START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 oktober 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 41CBOO Visitaties Openbare Identiteit


Tijdens het congres van AOb/AVMO in 2005 werd in afstemming met de toenmalige vereniging AOb/AVMO, het CBOO en met VOS/ABB uitvoerig gepraat over de vraag wat openbare identiteit is en hoe je die zou kunnen en moeten meten.

Daarbij is de eerste vraag:

Wat is de bedoeling van visitaties openbare identiteit?

In kaart brengen van de eigen identiteit kan voor het openbaar onderwijs een moeilijke opgave zijn. De inspectie van het onderwijs heeft vaak vooral oog voor opbrengsten van rekenen en taal. Omdat scholen er naar streven om op diverse gebieden een goede school te zijn, is identiteit een van de aspecten bij een openbare school. Het openbare karakter moet duidelijk en tastbaar aanwezig zijn. Daar zijn nagenoeg geen objectieve instrumenten voor.

Het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) en AOb/AVMO – afdeling  openbaar onderwijs van de AOb – hebben een visitatiedocument ontwikkeld, waarmee ze in staat zijn om van de verschillende kenmerken van de identiteit van het openbaar onderwijs een objectieve inventarisatie te maken. De inventarisatie vindt plaats binnen verschillende geledingen van de school; ouders, leerkrachten, leerlingen en schoolleiding. Er wordt als het ware op het gebied van identiteit een “foto” van de school gemaakt. Door middel van een verslag wordt deze foto teruggegeven aan de school. Het geeft niet alleen een helder beeld van de stand van zaken met betrekking tot de identiteit, maar biedt ook aanknopingspunten om beleid te ontwikkelen om de school sterker te profileren op het gebied van identiteit. Het draagt bij aan een bewustwordingsproces van de eigen kracht en kwaliteit van het openbaar onderwijs. Het geeft ook de bedreigingen weer die mogelijkerwijs aan de orde kunnen zijn.

De opbrengst van de visitatie is duidelijk gericht op de school en zal niet, zoals vaak gebeurt, gepubliceerd worden, tenzij de school concludeert dat er in publicitair opzicht goede zaken mee te doen zijn. De verschillende opbrengsten zullen, uiteraard geanonimiseerd, gebruikt worden om mogelijk landelijke trends te ontdekken om beleid ten aanzien van het openbaar onderwijs te ontwikkelen. Visitatie dient dus een specifiek schoolbelang en een algemeen belang.

Als de school voldoende invulling geeft aan openbare identiteit verstrekt het CBOO een certificaat, dat met de nodige PR wordt gepresenteerd (hierover vindt altijd afstemming met de desbetreffende school en het bestuur plaats). Dat draagt bij aan de positieve beeldvorming van de school naar buiten.

Vervolgens is de vraag aan de orde welke criteria worden gebruikt om de "openbare identiteit" te meten. Daartoe werden op voornoemd congres de volgende criteria door alle partners, AOb/AVMO, het CBOO en VOS/ABB onderschreven (VOS/ABB heeft ze inmiddels wat anders gegroepeerd).

Het CBOO gaat nog steeds uit van de in 2005 vastgestelde criteria:

Goed openbaar onderwijs kenmerkt zich door:

1.         Algemene toegankelijkheid voor iedereen die de beginselen van openbaar onderwijs respecteert. Dit non-discriminatiebeginsel geldt voor het toelaten van leerlingen, het aanstellen van personeel, de benoeming van bestuursleden, de verkiezing van medezeggenschapsraden en het bevorderen van ouderparticipatie.

2.         Actieve pluriformiteit, integratie, respect voor diversiteit en professionaliteit. Op deze wijze wil het openbaar onderwijs bijdragen aan een samenleving waarin iedereen op grond van de mensenrechten zelf zin en vorm kan geven aan het eigen leven zolang men het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteert. Hierbij hoort ook het aanbieden van professioneel gegeven keuzevakken godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

3.         Interne en externe democratie. Het openbaar onderwijs legt verantwoording af aan democratisch gekozen overheden en wordt op democratische wijze bestuurd onder erkenning van de deskundigheid van alle professionals en door de ouders bij het functioneren van de school te betrekken. Hierdoor draagt het openbaar onderwijs bij aan burgerschap door het hanteren en uitdragen van democratische waarden en normen in een open samenleving.

