START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5117 november 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 46School en Wet

In een artikel van juni 2011 in School & Wet, Tijdschrift van de NVOR(Nederlandse Vereniging voor Onderwijs) behandelt Prof. Dr.P.W.A. Huisman een aantal aspecten van Goed Bestuur en Governance.

M.b.t. het openbaar onderwijs zijn met name de teksten onder 2.2, 3.2 en 4.2 van belang voor bestuurders, algemene directies en (G)MR-en.

Lees het artikel HIER.

Goedkeuring jaarrekening en begroting van het openbaar primair onderwijs in Albrandswaard


De gemeenteraad van Albrandswaard heeft onlangs de jaarrekening 2010 en begroting 2011 van het openbaar primair onderwijs Albrandswaard goedgekeurd. Dat lijkt niets bijzonders. Voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard was dit echter groot nieuws.

De Stichting functioneert sinds 2004 als bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeente Albrandswaard. Ieder jaar werd, volgens de statuten en volgens de WPO, het jaarverslag en de begroting voor het komende jaar aan de gemeenteraad gestuurd. Echter sinds 2004 heeft het bestuur geen enkele keer de goedkeuring ontvangen!

Daarom heeft het bestuur er in 2010 op aangedrongen dat de gemeente de wettelijke verplichting om goedkeuring te geven, waar maakt. Sinds 6 jaar was dit dus de eerste keer: Een compliment voor de wethouder onderwijs! Mogelijk is dit een incident. Het vermoeden bestaat echter dat veel gemeenten hun plichten/verantwoordelijkheden m.b.t. het openbaar onderwijs niet (geheel) waar maken. Een landelijk onderzoek hiernaar zou mogelijk veel helderheid verschaffen!
Publieksversie Consent jaarverslag


Consent is de bestuurlijke organisatie voor 33 openbare scholen voor basisonderwijs in Dinkelland, Enschede, Losser en Oldenzaal, die door het CBOO tussen 2009 en 2013 worden gevisiteerd op openbare indentiteit.

Naast het ‘gewone’ jaarverslag voor 2009 verschijnt dit jaar voor de eerste keer een Consent-jaarverslag speciaal voor de ouders van de leerlingen. Toon en inhoud zijn hier vanzelfsprekend op afgestemd. Kort en helder komen de zaken aan bod die ouders en kinderen aangaan. Hoe presteren we ten opzichte van andere scholen? Hoe werken we aan nog beter onderwijs? Waar willen we gaan bouwen? Ellenlange rijen met financiële resultaten ontbreken. Ook blijven de lezers de strategische verhandelingen bespaard. Wél bevat dit verslag een bouwplaat voor een zonnewijzer. Ouders die samen met hun kinderen aan het bouwen gaan, ervaren zo hoe leuk effectief leren kan zijn.

De publieksversie van het jaarverslag is te vinden door aan te klikken:

http://www.consent-enschede.nl/

U kunt dan via jaarverslag naar de inhoud.

Als opheffingsnorm niet verandert, moeten negenhonderd basisscholen sluiten

(ontleend aan nieuwsbrief VNG)


Wanneer de opheffingsnorm niet verandert, moeten de komende vijf jaar ongeveer negenhonderd basisscholen hun deuren sluiten. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven dat onlangs naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Volgens het onderzoek gingen er tussen 2004 en 2009 al 210 scholen dicht. Omdat het leerlingenaantal op veel plaatsen blijft dalen zullen er tussen 2010 en 2014 negenhonderd basisscholen onder de opheffingsnormen zakken; dat is 13 procent van alle scholen.

Lees HIER verder.
Steeds meer financiële tekorten op basisscholen

(ontleend aan nieuwsbrief VNG)


Meer dan de helft (57 procent) van de scholen voor primair en ook speciaal onderwijs in Noordoost-Nederland sloot 2010 af met verlies. In 2009 kwam nog 42 procent geld te kort.

Dit constateert bureau Deloitte na een onderzoek van jaarrekeningen van schoolbesturen in het noordoosten en midden van het land (Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Groningen en Overijssel).

Bezuiniging
De effecten van de bezuinigingen op het onderwijs worden nu zichtbaar in de financiële resultaten. Het schrappen van middelen om schoolorganisaties bestuurlijk te versterken is een directe bezuiniging die vooral de ondersteunende functies binnen de scholen raakt.

Lees HIER verder.
Verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs Noord Veluwe in zwaar weer!

(Ontleend aan de Stentor, zaterdag 12 november 2011)


VELUWE - De stichting Proo, verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs op de Noord-Veluwe, verkeert financieel in zwaar weer. Het tekort bedraagt dit jaar achthonderdduizend euro en kan bij tegenvallers oplopen tot een miljoen. Het tekort bedraagt dit jaar achthonderdduizend euro en kan bij tegenvallers oplopen tot een miljoen.

