START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


20 januari 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 3AOb Groep Openbaar Onderwijs van start gegaan

Per 1 januari 2011 is de formeel juridische samenstelling van het CBOO een andere geworden. De vereniging AOb/AVMO met eigen rechtspersoon, statuten, kadervergaderingen en last but not least een Algemene Vergadering, is omgezet in een AOb Groep Openbaar Onderwijs dat functioneert met een groepsbestuur. Dat bestuur communiceert met een klankbordgroep, die momenteel nog veelal bestaat uit voormalige kaderleden van AOb/AVMO, maar in toenemende mate zal worden aangevuld met AOb-kaderleden en leden die werken in het openbaar onderwijs, maar niet vanouds de binding hadden met de vereniging AOb/AVMO.

Het betekent wel, dat in de nieuwe situatie enige tienduizenden leden van de AOb worden vertegenwoordigd, die in het openbaar onderwijs werken. Ook voor het CBOO betekent dit een versterking, want er is nu indirect een enorme nieuwe achterban ontstaan. Formeel is het nu de AOb die zetels in het CBOO bezet, al zijn dat vooralsnog de zittende bestuurders die door de vereniging AVMO waren afgevaardigd, maar die dit nu doen namens de AOb Groep Openbaar Onderwijs. Op 19 januari jl. kwam de klankbordgroep voor de eerste keer bijeen. AOb-bestuursadviseur Mr. Drs. F.H.G.J. Brekelmans gaf een complete scholing, waarbij in onderlinge samenhang de volgende thema’s werden behandeld:

- Een wijzigingsvoorstel op de Ambtenarenwet voor zover betrekking hebbend op werkenden in het openbaar onderwijs.
- Het wetsvoorstel Fusietoets en de consequenties daarvan voor het openbaar onderwijs.
- De notitie m.b.t. de Wet Samenwerkingsbesturen betrekking hebbend op de positie van het openbaar onderwijs.
- Het Initiatief Wetsvoorstel "de Vereniging" als alternatieve bestuursvorm in het openbaar onderwijs.

M.b.t. dat laatste onderwerp werd uitvoerig aandacht besteed aan de accenten, die t.a.v. dit Wetsvoorstel gelegd worden tijdens het AVMO Congres op woensdag 9 maart 2011.

Over dit laatste onderwerp verschijnt in AVMO Nieuwsbrief 43, die in de loop van week 4 uitkomt, meer informatie.

 


Ellen Rouwenhorst – van ‘Kleuterkweek(school)’ tot ‘Consent locatiedirecteur’

Binnen de OBS-en van de Stichting Consent, bestuur voor openbare basisscholen in Enschede e.o., heeft Ellen Rouwenhorst i.i.g. twee keer een primeur gescoord. Zij was met haar toenmalige school "Het Bijvank" in 2007 de eerste die zich meldde voor een CBOO-visitatie openbare identiteit en ontving vervolgens een jaar later in 2008 met haar school het eerste CBOO-certificaat openbare identiteit. In mei is ze weer betrokken bij een visitatie, deze keer als directeur van OBS Het Lang:

Een intake gesprek over het hoe en wat was met Ellen niet meer nodig. Daarom was er tijd om ook eens te praten over de achtergrond van wat haar leidt tot een tomeloos enthousiasme en het aangaan van steeds nieuwe uitdagingen. Dat geldt zowel voor haar zoektocht in de wereld van het primair onderwijs wat betreft het pedagogisch concept, als voor de groepen waaraan zij les heeft gegeven. Daaraan parallel loopt een ontwikkeling naar een steeds grotere interesse in beleidszaken. Als pedagogisch concept is zij zeer vertrouwd met het Montessori onderwijs en heeft daarin ook een drie jarige opleiding in Amsterdam gevolgd. Aan "Het Zeggelt" in Enschede kon zij naar hartelust het geleerde in de praktijk brengen. Na geruime tijd maakte zij de sprong van kleuterleidster/adjunctdirecteur naar directeur van een bassisschool. Dat werd “Het Bijvank”. De sprong werd vergemakkelijkt, omdat Consent het ‘instituut’ centraal directeur kent, een directeur die met eigen specialisme ondersteund werkt voor de locatiedirecteuren. Er ontstaat als het ware daardoor een samenwerkingsverband van directeuren, waarbij ieder zijn/haar kwaliteiten inbrengt. Lo Nipperus, centraal directeur van de Wesselerbrinkscholen in Enschede Zuid, waarvan "Het Lang" er één is, neemt ondermeer veel voorbereiding op financieel gebied uit handen van de locatiedirecteuren. Die worden daardoor in staat gesteld hun eigen sterke punten des temeer te profileren.

Het werk op “het Bijvank” beschouwde Ellen Rouwenhorst als afgerond, nadat een moelijke fase met 2 verhuizingen achter de rug was.

Nu op "Het Lang" zijn er twee thema's waar ze haar zinnen op heeft gezet:

- Het ontwikkelen van personeelsbeleid, maar dat dicht op de werkvloer.
- Het nader onderzoeken van de methodiek van opbrengst gericht werken.

