START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


26 mei 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 21Fries Archief Tresoar

CBOO-voorzitter Rob Tielman heeft vrijdag 13 mei jl. een groot deel van zijn archieven overgedragen aan het Fries Archief Tresoar. Ook archieven van zijn werkzaamheden in het openbaar onderwijs maken daar deel van uit. De overdracht kreeg veel aandacht in de Friese media. Hij hield een pleidooi voor aandacht voor het vak Fries in de openbare scholen in Friesland.
KLOO-overleg

In het onderwijsoverleg is het zogenaamde geledingenoverleg op denominatieve grondslag bijna verdwenen. Die tendens werd duidelijk ingezet toen in 1994 het CCOO (Centrale Commissie Onderwijsoverleg) verdween. In 1997 werd in de herschikking van het onderwijsonderzoek besloten tot het instellen van het Kortlopend Onderwijs Onderzoek, waarbij de directeuren van de pedagogische centra  (APS,CPS en KPC) een bepalende stem hebben bij de keuze bij de ingediende vragen, maar deze keuze mede maken op basis van een vooroverleg, waarbij o.a.het CBOO als geledingen organisatie voor het openbaar onderwijs bij betrokken is. In dit vooroverleg wordt via denominatieve lijnen gediscussieerd over de door het onderwijsveld ingediende onderzoeksvragen, waarbij in toenemde mate wordt geprobeerd onderzoeksvragen zo te laten uitvoeren dat het resultaat ten goede komt aan alle bij het onderwijs betrokken geledingen, dus personeel en bestuurders in gezamenlijkheid.

Tussen de zomervakantie 2011 en 1 november van dit jaar bestaat de mogelijkheid om zelf of via het CBOO onderzoeksvragen in te dienen vanuit het openbaar onderwijs, zowel PO als VO.

Lezers worden hierdoor uitgenodigd om eens rustig de informatie over KLOO te beklijken op de hieronder weergegeven website en vervolgens met het CBOO-secretariaat te overleggen hoe onderzoeksvragen met kans op honorering kunnen worden ingediend. 

Klik HIER voor meer informatie.

 


Een kijkje achter het europees onderwijsscherm

Steeds meer blijkt, dat op europees terrein geprobeerd wordt onderwijsbeleid te stroomlijnen, o.a. op het gebied van studentenmobiliteit en voortijdig schoolverlaten.

Voor meer informatie, klik HIER.

het Europees Onderwijsbeleid ziet er kort samengevat als volgt uit:

Tijdens de Europese Raad in Lissabon (2000) stelden de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich een concurrerende en sociaal hechte Europese kennissamenleving in 2010 ten doel. Om dit te bereiken, hebben de ministers van onderwijs het Onderwijs en opleiding 2010 programma aangenomen waarin de gezamelijke doelstellingen staan beschreven die zij tegen 2010 bereikt willen hebben. De doelstellingen zijn:


- vaardigheden voor de kennismaatschappij ontwikkelen;

- iedereen toegang tot ICT geven;

- de instroom in de studierichtingen van de exacte wetenschappen en de technische richtingen vergroten;

- verbetering van onderwijs en opleiding voor onderwijsgevenden en opleiders;

- financiële middelen optimaal inzetten;

- actieve participatie van burgers in de maatschappij, gelijke kansen en sociale samenhang ondersteunen;

- mobiliteit en uitwisseling;

- intensivering Europese samenwerking;

- open leersituaties;

- leren aantrekkelijker maken;

- de banden met beroepsleven, onderzoek en de maatschappij in het algemeen aanhalen;

- ondernemersgeest ontwikkelen;

- het leren van vreemde talen bevorderen.


Er is gekozen voor de Open methode van coördinatie om deze strategische doelstelling te bereiken. Dit is een vorm van beleidscoördinatie waarbij de lidstaten gezamenlijk doelstellingen vaststellen. Daarna evalueren de lidstaten de vorderingen op weg naar deze doelstellingen met behulp van vergelijkbare indicatoren. Peer review - een beoordeling onder gelijken - biedt de mogelijkheid om nationaal beleid te vergelijken en door uitwisseling van good practice van elkaar te leren. Lidstaten zijn vrij in de wijze waarop zij de afgesproken doelstellingen vertalen in nationaal beleid. 

Het Onderwijs en training 2010 programma integreert alle activiteiten op het gebied van onderwijs en training op Europees niveau, waaronder ook training (Kopenhagen). Ook het Bologna proces dat in 1999 is gestart is cruciaal voor de ontwikkeling van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA). Beide dragen er actief aan bij om de Lissabon streefwaarden te bereiken. Vandaar dat het Bologna en Kopenhagen proces nauw met het Onderwijs en training 2010 verbonden zijn.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).