START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


30 mei 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 22Pas grondwet aan om rechten ouders en docenten te verwoorden 

Onderwijsvrijheid is van iedereen


Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in het onderwijs? Door de schaalvergroting in het onderwijs staan besturen op steeds grotere afstand en dat heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van ouders en de positie van leerkrachten. Dit stelde prof. mr. Pieter Huisman in zijn oratie “Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving”. Hij pleit ervoor artikel 23 van de Grondwet aan te passen om de positie van ouders en docenten beter tot hun recht te laten komen. Huisman aanvaardde met zijn rede op donderdag 19 mei 2011 de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht, vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De pluriformiteit van het onderwijs, in de vorm van het stichten en inrichten van nieuwe scholen, staat onder druk. Het principe van onderwijsvrijheid is dat de overheid kwaliteit moet waarborgen en tegelijk ouders keuzevrijheid moet bieden. Die keuzevrijheid staat echter vaak onder druk. In het middelbaar onderwijs hanteren de populaire scholen wachtlijsten, waardoor ze niet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is bijna onmogelijk om zelf een school op te richten.

Het uitgangspunt van keuzevrijheid van ouders is niet vastgelegd en de Grondwet biedt ook geen garantie dat de overheid niet teveel ingrijpt in de pedagogische autonomie van de docent. Huisman doet enkele voorstellen voor aanpassing van artikel 23 van de Grondwet, zodat duidelijk wordt dat niet alleen het schoolbestuur eigenaar is van de onderwijsvrijheid, maar ook degenen die het onderwijs kiezen, ontvangen of geven.

Huisman is in deeltijd verbonden aan de Erasmus School of Law, en is daarnaast senior lecturer/onderzoekscoördinator bij de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid aan de Haagse Hogeschool. Hij geeft onderwijs en gaat onderzoek doen naar de in de Grondwet en internationale verdragen vastgelegde overheidsverantwoordelijkheden en vrijheden van burgers, waar het gaat om het kiezen, stichten en besturen (de ‘governance’) van onderwijsinstellingen.

Over o.a. het voorgaande wisselt prof. Huisman in het thematisch gedeelte van de CBOO- bestuursvergadering op 14 juni a.s van gedachte. Hij maakt dan ook nog een koppeling naar legitimering van intermediaire organisaties in het onderwijs.

Op dit laatste wordt ingegaan in CBOO-bericht week 24.
Regionale bijeenkomsten CBOO

Spreker: CBOO-voorzitter prof. dr. R.A.P. Tielman


Het Landelijk Platform Openbaar Onderwijs CBOO organiseert op verzoek van het Ministerie van OCW door het hele land regionale werklunches met wethouders Onderwijs over de gemeente als bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs. Dit jaar zal met name aandacht worden besteed aan de vraag hoe in het openbaar onderwijs moet worden omgegaan met godsdienstige bezwaren tegen homoseksualiteit.

Uit onderzoek is gebleken dat de overgrote meerderheid van de openbare scholen nog steeds geen beleid heeft ontwikkeld inzake de toenemende homovijandigheid op scholen. Openlijk homo/lesbische leerlingen en docenten hebben nog altijd te maken met discriminatie waardoor scholen voor hen geen veilige en gezonde omgeving dreigen te worden. In een aantal werklunches in juni a.s. wil het CBOO een aanbod doen om met een minimum aan middelen een maximum aan effect te bereiken om ook de openbare scholen voor homo/lesbische leerlingen en docenten weer tot veilige en gezonde scholen te maken. Het gaat daarbij niet alleen om het voortgezet onderwijs maar ook om basisscholen omdat ook daar het woord HOMO een gangbaar scheldwoord is geworden terwijl daartegen niet wordt opgetreden.

De Tweede Kamer heeft besloten dat voorlichting over homoseksualiteit in de eindtermen opgenomen moet worden. Het CBOO wil het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs behulpzaam zijn om doeltreffend op te treden.

 


Nieuwe brochure met informatie over het godsdienstig vormingsonderwijs

(Persbericht PC GVO)


Doelstelling Protestants Centrum GVO:
Bekendheid met het protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen.

Sinds de oprichting in 2009 maakt het Protestants Centrum GVO zich sterk om op openbare basisscholen in Nederland protestants godsdienstig vormingsonderwijs mogelijk te maken. Maar nog niet alle scholen en ouders zijn hiervan op de hoogte. Om hierover voorlichting te kunnen geven, verscheen onlangs een uitgebreide brochure met informatie voor alle belanghebbenden: scholen, docenten, ouders, IKOS-besturen, kerkenraden en commissieleden.