In mei wordt tijdens de CBOO-visitatie op OBS "Het Lang" duidelijk welke accenten Ellen Rouwenhorst met haar schoolteam zet. Daarover in een volgend CBOO-bericht meer.
Discussie over onderwijskwaliteit gaat door

Hieromtrent ook een bijdrage van Cornelis Verhage in zijn column van Vrienden van het Gymnasium:

Brutaal of naïef

Ik vond een leuk bericht in BNdeStem van 15 januari. Dhr Luyten is één van onderzoekers die onlangs verklaard heeft dat het Nederlandse onderwijs het bèst goed doet. In de krant zegt hij: ‘Wat ons als wetenschappers stoort, is dat er selectief wordt omgegaan met de gegevens. Als we melden dat het goed gaat, dan worden onderzoeken in twijfel getrokken. Maar als een meting op lichte achteruitgang duidt, dan wordt dat wel geloofd.’ Daar zit volgens hem ook een andere kant aan: ‘Voor sommige beleidsgroepen is het gevaarlijk om te zeggen dat het goed gaat. Want dan krijgen ze geen geld meer.’

Dit is echt heel geestig. Iedereen die iets weet van het onderwijsbeleid sinds 1968 en van de rol van de onderwijskunde daarin, weet dat die onderwijskunde bijna altijd in dienst stond van het beleid. Dat begon al met de middenschooldiscussie: in het buitenland was immers al lang bewezen dat middenschoolonderwijs  heel goed mogelijk was: In Zweden, in Engeland, in de Verenigde Staten, in Oost-Duitsland, in de Sovjet-Unie...

Als sceptische tegenstanders dan ter plaatse gingen kijken zagen ze meestal dat de voorbeelden heel a-typisch waren; bijvoorbeeld scholen met heel veel extra middelen, heel kleine klassen, niet-heterogene groepen enz. Ook kwam het voor dat de resultaten veel te mooi werden voorgesteld, bijvoorbeeld op de Nederlandse experimenterende middenscholen. Voor het beleid onwelgevallige uitkomsten werden onderin de la gestopt, opdrachten aan onderzoekers werden soms zo geformuleerd dat de uitkomsten al van te voren vaststonden.   (Zie ook de brochure van de Vrienden van het Gymnasium ‘Tijd voor Onderwijs wordt slecht gebruikt’).

Voor alle duidelijkheid, dit gebruik van de onderwijskunde is niet voorbehouden aan ‘links’ – hoewel iemand als Prof Leune het wel erg bont maakte – het is langzamerhand een vast patroon geworden waarvan alle politieke partijen gebruik maken. Wat betekent dat voor de praktijk van het onderwijs?

Dat, als de conclusies van ervaren praktijkmensen vergeleken worden met die van onderwijskundigen, het oordeel van de praktijkmensen moet prevaleren. Bovendien, de ’vergelijkingen’ met onderwijs in het buitenland zijn voor de onderwijskundigen wel handig omdat ze niet door mensen uit de praktijk van het Nederlandse onderwijs worden gecontroleerd, maar ze zeggen in feite heel weinig over wat òns regardeert, de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Als de kwaliteit van het onderwijs in het buitenland nog slechter is dan in ons land, zijn die mensen daar te beklagen. Over de Nederlandse situatie één voorbeeld. Dr. Cordula Rooijendijk, die al een wetenschappelijke opleiding achter de rug had toen ze naar de Pabo ging: ‘De pabo is erbarmelijk. We moeten die opleiding echt veranderen, zodat het niveau weer komt op dat van de vroegere kweekschool, die ook wel de universiteit van de armen werd genoemd.’ (Het Onderwijsblad van 15 januari). Als zelfs de AOb zulke verklaringen publiceert, is er echt wel iets aan de hand. Daarom, de opmerkingen van dhr Luyten, die ik aan het begin van dit stukje citeerde, beschouw ik als brutaal èn naïef.

Cornelis Verhage
Onderwijscafé in Rotterdam

Maandag a.s. presenteren de samenwerkende geledingen in het openbaar onderwijs in samenwerking met de (actieve) Gemeente Rotterdam:

Beter Presteren: het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid

Op maandagmiddag 24 januari 2011 vindt het eerste Onderwijscafé van 2011 plaats. Tijdens dit Onderwijscafé presenteren het onderwijsveld en de gemeente samen de nieuwe plannen voor de komende vier jaar, onder de noemer Beter Presteren.

Leerkrachten, schoolbesturen, ouders, leerlingen en de gemeente Rotterdam hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid. De presentatie van de nieuwe plannen gebeurt in het bijzijn van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) en Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt, die het eerste exemplaar van Beter Presteren officieel in ontvangst zal nemen.

Tijdens een interactief programma, waarin veel ruimte is voor discussie en netwerken, wordt u meegenomen langs de verschillende uitdagingen en kansen die het Rotterdamse onderwijs de komende jaren te wachten staan.

Goed onderwijs wordt gemaakt in de klas. Als onderwijsprofessional bent u dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meld u snel aan via secretariaatbpp@jos.rotterdam.nl want het aantal plaatsen is beperkt!

Onderwijscafé: de presentatie van Beter Presteren

Maandag 24 januari 2011
Van 16:00 tot 18:00 uur

OBS De Catamaran
Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam

Aanmelden via secretariaatbpp@jos.rotterdam.nl

    


Arthur van Leeuwen aan het woord........

Lees HIER verder!
 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).