Dat maakt dat binnen korte tijd voor de tweede keer moet worden gereorganiseerd. Hoewel alle plannen nog niet concreet zijn gaan zeker vijftien fulltime arbeidsplaatsen verloren. Bij de eerste reorganisatie vorig jaar gingen al twintig plaatsen verloren en gingen scholen in Putten en Nunspeet dicht.

De Stichting Proo beheert 25 basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Berend Redder is aangetrokken als algemeen directeur. Hij wordt ook verantwoordelijk voor het financieel beheer en is daarmee de opvolger van Peter Uneken die wel aanblijft als directeur maar aan het eind van dit schooljaar met pensioen gaat. Voorzitter Vic Höppener van Proo verwacht dat de stichting mogelijk in 2012 al financieel weer gezond is. Maar voegt eraan toe dat dit een uiterst moeilijke opgave wordt. In 2013 moet de begroting sluitend zijn. Over het vertrek van vijftien personeelsleden wordt inmiddels overlegd met de vakbonden. Höppener bekent dat Proo het liefst ziet dat zij zo snel mogelijk vertrekken, maar beseft ook dat allerlei regelingen personeel rechten geven.

De tekorten worden volgens Höppener veroorzaakt door bezuinigingen op onderwijs door het Rijk. Daardoor lopen ze uit de pas met de benodigde uitgaven. Daarnaast is het aanpassen van de formatie veelal achtergebleven bij de terugloop in het aantal leerlingen.

De regio Noord-Veluwe is als toezichthouder verantwoordelijk voor Proo. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek noemt de ontwikkelingen zorgelijk. Voor hem zijn twee zaken belangrijk. De kwaliteit van het onderwijs moet worden gewaarborgd en financieel moet alles op de rit komen.

De tekorten kunnen nu nog worden gedekt uit de reserves. De regio-gemeenten zitten er niet op te wachten, in een tijd dat ze moeten bezuinigingen, in de toekomst op te draaien voor deze tekorten. Dat maakt dat de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd.

 Jaarverslag GVO 2010


Over de werkwijze van GVO kunt u meer lezen in het Jaarverslag 2010.

Nederlandse leerkracht ouder dan EU-gemiddelde

(Bericht EUROSTAT)


Uit de Education trends 2000-2009 van Eurostat blijkt dat Nederland ruim boven het Europese gemiddelde scoort als het gaat om het aantal leerkrachten in het lager onderwijs van 50 jaar of ouder.

In de Education trends 2000-2009 worden de trends in het onderwijs van het laatste decennium weergegeven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar voorschools - en (verplicht) lager onderwijs. Bij het lager onderwijs wordt er gekeken naar de leerling-leerkracht verhouding, het percentage vrouwelijke leerkrachten en het aantal leerkrachten die 50 jaar of ouder zijn.

Leeftijd leerkrachten
Wanneer wordt gekeken naar leraren die 50 jaar of ouder zijn, ligt Nederland in 2009 ver boven het gemiddelde. 35 procent van de leerkrachten in het lager onderwijs is 50 plus, tegenover een EU27-gemiddelde van 29 procent. Met vrouwelijke leerkrachten zit Nederland op het gemiddelde: 85 procent van de Nederlandse leerkrachten in het lager onderwijs is vrouw. Het Europese gemiddelde lag in 2009 op 86 procent.

Grote variatie in leerkracht - leerling verhouding In het lager onderwijs zijn er grote verschillen tussen lidstaten in de leerling - leerkracht verhouding. Zo heeft Polen in 2009 een gemiddelde van ongeveer 10 leerlingen per leraar en Frankrijk bijna 20 leerlingen. In 18 van de 22 onderzochte lidstaten is er een daling in de leerkracht-leerling verhouding tussen 2000 en 2009. In Nederland is een daling zichtbaar van 17 leerlingen per leraar in 2000 naar 16 in 2009.

Voorschools onderwijs
Nederland heeft de doelstelling van het Strategisch kader voor onderwijs en opleiding 2020 (ET2020) op het gebied van voorschools onderwijs ruim gehaald. Volgens de doelstelling moet 95 procent van de kinderen van vier jaar voorschools onderwijs volgen. Ons land is één van de twee landen waarbij een percentage van 100 is behaald en daarmee is het de doelstelling van 95 procent gepasseerd. De 27 EU-lidstaten hebben vooruitgang op voorschools onderwijs geboekt, namelijk van 86 procent in 2000 naar 92 procent in 2009.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).