START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


28 juni 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 26Boris van der Ham


In de vorige CBOO-berichten stonden de Kamervragen die Boris van der Ham heeft gesteld over de landelijke bekostiging van de keuzevakken godsdienst in openbare basisscholen. Dit roept een aantal vragen op:

1. Waarom spreekt hij zich uit tegen de landelijke bekostiging van de keuzevakken godsdienst in openbare basisscholen en niet tegen de landelijke bekostiging van diezelfde vakken in confessionele scholen?

2. Beseft hij dat daardoor het openbaar onderwijs achtergesteld zou worden bij het bijzonder onderwijs?

3. Realiseert hij zich dat daardoor niet zozeer het godsdienstonderwijs getroffen zou worden maar juist het humanistisch vormingsonderwijs omdat er geen humanistische scholen bestaan?

4. Kent hij het verschil tussen de neutralistische scheiding van kerk en staat in Frankrijk en die in Nederland waar wij voor een pluralistische scheiding gekozen hebben?

5. Is het de bedoeling van D66 om zich te vervreemden van de voorstanders van openbaar onderwijs en de humanisten?

Voor de geschiedenis van dit onderwerp verwijs ik naar het boek dat de historicus Bert Gasenbeek en de filosoof Floris van den Berg in 2010 geschreven hebben: “Rob Tielman, een begeesterd humanist”. Wie de geschiedenis niet kent, loopt het gevaar de fouten uit het verleden te herhalen...

CBOO-voorzitter Rob Tielman
Op de valreep – voor de zomervakantie 2011!

Eindrapport over de mogelijkheden en consequenties van een moderne interpretatie van de vrijheid van richting bij de stichting van bijzondere scholen en de positie daarbij van het openbaar onderwijs.


Dit advies is geschreven in opdracht van de Tweede Kamer. Voor voorstanders van het openbaar onderwijs is met name van betekenis de analyse van de grondwettelijke positie van het openbaar onderwijs en de daaruit voortvloeiende - nogal verreikende - aanbevelingen.

Na de zomervakantie 2011 wordt in CBOO-berichten nader op het onderwerp ingegaan.

Lees HIER alvast de voorbrief aan de tweede kamer en de bijlagen!
Resultaat Kortlopend Onderwijs Onderzoek op verzoek CBOO

Docenten en de actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies

Jaap Schuitema, Hester Radstake en Wiel Veugelers
Universiteit van Amsterdam


Onlangs verscheen het rapport van het door het CBOO aangevraagde onderzoek ‘Docenten en de actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies’. Het houden van discussies in de klas over maatschappelijke kwesties wordt in de burgerschapsliteratuur gezien als een manier om leerlingen te laten participeren in een belangrijke democratische praktijk. Door actief deel te nemen aan klassikale discussies kunnen leerlingen belangrijke vaardigheden en attitudes ontwikkelen voor democratisch burgerschap.

Met dit onderzoek brengen we in beeld wat de mogelijkheden zijn van het voeren van klassikale discussies voor de burgerschapsvorming van jongeren in het voortgezet onderwijs en hoe docenten dit kunnen aanpakken. We observeerden hoe vijf docenten een klassikale discussie uitvoerden in de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo. Het onderzoek geeft inzicht in verschillende manieren waarop docenten vorm kunnen geven aan discussies in de klas. Docenten die een klassikale discussie willen houden komen voor een aantal belangrijke keuzes te staan; de mate waarin de docent de discussie stuurt, het onderwerp, regels die gelden tijdens de discussie en de opstelling in de klas hebben invloed op het verloop en de aard van de klassikale discussie. Het gehele rapport kan gratis worden gedownload op www.kortlopendonderzoek.nl.

 


Uit de kast?

Kan voorlezen aan jonge kinderen helpen bij de acceptatie van homo’s en lesbi’s op school?


Vanaf 2001 is het mogelijk voor mensen van gelijk geslacht om met elkaar te trouwen. Bij de presentatie van lesmodule en website www.homoLESbiopschool.nl op 15 juni jl. bleek dat de maatschappelijke acceptatie van relatievormen die enigszins buiten de bekende kaders vallen, in tien jaar verminderd is. ‘Onbekend maakt onbemind’ en ‘wat de boer niet kent, dat vreet hij niet’, zeggen de spreekwoorden. Ook de politieke polarisatie speelt een grote rol. Acceptatie kan beginnen bij kennen, humor is een voertuig voor kennis en respect ontwikkelen begint van jongs af aan. Ook het scholingsuitgangspunt ‘Van onbewust onbekwaam via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam’ zal velen bekend in de oren klinken. Lezen en voorlezen zijn beproefde middelen voor kennisoverdracht.

Met deze uitgangspunten in gedachten heeft kinderboekenschrijfster Ingrid ter Haar met veel plezier ´Joske en Boudewijn´ geschreven. Dit voorleesboek voor 5-8-jarigen is gericht op kinderen van lesbische ouders èn op alle andere kinderen die van geintjes houden. Het gaat over twee buurkinderen, Joske en Boudewijn. Het bijzondere van het boek is dat Boudewijn twee mama’s heeft. Joske heeft een mama, een papa en een klein broertje. De verhalen zijn zo geschreven dat dat gewoon is. Boudewijn is 5 jaar en Joske 6 jaar. Samen beleven ze allerlei avonturen, in en om huis en op school. De 30 verhalen over herkenbare situaties zoals Sinterklaas, de verjaardag van Boudewijn en het tijdelijke vertrek van Joske spelen zich af gedurende één schooljaar. In een warme sfeer wisselen levensvreugde, ondeugd, verdriet en dilemma's elkaar af. De kracht van het boek is dat in ieder verhaal iets onverwachts gebeurt. De vrolijke oranje omslag en pittige zwart-witte illustraties van Tanja Wiggerts ondersteunen de verhalen. Het boek kan via de webwinkel van Boekscout besteld worden. 

Prijs: 16,95
ISBN: 978-94-6176-076-0

Voor meer informatie: 033- 4561743 / 06-17628549 of twitter.com/ingridterhaar

 


Zomervakantie 2011


In de regio Midden-Nederland begint voor het PO aan het einde van deze week de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Zuid- en Noord-Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2010-2011 verschijnt.

Dat betekent niet dat gedurende 2 maanden het CBOO-secretariaat gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl of m@hietbrink.org of telefonisch via 030 – 2989167 en wordt u b.g.g. z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende, die zich afspelen in juli en/of augustus 2011, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO-berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2011 toe!

Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden aan het einde van week 36.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).