START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 513 november 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 44CBOO-bestuur bespreekt Beleidsplan 2012


Op 15 november a.s. bespreekt het Algemeen Bestuur van het CBOO de situatie in het openbaar onderwijs, de eigen positie daarin en de betrekkingen met andere organisaties die zich met openbaar onderwijs bezig houden. Uitgangspunt daarbij is een concept beleidsplan, dat met een geheel nieuwe aanpak en indeling kort en bondig uiteen zet wat het CBOO is, wat het wil, welke uitgangspunten een rol spelen, welke doelstellingen daarbij horen en welke instrumenten worden gehanteerd om deze te realiseren.

Het is de bedoeling dat het beleidsplan vervolgens zo wordt geredigeerd, dat het als een handzaam document in brochurevorm breed kan worden verspreid. In CBOO-bericht week 46 wordt na de bespreking in de bestuursvergadering concreet op de inhoud van het nieuwe Beleidsplan 2012 ingegaan.
VNG-visie op vrijheid van onderwijs en gemeenten gepubliceerd op 24 oktober


De VNG heeft een visie geschreven over hoe de vrijheid van onderwijs in de praktijk werkt voor gemeenten. De VNG-comissie Onderwijs, Cultuur en Sport heeft het stuk inmiddels goedgekeurd, zodat het nu ook digitaal te bekijken is.

De Onderwijsraad doet in opdracht van het kabinet een verkenning naar de betekenis en het functioneren van artikel 23 van de Grondwet in deze tijd. De Onderwijsraad heeft de VNG in september gevraagd welke aspecten ten aanzien van dit onderwerp voor gemeenten relevant zijn.

Visie
De VNG heeft hier een visie op geschreven; lees HIER verder.
*** Herhaling ***

Open zijn op je werk?

(Column door Rob Tielman, Gaykrant 654)

Waarom is het belangrijk dat iemand open kan zijn over haar of zijn homoseksualiteit op het werk? En geldt dat ook voor homo/lesbische docenten?

In toenemende mate worden werkgevers er zich van bewust dat openheid over homoseksualiteit in het belang is van de werkorganisatie. Mensen zitten niet lekker in hun vel als zij een belangrijk deel van hun identiteit verborgen moeten houden. Angst is een slechte raadgever en leidt in veel gevallen tot pesten en zelfs afpersen. Werkgevers die zeggen dat “het probleem homoseksualiteit zich bij ons niet voordoet” maken duidelijk dat zij een groot probleem hebben in hun werkorganisatie omdat kennelijk een belangrijk deel van hun werknemers hen niet voldoende vertrouwt om open te zijn.

Voor homo/lesbische docenten geldt dat nog meer omdat het ontbreken van positieve rolmodellen voor homo/lesbische jongeren tot grote problemen en zelfs een verhoogde kans op zelfdoding kan leiden. Anders dan in alle andere minderheden, groeien homo/lesbische jongeren op in een omgeving waar hun (heteroseksuele) ouders op dit punt vrijwel nooit een positieve identificatie kunnen bieden. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het onderwijs dat zich (gezien het ontbreken van homobeleid op de meeste scholen) daarvan helaas vaak niet bewust is.

Als voorzitter van het landelijk netwerk openbaar onderwijs CBOO ben ik daarom blij dat de Alliantie voor homoseksualiteit en onderwijs dat wil veranderen in samenwerking met alle geledingen. Daarom vraagt het CBOO aan alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs om mee te werken aan de verspreiding van een krant waarin homo/lesbische leerlingen vertellen over hun ervaringen in het onderwijs. Dat zal veel leerlingen en hun omgeving duidelijk maken dat zij er niet alleen voor staan om op een menswaardige manier met diversiteit om te gaan. Wie mee wil werken aan de verspreiding van deze krant waaraan de Gaykrant een belangrijke bijdrage levert, kan contact opnemen met info@cboo.nl
Proef betere aansluiting school en buitenschoolse opvang

(Ontleend aan website Rijksoverheid)


In 2012 start in enkele gemeenten een proef met 'sluitende dagarrangementen' voor 4- tot 12-jarigen. In deze pilotgemeenten, die begin 2012 bekend worden gemaakt, gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken om een meer sluitend aanbod voor werkende ouders te kunnen bieden.

