afspraken met de alliantiepartners worden gemaakt m.b.t. het coördinatorschap.

 


CBOO en VOS/ABB gaan concreet samenwerken!


Onlangs zijn in het VOS/ABB-kantoor in Woerden twee kleine delegaties van CBOO en VOS/ABB bijeen geweest om te praten over de mogelijkheid tot samenwerken bij het ten uitvoer leggen van CBOO-visitaties. De CBOO-visitaties nemen zo'n hoge vlucht, dat het de vraag is of het CBOO als kleine netwerkorganisatie voor het openbaar onderwijs logistiek in staat blijft op de langere termijn de aanzwellende aanvragen te blijven "behappen". De VOS/ABB heeft een aantal instrumenten ontwikkeld, die deels complementair zijn en in de uitwerking van gegevens op een aantal punten wellicht efficiënter werken.

Met het ineen slaan van de handen bij het uitvoeren van CBOO-visitaties openbare identiteit kan een versterking en verbetering worden bereikt van het geleverde product, krijgt certificering meer kracht van erkenning en zijn besturen aangesloten bij de VOS/ABB wellicht (nog) enthousiaster om te gaan participeren in CBOO-visitatietrajecten met uitzicht op certificering.

Op dinsdag 26 april a.s. wordt in Woerden verder gepraat over de invulling van deze gedachte. Tevens zal dan worden bepaald of en zo ja op welke manier een pilot zal worden gestart bij een openbare stichting voor voortgezet onderwijs, dat lid is van de VOS/ABB en ook contacten onderhoudt met het CBOO.

 


CBOO-visitatorendag op dinsdag 12 april a.s. voltekend!


Het CBOO is verheugd dat er grote belangstelling bestaat voor de CBOO-training Visitator Openbare Identiteit. De cursus is een samenwerkingsproject van het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs (AVMO) en het CBOO. De cursus wordt gegeven door Brigit Linssen van de afdeling scholing van de AOb, die in juni en oktober 2008 ook trainingen voor AVMO en het CBOO verzorgde en inmiddels ook inhoudelijk goed thuis is in de wereld van het openbaar onderwijs.

In het kader van de samenwerking op visitatiegebied tussen CBOO en VOS/ABB hebben ook twee VOS/ABB-medewerkers ingetekend, die binnen deze organisatie sleutelfiguren zijn op het gebied van openbare identiteit. Het zijn Anne Schipper en Hans Teegelbeckers, die met het CBOO een gezamenlijk visitatiepilot in het VO gaan opzetten.

Bij verdere groei van het aantal aanvragen voor visitaties zal zeker op afzienbare termijn voor nieuwe CBOO-visitatoren openbare identiteit weer een training worden gegeven. Wie ter stimulering van het besluit zich ook te gaan aanmelden een indruk wil krijgen van wat daar wordt voorgeschoteld, kan HIER het programma van dinsdag a.s. aanklikken.

 


MinOCW legt Passend Onderwijs uit

(ontleend aan VNG website)


Over Passend Onderwijs is veel commotie ontstaan. MinOCW gaat de boer op om e.e.a. uit te leggen aan schoolbesturen in PO en VO. De VNG geeft hierover aan schoolbesturen overzichtelijk informatie.

Lees HIER verder.

  


MinOCW meldt zich ook via website Rijksoverheid


In de kabinetsvergadering van 8 april is een herziening van onderwijssubsidies aan de orde geweest.

Klik HIER voor meer informatie.

  


Inspiratiedag Europa 28 april 2011 WTC Rotterdam

(nieuwsbericht van het Europees Platform)


Via een speciale editie van de nieuwsbrief LLP nodigt het Europees Platform u graag uit om deel te nemen aan de ‘Inspiratiedag Europa’ op donderdag 28 april a.s. in Rotterdam.

Tijdens deze dag maakt u kennis met Europese mogelijkheden voor (de ontwikkeling van) jongeren. De dag is bestemd voor professionals die werken met en voor jongeren en die bovendien meer willen weten over de Europese mogelijkheden op het gebied van studie, stage, (vrijwilligers-)werk, uitwisselingen en subsidies.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).