START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


29 september 2011 - Extra bericht!                                     WEEKBERICHT WEEK 39Op dinsdag 27 september ontving u een bericht, waarin als eerste onderwerp de volgende tekst was opgenomen:


Algemene directie zet GMR buitenspel!


Normaal gesproken wordt er aan openbare scholen in harmonie tussen de geledingen gewerkt om voor de leerlingen een optimaal veilig klimaat te scheppen. De relatie tussen het bestuur en de algemene directie enerzijds en de GMR van Stichting voor openbaar primair onderwijs MEERWERF in Den Helder anderzijds, is ernstig verstoord. Voor informatie over deze stichting en de aangesloten scholen zie:  www.meerwerf.nl

De algemene directie heeft in strijd met de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) de GMR voor afgezet verklaard en wordt hierin gesteund door het bestuur zonder dat dit de GMR heeft gehoord. In een bestuursvergadering van donderdag 22 september jl. is de zaak aan de orde geweest en heeft de (afgezette?) GMR-voorzitter wel een korte verklaring voorgelezen, maar deze heeft het bestuur er niet toe bewogen hoor en wederhoor toe te passen. Het CBOO is ernstig verontrust over de ontstane situatie en heeft per brief aan de ambtelijk secretaris (éen van de algemeen directeuren) om nadere informatie gevraagd.

Ook de AOb (Algemene Onderwijsbond) is inmiddels betrokkene. Eén van de medewerkers is adviseur van de GMR van Meerwerf. Deze medewerker heeft op 21 juni jl. een gesprek gehad met de beide algemeen directeuren, voorafgaande aan een GMR-vergadering op die datum, maar dit heeft niet tot de-escalatie van het probleem geleid. Wel overweegt de AOb nadere stappen, omdat zij ondermeer het eenzijdig buiten werking verklaren van een GMR door een algemene directie, gesanctioneerd door het bestuur, als strijdig met de WMS acht.


Inmiddels heeft zich een verheugende ontwikkeling voorgedaan.

De directie van de Stichting voor openbaar primair onderwijs is teruggekomen op zijn standpunt dat de GMR niet meer bestaat en stelt de GMR in staat de verkiezingen te organiseren en te blijven functioneren totdat de nieuwe GMR is geïnstalleerd. De eventuele stellingname van de algemene directie, dat zij een dergelijk standpunt nooit heeft ingenomen, is aantoonbaar bezijden de waarheid.

Het CBOO beziet met grote belangstelling de verdere ontwikkeling in deze zaak en heeft het voornemen bestuurlijk overleg met het Meerwerf-bestuur te voeren.27 september 2011                                                          Septembernummer 2011 van IKOS Onderwijsblad is uit!

 

Het IKOS Onderwijsblad wil een platform zijn voor allen die zich betrokken weten bij het Godsdienstig Vormingsonderwijs op de openbare school. Deze keer is het thema: “Omgaan met dilemma’s!”.

De inleiding geeft achtergrondinformatie over het thema. In het blad staan altijd uitgewerkte lessen voor verschillende leeftijden die het thema verder uitwerken. Er worden tips gegeven over materiaal dat goed te gebruiken is bij het Godsdienstig Vormingsonderwijs en er zijn berichten opgenomen over het landelijk IKOS, IKOS afdelingen, relevante tentoonstellingen, studiedagen en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Godsdienstig Vormingsonderwijs.

Het blad wordt vier maal per jaar uitgegeven in samenwerking met het Centrum voor Levensbeschouwing te Leeuwarden door de IKOS Stichting. Losse nummers kosten € 5,75 (excl. verzend- en administratiekosten). Voor opgave: j.bruning2@chello.nl.

Er zijn nog oude nummers verkrijgbaar van het Onderwijsblad. Belangstelling? Neem contact op! Ze bevatten een schat aan lesmaterialen. Voor de inhoud van de meest recente jaargangen kunt u zoeken op www.levobieb.nl, de catalogus van het Centrum voor Levensbeschouwing. Zoek op "alle velden" naar 'Onderwijsblad'.

Ook het Catechesehuis in Brussel heeft een uitgebreide catalogus voor artikelen uit diverse bladen.

Kortlopend onderwijsonderzoek 2012 (KLOO)

 

Tot 1 november 2011 bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks of met ondersteuning van het CBOO aanvragen in te dienen voor KLOO.