Dankzij een jaarlijkse bijdrage van de Rijksoverheid is dit onderwijs en de mogelijkheden om docenten in te zetten verder geprofessionaliseerd. Zo hebben de docenten GVO dezelfde positie gekregen als overige docenten in het basisonderwijs. Tegenover deze rechten staan ook plichten, zoals het voldoen aan bekwaamheidseisen en vakgerichte competenties. Dit geeft aan ouders van kinderen die de lessen GVO op vrijwillige basis gaan volgen, de garantie dat dit onderwijs aan voor het onderwijs geldende  kwaliteitsnormen voldoet.

Ouders en kinderen
Ouders kunnen verschillende redenen hebben om hun kinderen bij een openbare basisschool aan te melden. Bijvoorbeeld praktisch, omdat de school het dichtst bij huis is. Of omdat men het belangrijk vindt om kinderen kennis te laten maken met leerlingen uit andere culturen. Of omdat er geen protestants christelijke school in de buurt is. Hierbij is het van belang dat ouders weten, dat zij ook op de openbare basisschool lessen godsdienstig- of levensbeschouwelijk onderwijs kunnen aanvragen. Dit gebeurt op vrijwillige basis, als er voldoende belangstelling voor is en als er een docent in de regio beschikbaar is. Een speciale folder die onlangs verscheen, is bedoeld om de ouders hierover te informeren. In Nederland worden de godsdienstige en humanitische vormingslessen in de volgende levensbeschouwelijke richtingen verzorgd: protestants, humanistisch, islamitisch, Rooms-katholiek en hindoeïstisch.

Scholen en schoolbesturen
Er zijn ook scholen en schoolbesturen, die nog niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden om dit vormingsonderwijs op hun school aan te bieden en zo ruimte te bieden aan mogelijke wensen van hun ouders. Daartoe is het  de bedoeling dat zij een inventarisatie onder de ouders houden of die belangstelling hebben voor deze lessen voor hun kinderen; meestal gaat dit om één a twee uur per week. Hierbij faciliteert de school in kwestie alleen de ruimte, al het andere wordt geregeld door PC GVO zelf. Het gaat ook niet om extra lesuren; de kinderen die niet meedoen aan de lessen, krijgen op die tijdstippen andere lesstof aangeboden.

Kerken en plaatselijke instanties
Voor kerken en plaatselijke instanties, zoals IKOS-besturen, is het van belang dat zij weten wat de huidige mogelijkheden zijn. En dat zij die onder de aandacht brengen van hun gemeenteleden en de lokale openbare scholen. Ook daartoe is het informatiemateriaal uitermate geschikt.

Meer informatie
De folder en de brochure zijn aan te vragen of digitaal te downloaden en te bestellen via de website www.pcgvo.nl. Op de website vindt u verder alle belangrijke informatie.

 


Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO): Over maatschappelijke legitimering van onderwijsinstellingen


IVA voert in opdracht van het CBOO en de Besturenraad een KLOO-onderzoek uit naar maatschappelijke legitimering van onderwijsinstellingen. Het onderzoek gaat in op verschillende manieren en vormen van verantwoording en het zoeken van de gezamenlijke dialoog in het kader van de richting van de onderwijsinstelling. Graag verzoeken wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

In het kader van dit onderzoek hebben vele bestuurders een brief ontvangen met het verzoek mee te werken aan het onderzoek door het invullen van een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u vinden op de website: 

www.bestuurdersonderzoek.nl

Indien u vragen hebt over dit onderzoek of over uw inlogcode, dan kunt u contact opnemen met Rob Vink (c.r.vink@uvt.nl of 013-466 84 10) of Morris Oosterling (m.oosterling@uvt.nl of 013-466 84 50).

 


Nemen en geven?


Het Ministerie van OCW laat veel van zich horen. Op veel terreinen is het bezuinigen geblazen. Of daarvoor bij de betrokken organisaties draagvlak wordt gezocht is wel eens de vraag. De criteria voor prioriteitsstelling zijn bij OCW niet altijd duidelijk. Vaak is het nemen. Deze keer gaat het weer eens om geven. Nu nog het draagvlak voor deze aanpak.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).