START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 519 november 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 45De gemeenten en eindverantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs


Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders voorstander is van pluriform onderwijs terwijl slechts éénderde van het scholenaanbod aan dit verlangen tegemoet komt. Dit is mede veroorzaakt door het feit dat veel gemeenten eerder als belangenbehartiger van het bijzonder onderwijs optraden dan te voldoen aan de grondwettelijke eis om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs als basisvoorziening. De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft bij veel gemeenten tot de misvatting geleid dat men niet meer als bevoegd gezag eindverantwoordelijk zou zijn voor het onderwijs dat in openbare scholen gegeven wordt. Dat geldt ook voor het openbaar onderwijs dat onder samenwerkingsbesturen valt. Daarom is het van groot belang dat het CBOO als belangenbehartiger van het openbaar onderwijs gemeenten blijft wijzen op hun grondwettelijke taak en op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan de gebleken behoefte aan pluriform onderwijs in een ontzuilde samenleving.

Sommige verzelfstandigde openbare schoolbesturen hebben daarom een “toezichtsconvenant" opgesteld met de gemeente. Dit bevestigt dat nader onderzoek hoog nodig is naar de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het toezicht van gemeente op verzelfstandigde openbare scholen/schoolbesturen in brede zin, mede n.a.v. geluiden over toenemende problemen (o.a. financieel) bij een aantal verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderwijs.

Prof. Dr. R.A.P. Tielman, voorzitter CBOO
OBS Roombeek in Enschede internationaliseert


Bij CBOO-visitaties openbare identiteit komt altijd aan de orde op welke manieren de desbetreffende school zich profileert. Bij de Stichting voor Openbaar Onderwijs Consent in Enschede, waar 33 openbare basisscholen door het CBOO worden gevisiteerd, wordt inmiddels duidelijk dat de creativiteit heel divers is. Eén van de aspecten die bij OBS Roombeek naar voren komt, is de internationalisering. Zoiets vereist altijd keuzes maken, want de werkomvang en de kwaliteitseisen die de onderwijsinspectie oplegt maken het steeds noodzakelijker daarmee efficiënt om te gaan.

Bert Lambeck en zijn team hebben zich gerealiseerd dat de ligging vlak bij Duitsland en de verwevenheid van de Nederlandse en Duitse economie kennis van het Duits gewenst maken, ook al is Engels bezig het monopolie te verwerven. Toch is Duits de meest gesproken taal in de EU (meer dan 100 miljoen Duits sprekenden) en het daarmee kennis maken op een leeftijd dat kinderen gemakkelijk een extra taal opnemen wil OBS Roombeek niet laten liggen.

Met een startsubsidie van het Europees Platform voor het onderwijs (EP) van EUR 15.000,-  en begeleiding uit de toenmalige EP-vestiging in Den Haag zijn Lambeck en zijn team van start gegaan. Het ging toen om een implementatietraject van 2 jaren. Momenteel gaat OBS Roombeek op eigen kracht verder. Van groep 1 t/m 8 zijn de leerlingen iedere week een half uur op creatieve wijze bezig met de Duitse taal, waarbij de cognitieve ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende aanbiedingsvormen van de Duitse taal synchroon verlopen. Behalve deze structurele aanpak zijn er ook uitwisselingscontacten, niet alleen met Grundschulen, maar ook o.a. met een Duitse VO school in Coesfeld. Het hele proces wordt begeleid door 2 coördinatoren.

Een beeld van de activiteiten geeft het volgende: zie www.roombeekschool.nl. Ga op de homepage naar filmpjes. Daar staat twee bijdragen van activiteiten omtrent het Duits. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via dezelfde homepage.
Van AOb/AVMO naar AOb Groep Openbaar Onderwijs


Met ingang van 1 januari 2011 is een feitelijk einde gekomen aan het bestaan van  AOb/AVMO, de denominatieve vereniging voor het openbaar onderwijs binnen de AOb. Deze vereniging werd in zijn oorspronkelijk geheel zelfstandige vorm opgericht in 1867. In 1972 ging de vereniging verder onder de paraplu van het in dat jaar opgerichte NGL. 

Vijfentwintig jaar later, in 1997, ging de vereniging AVMO met eigen rechtspersoonlijkheid met een grote mate van zelfstandigheid door onder de vleugels van de AOb. AOb-leden die aan openbare scholen werkten moesten zich sinds de oprichting van de AOb wel apart aanmelden voor AOb/AVMO. Die maatregel is geen succes geworden. Er trad een niet te stuiten vergrijzing van het ledenbestand in. Mede daarom werd besloten de vereniging op te heffen en om te zetten in een Groepsbestuur Openbaar Onderwijs binnen de AOb, dat daarmee meteen alle AOb-leden vertegenwoordigt die aan openbare scholen werken.

