START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


14 april 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 15Inspirerende visitatorencursus

In samenwerking met het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs (AVMO) organiseerde het CBOO op dinsdag 12 april jl. een scholingsbijeenkomst voor nieuwe visitatoren openbare identiteit. Het is de bedoeling, dat belangstellenden beschikbaar zijn voor CBOO-visitaties. Daarvoor is wel scholing nodig. Die werd verzorgd door AOb-trainer Brigit Linssen, die al vaker voor AVMO en het CBOO trainingen heeft verzorgd.

De bijeenkomst werd geopend door CBOO-voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tieman, die een verhandeling hield over de identiteit van het openbaar onderwijs. In zijn betoog stipte hij ondermeer de volgende aspecten aan:

- Het grote verschil tussen invulling van openbare identiteit in de verschillende Europese landen. Als voorbeelden noemde hij het "passief neutralisme" in Frankrijk met zijn ook in het onderwijs strict doorgevoerde scheiding van kerk en staat versus het actief pluralistisch model zoals Nederland dat kent, waarbij de eerbied voor ieders levensovertuiging vooropstaat en deze pluriformiteit in alle openheid bespreekbaar is.

- Het misverstand dat in het kennisgebied geestelijke stromingen hetzelfde gebeurt als bij de keuzevakken humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs. Tielman benadrukte in dit verband, dat er gedegen vakopleidingen zijn voor deze vakken met randvoorwaardelijke toetsing met een wettelijk vastgelegde landelijke subsidieregeling.

- De noodzaak van een per definitie aanwezig democratisch gehalte van dit van overheidswege gegeven onderwijs en het belang van overheidscontrole op de feitelijke werking in dit opzicht van de verschillende bestuursvormen in het openbaar onderwijs. Daarbij spreekt het CBOO geen voorkeur uit, maar is er voorstander van dat ook de door AVMO in een initiatief wetsvoorstel gelanceerde vereniging van personeel en ouders als nieuwe bestuursvorm een kans moet krijgen zijn werking te bewijzen.

- De sociaal emotionele ontwikkelingskansen voor leerlingen in de openbare school als waarden gemeenschap, waarbij aspecten van burgerschap, normen en waarden centraal dienen te staan.

In gedachtewisselingen aan de hand van aangeleverde documenten en in een paar rollenspellen werd het niet eenvoudige werk van de visitator als zelfstandig actor, die de openbare scholen binnen komt en aan de hand van gesprekken moet komen tot analyses en conclusies, belicht. Heel verrijkend was dat daarin twee VOS/ABB-medewerkers op het gebied van openbare identiteit (Anna Schipper en Hans Teegelbeckers) en de directeur van EduDivers (Peter Dankmeijer), die veel ervaring hebben op dit terrein, als cursist hun bijdragen leverden. Dat had duidelijk ‘kruisbestuivende' effecten, hetgeen ook past in de op stapel staande verdere samenwerking bij visitaties openbare identiteit.

Omdat de cursus voltekend was, moest een aantal potentiële deelnemers teleurgesteld worden. Lezers die overwegen in de toekomst zich als visitator beschikbaar te stellen, kunnen HIER kennis nemen van het competentiemodel visitator openbare indentiteit. Voor verdere informatie kunnen belangstellenden zich melden tot het CBOO-secretariaat: info@cboo.nl of 030 - 2989167.
HVO geïntegreerd in het onderwijsleerproces

Op woensdag 13 april jl. heeft een CBOO-visitatiecommissie een bezoek gebracht aan OBS De Linde in Oldenzaal. De school heeft 2 locaties die gegeven de wijken waarin zij staan een wat verschillende structuur hebben. De school heeft 2 ouderraden en één MR, die een evenwichtige samenstelling heeft, zodat beide locaties zich goed vertegenwoordigd weten.

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de contacten tussen enerzijds MR, anderzijds de ouderraden. Omdat de MR zich vooral richt op schoolbestuurlijke zaken en de ouderraden heel dicht op het leerproces zitten, bestaat de kans dat beide organen in hun handelen parallel aan elkaar werken.

OBS De Linde heeft dit probleem inmiddels onderkend. Zeer bijzonder is niet alleen de manier waarop in het Rooms-Katholieke bolwerk Oldenzaal inhoud gegeven wordt aan het vak humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op OBS de Linde, maar ook hoe dit vak geïntegreerd is in de schoolgemeenschap. Zowel leerlingen als ouders en docenten, die door de visitatiecommissie zijn bevraagd, ervaren de HVO-docente als gewoon teamlid, alhoewel haar bezoek zich beperkt tot de groepen 7 en 8 op de vrijdagen. Datgene wat zij biedt krijgt ook uitstraling naar de andere lessen waarbij levensbeschouwingen direct of indirect aan de orde komen.

De visitatiecommissie is momenteel aan het werk met de rapportage van het visitatiebezoek. Nu reeds kan gezegd worden dat naar het oordeel van de commissie OBS de Linde op uitstekende manier voldoet aan de criteria die het CBOO stelt op het gebied van openbare identiteit. Dat zal ongetwijfeld een CBOO-certificaat openbare identiteit opleveren. T.z.t. zal in Oldenzaal aan de uitreiking ervan ruime aandacht worden geschonken. Met directeur G.J. Egberink zal nog worden afgestemd hoe dat zal gebeuren en op welke manier de rapportage daarin wordt verweven.

 


Ombuiging passend onderwijs en langstudeerders getemporiseerd

(Ontleend aan website Rijksoverheid)

De bezuiniging op passend onderwijs en de maatregel voor langstudeerders worden later ingevoerd. De vertraging wordt opgevangen binnen de begroting van OCW.

Lees HIER verder.

 


Atelier van de humanistische levenskunst (najaar)

Voor HVO-docenten en andere daarin geïnteresseerden is 28 september 2011 een belangrijke datum.

Lees HIER verder.

 


Knelt dubbele pet?

In verreweg de meeste gemeenten in Nederland is het openbaar onderwijs verzelfstandigd. Dat betekent, dat de rol van Wethouders van Onderwijs m.b.t. het openbaar onderwijs een totaal andere geworden is. Een koppeling die in het verleden wel eens gemaakt werd tussen de politieke kleur van de Wethouder en het daaruit voortvloeiende beleid m.b.t. het openbaar onderwijs leek niet meer nodig. De VOS/ABB kwam in de eigen vestigingsgemeente Woerden een Wethouder van Onderwijs op het spoor, die naar het lijkt bestuurlijk uit de bocht vliegt. Treurig is daarbij dat de desbetreffende bestuurder de VOS/ABB niet te woord staat over de kwestie.

Klik HIER voor meer informatie van de VOS/ABB over dit curieuze geval.

  


AOb Roze organiseert conferentie seksuele diversiteit op school

(AOb Persbericht)

De werkgroep AOb Roze organiseert op vrijdag 13 mei de studiedag ‘homoseksualiteit voor Dummies’ in Utrecht. Doel van de dag is onder meer om onderwijspersoneel nieuwe handvatten te geven voor de acceptatie van seksuele diversiteit in scholen.

Voorzitter Peter van Dijk van AOb Roze constateert dat seksuele diversiteit op veel scholen nog altijd een heikel thema is. ‘Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat leraren of leerlingen voor hun seksuele identiteit uitkomen. Soms durft men het zelfs niet te bespreken in de klas.’

Klik HIER verder voor meer informatie.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).