START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 oktober 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 40Eindverantwoordelijkheid


Han Plas, de bestuursvoorzitter van Stichting primair openbaar onderwijs Proominent in Ede, is opgestapt naar aanleiding van de plannen om na de renovatie van de Zuiderpoortschool nog maar twintig procent aan allochtone leerlingen toe te staan. Plas wachtte een motie van de PvdA om hem te schorsen niet af.

Een motie van de fractie van de PvdA om Plas met onmiddellijke ingang voor vier maanden te schorsen, hoefde daarom donderdagavond (29 september) niet in de Edese gemeenteraad te worden behandeld. Wethouder Evert van Milligen zegde toe om de bestuurscultuur op de Zuiderpoortschool te gaan onderzoeken.

Het besluit van Proominent veroorzaakte veel commotie. Ouders van de leerlingen van de Zuiderpoortschool waren kwaad. En een deel van de Edese politiek viel over het besluit om na de verbouwing een verhouding van tachtig procent 'witte' kinderen en twintig procent 'zwarte' kinderen op de school toe te staan. “De vele media-aandacht vraagt om een actuele reactie van het bestuur” stond in de niet ingediende motie van de PvdA. ”Tot nu toe is dat uitgebleven.''

Tot zover een bericht, dat ontleend is aan de website www.edestad.nl.

Het maakt een paar zaken duidelijk.

1. Het duurt kennelijk soms enige tijd voor een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs van zich laat horen na een als curieus ervaren besluit.

2. de gemeente, zowel de Raad als de wethouder van onderwijs, pakken goed door en nemen hun grondwettelijke eindverantwoordelijkheid.

Dat laatste stemt tot tevredenheid, want het betekent dat in Ede de "bloedlijn" tussen gemeentelijke overheid en het openbaar onderwijs - zoals een onderwijsjurist het recentelijk formuleerde - geen wassen neus is.
Positieve emoties in het lesgeven

Gevraagd medewerking aan onderzoek op verzoek van CBOO


Wat motiveert leerkrachten en docenten in hun dagelijks lesgeven? Wat maakt hen enthousiast voor hun werk? Wanneer ervaren zij dat zij voor leerlingen een verschil maken? Wat draagt in het lesgeven zelf bij aan het welbevinden van leerkrachten? 

Op verzoek van het CBOO doet de Universiteit van Amsterdam nu een onderzoek naar wat bij leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs positieve emoties oproept. Het gaat daarbij met name om het lesgeven en begeleiden.

Met het onderzoek willen wij meer zicht krijgen op het pedagogisch-didactisch functioneren van leerkrachten en docenten en hun beleving ervan.  Wij zijn ons er van bewust dat er veel druk is op leerkrachten en dat de condities waaronder zij moeten werken vaak verre van optimaal zijn. Met dit onderzoek willen wij meer zicht krijgen op wat in de praktijk leerkrachten en docenten  motiveert.

Wij ontvangen graag beschrijvingen van leerkrachten en docenten waarin zij zelf aangeven wat hen enthousiast maakt. Concrete voorbeelden zijn zeer welkom. De beschrijvingen kunnen beknopt of zeer uitgebreid zijn. Geef ook enige informatie over de context van uw werk. Bijdragen van oud-docenten worden op prijs gesteld. Welke ervaringen zijn voor hen nog steeds betekenisvol?

Verwerking van de gegevens is uiteraard anoniem. Het CBOO en de AOb zullen aandacht besteden aan het onderzoek in publicaties en op een studiebijeenkomst.

U kunt uw tekst opsturen naar emodoc-ilo@uva.nl

Wij hopen dat veel mensen mee willen werken aan dit onderzoek

Prof. dr. Wiel Veugelers

Universiteit van Amsterdam

Informatiebijeenkomsten basisopleiding HL voor groepsleraren PO


Op 27 oktober en 2 en 14 november 2011 organiseert Stichting HVO in Eindhoven en Utrecht informatiebijeenkomsten over de eenjarige basisopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) voor groepsleraren in het openbaar basisonderwijs.

Ben je toe aan een switch of verdieping in je loopbaan binnen het basisonderwijs?

Deze deeltijdopleiding biedt je:

-           een verfrissende kijk op onderwijs en opvoeding,
-           een verbreding van je levensbeschouwelijke en filosofische kennis,
-           een verdieping van je pedagogische visie,
-           een uitbreiding van je (lesontwerp)vaardigheden,
-           een verrijking aan werkvormen,
-           een kans om dit alles in praktijk te brengen in een prachtig vak.

Ontdek wat deze opleiding jou kan brengen op de informatiebijeenkomsten in Utrecht (27 oktober, 2 november) of Eindhoven (2 en 14 november).

Lees meer op www.hvo.nl/basisopleidingHL

Wijziging van de WMS in verband met de invoering van de fusietoets in het onderwijs


Met ingang van 1 oktober 2011 zijn de Wet fusietoets in het onderwijs en de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs in werking getreden. Met de Wet fusietoets wordt onder andere de WMS gewijzigd. De wet heeft tot doel om te bevorderen dat onderwijsinstellingen zich op een menselijke maat organiseren en om bij fusies de medezeggenschap op onderwijsinstellingen te versterken. De Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs geeft nader invulling aan de wet en bevat ondermeer de beleidsregels met betrekking tot de toetsingscriteria.

De inwerkingtreding van de wet betekent een uitbreiding van artikel 10 WMS, waarin de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad is vastgelegd.

Artikel 10 aanhef en onder h WMS luidt met ingang van 1 oktober 2011:

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:

h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Workshop Waardegericht werken met opvoeders   

(Door HVO, in het kader van de Week van de Opvoeding 10-17 oktober 2011)

 

Op woensdag 12 oktober 2011 vindt in het kader van de Week van de Opvoeding de workshop Waardegericht werken met opvoeders plaats in Utrecht. In de workshop, die een interactief karakter heeft, maakt u kennis met aspecten van waarde(n)volle communicatie.

Tevens geeft de workshop een oriëntatie op en informatie over de trainersopleiding Waarde(n)vol communiceren, die weer in november 2011 start. Meer informatie over de trainersopleiding kunt u lezen via de link: trainersopleiding Waarde(n)vol communiceren.

Doelgroep: trainers, begeleiders van opvoeders

Klik HIER voor meer informatie.

Workshop Democratische vorming van peuter tot puber

(Door HVO, in het kader van de Week van de Opvoeding 10-17 oktober 2011)


Op donderdag 13 oktober kunt u in Amsterdam kennismaken met lessuggesties voor een leergang Democratische vorming van peuter tot puber, die door Stichting HVO ontwikkeld is.

Deze workshop biedt een introductie en uitwisseling van ideeën over de mogelijkheden voor democratische vorming op de basisschool. Het praktijkboek Democratie van binnenuit geeft ideeën voor en beschrijvingen van lesactiviteiten: groepsleraren werken alleen of samen met HVO-docenten aan de vorming van democratie 'van binnenuit'.

Meer informatie over deze leergang kunt u HIER lezen.

Doelgroep: groepsleraren, interne begeleiders, directie basisscholen

Klik HIER voor meer informatie.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).