Binnen het CBOO betekent dat uiteraard ook een geweldige versterking van de legitimering van de vertegenwoordiging vanuit het werknemerssegment openbaar onderwijs. Het Groepsbestuur profileert zich met nieuwsbrieven, die nu geheel zijn aangepast aan de nieuwe AOb-huisstijl. AOb-leden kunnen zich aanmelden bij de Groep Openbaar Onderwijs en krijgen dan automatisch de AOb-nieuwsbrieven openbaar onderwijs toegestuurd.  Voor geïnteresseerden hierbij de link naar de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jasje!
'Liever een dode leeuw dan een levende hond'


Symposium over de actualiteit van de vrijdenker en humanist Leo Polak; lees HIER verder.
AOb nieuwsbrief primair onderwijs november 2011


Het CBOO maakt het niet tot vaste gewoonte nieuwsbrieven van lidorganisaties standaard op te nemen. Dit wordt beperkt tot die gevallen, waarin een aantal fundamentele zaken aan de orde zijn. Dat is in deze nieuwsbrief zeker het geval! 


Kwaliteit moet weer leidend zijn bij invoering passend onderwijs

De Algemene Onderwijsbond sprak vandaag uitgebreid met ouderorganisaties over de invoering van passend onderwijs. Ouderorganisaties willen net als de AOb dat minister Van Bijsterveldt bij wet regelt welke zorgtaken een school minimaal moet kunnen dragen. Daarnaast zijn alle belangenclubs bezorgd over de gevolgen die de bezuiniging van 300 miljoen heeft op de kwaliteit van het stelsel. Lees HIER verder.

AOb niet onder de indruk van resultaat 'overleg' passend onderwijs

De Algemene Onderwijsbond is teleurgesteld in de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisaties, nu zij aankondigen door te onderhandelen met minister Van Bijsterveldt over de gevolgen van de bezuinigingen op het passend onderwijs. ‘De AOb en de andere organisaties hadden elkaar gevonden op de eis aan de minister om de bezuiniging van 300 miljoen euro structureel naar beneden bij te stellen. Ik zie daar in ieder geval niets van terug in de berichten over het overleg. Het lijkt er op dat de anderen die voorwaarde laten varen,' aldus bestuurslid Liesbeth Verheggen. Lees HIER verder.

Stimuleringssubsidie Hij-instroomtrajecten

Het aantal werkzame mannen in het po blijft sterk achter. Sociale partners po willen de instroom van mannen in het beroep van leraar stimuleren. Regionale platforms (of samenwerkende platforms) in de Randstad kunnen financiële ondersteuning krijgen om zij-instromende mannen voor het po te werven en op te leiden. Er zijn middelen beschikbaar voor maximaal vijfenzeventig zij-instromende mannen, Financiële ondersteuning vanuit de arbeidsmarktmiddelen po wordt alleen geboden als aan een aantal vereisten wordt voldaan. Lees HIER verder.

Beloning en loopbaan vaker onderwerp van gesprek op scholen

Kortere salarislijnen, functiemix en lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte sterkere inzet van gesprekken over functioneren, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling is niet gebeurd. Wel praten leidinggevenden en medewerkers vaker dan enkele jaren terug over loopbaanontwikkeling en beloning. Over loopbaanontwikkeling maken zij frequenter concrete afspraken dan over beloning. Lees HIER verder.

Landelijk Steunpunt Brede Scholen verlengd

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen krijgt van het ministerie subsidie voor de komende drie jaar. Het Landelijk Steunpunt kan hierdoor nog meer scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten helpen bij het ontwikkelen van brede scholen. Dit doet het Landelijk Steunpunt door actief contact te zoeken met brede scholen, maar ook door het bijeenbrengen, toegankelijk maken, delen en verspreiden van kennis. Ook brengt het Landelijk Steunpunt mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren. Lees HIER verder.

Informatieblad Vitaliteitsregeling

Het vitaliteitspakket is nieuw en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. De regeling leidt tot vereenvoudiging van het fiscale stelsel omdat 4 fiscale regelingen worden afgeschaft. Hieronder worden de fiscale aspecten van het vitaliteitspakket toegelicht. Lees HIER verder.

Communicatie Inspectie van het Onderwijs met ouders en mr'en over zeer zwakke scholen

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de inspectie een aantal maatregelen getroffen die ouders beter informeren en hun positie in het traject van kwaliteitsverbetering op zeer zwakke scholen versterken. De AOb vraagt uw mening over de maatregelen. Klik HIER.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).