4.         Het scheppen van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving waarin iedereen respectvol met anderen omgaat. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan kwetsbare individuen en groepen die achtergesteld dreigen te worden opdat iedereen kan leven als vrije en verantwoordelijke burgers in een duurzame wereld.

5.         Het ontwikkelen en uitvoeren van een breed gedragen onderwijsbeleid in een schoolgemeenschap die midden in een democratische samenleving staat. Professionele kennisoverdracht is daarvoor een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde. Bureaucratie dient daarbij zoveel mogelijk te worden tegengegaan ten gunste van democratie en deskundigheid. Schaalvergroting mag niet ten koste gaan van de menselijke maat en de keuzevrijheid.

Met deze criteria en na retour ontvangst van van te voren toegestuurde vragenlijsten wordt vervolgens een CBOO-visitatietraject uitgezet en worden in interviews de geledingen directie, ouders, personeel en leerlingen op openbare scholen bevraagd op identiteitskwesties voornoemd. Voordeel van visitatie door een externe partij als het CBOO is, dat het een bestuur heeft waarin alle geledingen in het openbaar onderwijs van schoolbesturen tot personeel in vertegenwoordigd zijn en "partijdigheid" is uitgesloten. Immers de samenstelling van het CBOO bestuur is zodanig, dat naar binding van de geledingen wordt gezocht.

Momenteel werkt het CBOO samen met VOS/ABB, (vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) in een pilot in het openbaar voortgezet onderwijs, waarbij wordt bekeken in hoeverre het ZEK-instrument van VOS/ABB (ZEK = Zelfevaluatiekader) en het CBOO, die in zekere zin complementair aan elkaar zijn, een totaalmeting betrouwbaar maken.  Daarmee wordt bereikt, dat zowel de interne zelfevaluatie als de externe visitatie een meer compleet beeld geven als antwoord op de vraag hoe de geledingen in de school/scholen er intern, in relatie tot elkaar en m.b.t. medezeggenschap met hun bestuur voorstaan.

Voor nadere informatie over visitaties openbare identiteit kunt u mailen naar info@cboo.nl of bellen met het CBOO secretariaat 030 - 2989167.
*** Herhaalde uitnodiging ***

Kortlopend onderwijsonderzoek 2012 (KLOO)


Tot 1 november 2011 bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks of met ondersteuning van het CBOO aanvragen in te dienen voor KLOO.

Kortlopend onderwijsonderzoek (KLOO) wordt uitgevoerd op basis van vragen uit het veld door universitaire onderzoeksinstellingen. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het is actiegericht, schooloverstijgend en in het bijzonder gericht op kwaliteitsverbetering. Inhoudelijk past het onderzoek binnen de ontwikkelingslijnen van authentiek leren, de pedagogische doelstellingen van de school of de school als professionele organisatie. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor dit onderzoek, dat door de LPC wordt gecoördineerd. Het uitvoerend secretariaat is ondergebracht bij de KPC Groep.

In opdracht van OCW voert KPC Groep de coördinatie uit van het Kortlopend Onderwijsonderzoek, in samenwerking met APS en CPS. Het onderzoeksprogramma komt tot stand in goed overleg met OCW (BOPO), NWO en de universitaire onderzoeksinstellingen. Informeel vindt er afstemmingsoverleg plaats met de Koepelorganisaties, VO-raad en PO-raad en de BVE-raad.

Vragen van scholen
In het Kortlopend Onderwijsonderzoek wordt door middel van onderzoek antwoord gegeven op concrete vragen van scholen. Wie aanvragen voor kortlopend onderzoek wil indienen, kan dit jaarlijks tot 1 november doen bij het Uitvoerend Secretariaat Onderwijsonderzoek (USO).