Dat staat in de kabinetsreactie op het advies 'Tijden van de Samenleving' van de Sociaal Economische Raad (SER), waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) en minister Kamp (SZW) heeft ingestemd.

Op dit moment werken 3 van de 4 Nederlandse vrouwen in deeltijd. Onderzoek wijst uit dat veel vrouwen bereid zijn meer uren te gaan werken of weer aan het werk te gaan als arbeid en zorg beter te combineren zijn.

Om scholen op lokaal niveau te ondersteunen, wil het kabinet de subsidie voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen met 3 jaar te verlengen.
Homogeschiedenis.nl maakt homoseksualiteit bespreekbaar op school

(Nieuwsbrief COC Nederland)

 

Het Gay-Straight Alliance scholierennetwerk van COC Nederland lanceert vandaag homogeschiedenis.nl. Met toegankelijke informatie over 4000 jaar geschiedenis van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s), biedt de website leerlingen en docenten een handvat om seksuele diversiteit op school bespreekbaar te maken,

Van Sodom tot Gaga
Op de site is informatie te vinden over een keur aan onderwerpen dat gerelateerd is aan homoseksualiteit en transgenders. Bijvoorbeeld over popsterren die LHBT zijn. Over homoseksualiteit en godsdienst en over de manier waarop homoseksuelen zich in verschillende culturen verenigden tot de huidige emancipatiebewegingen: van Sodom en Gomorra tot Lady Gaga.

Met de website wil COC’s Gay-Straight Alliance netwerk leerlingen aanmoedigen om LHBT-geschiedenis te gebruiken in hun schoolwerkstukken en presentaties. Ook ondersteunt de website docenten die het onderwerp in de les willen bespreken.

Volgens Geert-Jan Edelenbosch (projectleider Jongeren en Onderwijs van COC Nederland) is aandacht voor homoseksualiteit en transgenders op school hard nodig: ‘De helft van alle leerlingen vindt hun school niet veilig genoeg voor LHBT’s om uit de kast te komen. Scholen besteden zelf nauwelijks aandacht aan homoseksualiteit terwijl 81% van de leerlingen denkt dat voorlichting zou bijdragen aan meer tolerantie. Met deze site geven we jongeren en docenten informatie om het onderwerp zélf bespreekbaar te maken.’

‘We kiezen bewust niet voor een wetenschappelijke invalshoek, maar voor een toegankelijke afspiegeling van wat er op het gebied van homoseksualiteit en transgenders te vinden is op internet en in bibliotheken,’ aldus projectmedewerker Gerrit Jan Wielinga. ‘We zijn daarbij ook de speelse en humoristische kant van het onderwerp niet uit het oog verloren.’ Een groot aantal links op de website biedt leerlingen aangrijpingspunten voor verder onderzoek naar LHBT-geschiedenis.

Homogeschiedenis.nl is een initiatief van het Gay-Straight Alliance (GSA) netwerk van COC Nederland. Dat bestaat uit clubjes van hetero- en LHBT-leerlingen en docenten (GSA’s) die willen dat hun school veilig is voor iedereen. Of je nu homo, hetero, lesbo, bi of in dubio bent. In Nederland zijn er zo’n 150 scholen met een GSA. Het GSA Netwerk wordt ondersteund door COC Nederland.

Het Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) ondersteunt de website. Vooral in de maanden dat de meeste leerlingen hun schoolwerkstukken moeten schrijven worden zij overstelpt met vragen. Op deze manier kan het IHLIA leerlingen gemakkelijk doorverwijzen naar andere bronnen op het internet. Ook is er bij elk thema op homogeschiedenis.nl de mogelijkheid om een vraag aan de medewerkers van het IHLIA te stellen.

Persbericht Humanistisch Archief


“In gesprek met Erasmus”. Een bundel met eigentijdse brieven in reactie op het werk van Erasmus werd op 27 oktober te Rotterdam, tijdens het humanistisch café, door Rein Heijne van ‘Stichting Huis van Erasmus’ gepresenteerd.

Lees HIER verder.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).