Kortlopend onderwijsonderzoek (KLOO) wordt uitgevoerd op basis van vragen uit het veld door universitaire onderzoeksinstellingen. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het is actiegericht, schooloverstijgend en in het bijzonder gericht op kwaliteitsverbetering. Inhoudelijk past het onderzoek binnen de ontwikkelingslijnen van authentiek leren, de pedagogische doelstellingen van de school of de school als professionele organisatie. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor dit onderzoek, dat door de LPC wordt gecoördineerd. Het uitvoerend secretariaat is ondergebracht bij de KPC Groep.

In opdracht van OCW voert KPC Groep de coördinatie uit van het Kortlopend Onderwijsonderzoek, in samenwerking met APS en CPS. Het onderzoeksprogramma komt tot stand in goed overleg met OCW (BOPO), NWO en de universitaire onderzoeksinstellingen. Informeel vindt er afstemmingsoverleg plaats met de Koepelorganisaties, VO-raad en PO-raad en de BVE-raad.

Vragen van scholen
In het Kortlopend Onderwijsonderzoek wordt door middel van onderzoek antwoord gegeven op concrete vragen van scholen. Wie aanvragen voor kortlopend onderzoek wil indienen, kan dit jaarlijks tot 1 november doen bij het Uitvoerend Secretariaat Onderwijsonderzoek (USO).

Onderzoek
Het onderzoek dient praktijkgericht te zijn met voor scholen direct bruikbare resultaten. Denk daarbij aan scenario’s, good practices, (zelf)evaluatie-instrumenten, et cetera. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in de scholen, is schoolnabij en in het bijzonder gericht op de implementatie van kwaliteitsverbetering en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

Voor meer informatie, klik HIER.

Voor het aanvraagformulier, klik HIER.

Hetero/Homo Onderwijsalliantie

Wat doet de AOb?

 

De AOb is de leidende partner in de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie, die probeert om via de landelijke koepels, gemeenten en schoolbesturen een echt draagvlak voor homo-emancipatie in scholen te bewerkstelligen. De Onderwijsalliantie is een samenwerkingsverband van AOb, CNV Onderwijs, CBOO, EduDivers en COC. De Onderwijsalliantie is o.a. actief op de volgende gebieden: het voeren van gesprekken met gemeenten (openbaar onderwijs), schoolbesturen, Pabo’s, relevante andere instellingen, zoals de VO-raad, het geven van informatie en het houden van conferenties.

Wat doet de AOb nu op dit terrein?
De bond heeft een workshop gegeven op de Startersdag voor beginners (AOb-live) en op de ILGA, een interne scholing gegeven aan de bestuurders en de beleidsafdeling van de AOb. Rayon Noord heeft een kaderbijeenkomst gehouden en het is de bedoeling dat ook de andere rayons dit oppakken. Er is een workshop gehouden op de studiedag voor MRen van Ons Middelbaar Onderwijs (een groot Brabants schoolbestuur) en de AOb neemt deel aan het project De Veilige School in Limburg. De AOb heeft diverse artikelen over de Onderwijsalliantie geschreven. AOb en CNV onderwijs hebben het onderwerp opgenomen in hun scholingsaanbod voor medezeggenschapsraden.

De Onderwijsalliantie heeft een Diner Pensant gehouden voor de lerarenopleidingen, waar voormalig Minister Plasterk ook aan deelnam, i.s.m. de VO-raad is een deskundigenmeeting gehouden en is een miniconferentie georganiseerd i.s.m. EduDivers.  EduDivers heeft in het kader van de Onderwijsalliantie onderzoek gedaan naar het beleid op VO-scholen: “Mooie Woorden”.

Op dit moment is de Onderwijsalliantie bezig een aanvraag op te stellen voor vervolgsubsidie voor 2012 – 2016 en het ziet er naar uit dat deze subsidie zal worden toegekend. Dat betekent o.a. dat de Onderwijsalliantie i.s.m. AOb Roze regionale bijeenkomsten kan organiseren. Klik HIER voor een uitgebreider overzicht.

Grondwettelijke regeling wordt ook in tijd van bezuiniging nog zonder meer toegepast

 

Overdenking verdient de vraag of dit automatisme niet moet worden afgeschaft.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).