Onderzoek
Het onderzoek dient praktijkgericht te zijn met voor scholen direct bruikbare resultaten. Denk daarbij aan scenario’s, good practices, (zelf)evaluatie-instrumenten, et cetera. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in de scholen, is schoolnabij en in het bijzonder gericht op de implementatie van kwaliteitsverbetering en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

Voor meer informatie, klik HIER.

Voor het aanvraagformulier, klik HIER.
Voor het geval dat u het nog niet wist………………

Nieuwe website G/HVO

 

Op de nieuwe website www.gvoenhvo.nl vindt u alle informatie over het godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen. De organisaties die dit onderwijs aanbieden hebben hun krachten gebundeld en werken samen aan een professioneel en eigentijds aanbod. Op de website vinden ouders, scholen, docenten, gemeenten of andere belangstellenden alle informatie over G/HVO die voor hen van belang is.

Zowel GVO als HVO zijn vertegenwoordigd in het CBOO-bestuur. Voor HVO is dat de heer N. Stuij, directeur HVO. GVO heeft sinds voorjaar 2011 afgevaardigd de heer P. den Dikken.

Ook van harte aanbevolen: de meest recente nieuwsbrief.

Nieuwe trends

(Ontleend aan website Rijksoverheid)


Ruim 1 op de 10 studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) komt van het vwo. In 2008 was dat nog 1 op de 14 zegt staatssecretaris Zijlstra in de nota Werken in het Onderwijs 2012.

Het aantal studenten dat begint aan de pabo loopt terug. Tussen 2005 en 2010 daalde de instroom met 24 procent. Vooral het aantal mbo’ers dat aan de pabo begint daalt, vooral door de invoering van de taal- en rekentoetsen. Het aandeel vwo’ers dat naar de pabo gaat, stijgt door de populariteit van de academische pabo. Het aandeel jongens dat kiest voor de pabo stijgt van 15 procent in 2005 tot 17 procent in 2010.

Het aantal studenten dat begint aan een opleiding tot leraar in het voortgezet onderwijs neemt toe, zowel bij de tweedegraads opleidingen als bij de eerstegraads. De groei bij de eerstegraads lerarenopleidingen is vooral te danken aan de Lerarenbeurs waarmee huidige docenten makkelijker kunnen doorstuderen om een eerstegraads bevoegdheid te halen.

Ingezonden mededeling Stichting Echelon


Met enige trots nodigen wij u bij dezen van harte uit om aanstaande 9 november deel te nemen aan de studiedag van Stichting Echelon:

"Verhalen die er toe doen" in het Mozeshuis, Waterlooplein 205, te Amsterdam.

Deze dag staat geheel in het teken van de thema's:
Identiteitsontwikkeling, religie en levensbeschouwing met betrekking tot kinderen in het basisonderwijs.

U wordt deelgenoot gemaakt van deze onderwerpen door sprekers, die bijzondere zingevende verhalen vertellen.

Enkele sprekers zijn: Mohammed Benzakour (publicist, schrijver, columnist), Gerda Havertong** ( actrice, zangeres en theatermaker) en Roger Boonen (Docent Pedagogische Wetenschappen aan de Karel de Grote- Hogeschool in Antwerpen).

Wij laten u op deze studiedag graag inspireren!

Klik HIER voor de uitnodiging voor deze dag en HIER voor het aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt inschrijven voor twee workshops die betrekking hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het levensbeschouwelijk concept. Naderhand en tussendoor is er volop ruimte voor uitwisseling over theoretische concepten en voor de praktische vertaling naar de opleidingspraktijk.

De kosten van deze geheel verzorgde dag zijn 95 euro, inclusief de lunch en het boek.

Voor verdere informatie en voor uw reactie verwijzen wij u naar het volgende email adres: info@stichtingechelon.nl.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).