START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 511 december 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 48Van harte gefeliciteerd!


Stichting voor openbaar primair onderwijs Consent heeft de Beste Werkgever Award van Twente/de Achterhoek gewonnen. De 33 OBS-en van Consent worden sinds 2009 door het CBOO gevisiteerd op de mate van openbare identiteit. Het traject loopt door tot eind 2012; dan zijn alle scholen gevisiteerd. Tot nu toe zijn alle scholen die gevisiteerd zijn ook voorzien van een CBOO-certificaat openbare identiteit.

In de gesprekken met de geledingen in de scholen valt de CBOO-visitatoren op dat het College van Bestuur van Consent als stimulerend en faciliterend door de scholen wordt ervaren. Vandaar dat ook het CBOO-bestuur verheugd is dat daarvoor erkenning bestaat in Oost Nederland! Voor meer informatie klik HIER.

T.g.v. de uitreiking is ook een YouTube-fimpje (flashmob) gemaakt op de markt in Enschede.


Waartoe de overschrijdingsregeling in het duaal onderwijsbestel kan leiden!

Op de website van het regionale blad Veluweland stond op 23 november jl. het volgende bericht:


EPE - De gemeenteraad in Epe maakt zich ernstig zorgen over de tekorten van de Stichting PrOo die 'schrikbarend oplopen'. Volgens fractievoorzitter Ben Cramer van de VVD is de directie blijkbaar ernstig tekort geschoten. Wethouder Jan Berkhoff en raadslid Jan Aalbers, die in de toezichthoudende Regioraad zitting hebben, konden die ongerustheid niet wegnemen. ”We zitten er als Regioraad bovenop'', stelde het duo.

Meegedeeld werd dat Epe en Harderwijk plus nog een derde niet nader genoemde gemeente hun financiële experts inbrachten om helderheid in de chaos te scheppen. Uiteraard hadden die geen invloed op het gevoerde beleid. Probleem voor een gemeente is dat ze het bedrag waarmee de begroting voor het openbaar onderwijs wordt overschreden tot aan het moment van de verzelfstandiging ervan aan het bijzonder onderwijs moeten doorbetalen. Dat is inmiddels een bedrag van € 889.550 voor de periode tot en met 2006. Er volgen nog een aantal jaren tot het moment van de verzelfstandiging en daarin zal ook flink aan het bijzonder onderwijs moeten worden doorbetaald.

De controller, zeg maar interne accountant, trok kort geleden terug. Berend Redder is de nieuwe man die de alarmbel luidde over de situatie die hij aantrof. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die veel energie in hun taak steken.

De tekorten over 2009 en 2010 bedroegen respectievelijk € 596.000 en € 755.000, waardoor er een dreiging bestaat dat de stichting door de hoeven van de reserves heen zakt. Er vonden in 2009 forse investeringen plaats: respectievelijk € 796.000 en € 499.000. Voor het eerst is nu het fenomeen van meerjarenbegroting ingevoerd. Het verlies bedroeg in 2009 4,4 en over 2010 4,1 procent van de jaaromzet. Het heet dat er onvoldoende bewaking van de kosten heeft plaats gevonden door personele wisselingen en omzetting van de financiële administratie. Die vindt momenteel plaats in eigen beheer.

Vervolgens mailt een AOb-kaderlid het volgende krantenbericht:

...... waarvan de 2e kolom, 4e bericht, aanleiding geeft tot doordenking van de volgende vragen:

1. Is de overschrijdingsregeling bedoeld om zonder meer aan het bijzonder onderwijs zonder enige inhoudelijke reden € 889.550 door te betalen, omdat dat nu eenmaal de consequentie van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs sinds 1917 is?

2. Hoe is het mogelijk (geweest) dat uiteindelijk 7 gemeenten op de noord-Veluwe, die samen hebben besloten hun openbaar primair onderwijs te verzelfstandigen, sinds 2005 zo weinig controle hebben uitgevoerd op de gemeentelijke financiën, dat een dergelijke financiële ramp ook nog eens gedoubleerd ten laste van de publieke gemeenschap - lees de belastingbetaler - komt?

3. Hoe is het mogelijk dat tot nu toe noch de lokale noch de landelijke politieke organen alarm slaan n.a.v. deze adembenemende bizarre situatie in een tijd, dat het gehele Europese financiële en politieke bestel onder grote druk staat?

Stand van zaken openbaar onderwijs medio 2011

(ontleend aan website CBS)


De afgelopen tien jaar is de helft van het openbaar onderwijs verzelfstandigd. Vooral in de periode 2003–2006 hebben veel openbare scholen een zelfstandig bestuur gekregen. De stichting is bij deze scholen de meest voorkomende rechtsvorm.

Nederland heeft bijzonder en openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs, zoals scholen op christelijke grondslag, wordt van oudsher zelfstandig bestuurd. Voor het openbaar onderwijs zijn de gemeenten verantwoordelijk. Vanaf november 1996 hebben gemeenten de mogelijkheid om openbare scholen te verzelfstandigen.

De golf van verzelfstandigingen is begonnen in het voortgezet onderwijs. De laatste jaren zijn in het basisonderwijs en speciaal onderwijs veel scholen zelfstandig geworden. Deze trend houdt aan: in 2006 heeft het verzelfstandigd openbaar onderwijs 2 miljard euro aan rijksbijdragen direct ontvangen en niet meer via de gemeenten.

Lees HIER verder.


Basisopleiding vakdocent HVO (herhaling)

(persbericht van CBOO-lidorganisatie HVO – Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding)


Ben je toe aan verdieping en/of uitbreiding van je werk in de openbare basisschool? Volg dan de basisopleiding om vakdocent HVO te worden!

Op 18 januari 2012 start in Utrecht de eenjarige basisopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) voor groepsleraren in het openbaar basisonderwijs.

Deze deeltijdopleiding biedt je:
- een verfrissende kijk op onderwijs en opvoeding,
- een verbreding van je levensbeschouwelijke en filosofische kennis,
- een verdieping van je pedagogische visie,
- een uitbreiding van je (lesontwerp)vaardigheden,
- een verrijking aan werkvormen,
- en een kans om dit alles in praktijk te brengen in een prachtig vak.

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat van bekwaamheid, waarmee je HVO en Levensbeschouwing kunt verzorgen in het openbaar basisonderwijs. De vraag naar vakdocenten HVO is groot.

Meer informatie en aanmelding op www.hvo.nl/basisopleidingHL Je kunt ook contact opnemen met drs. Marijke van Meenen, tel. 06 2617 4454.
Verplichte voorlichting over homoseksualiteit

(Het hieronder staande bericht werd als apart CBOO-bericht op maandag 28 november jl. naar alle openbare VO-scholen gestuurd. Voor betrokkenen: mocht dat op uw school aan de aandacht zijn ontsnapt, dan kunt u alle geledingen er nog eens wijzen door het bericht aan hen door te sturen)


Dit nummer van CBOO-berichten gaat (ook) naar alle scholen voor openbaar voortgezet onderwijs. De reden is dat de minister van OCW onder druk van de Tweede Kamer heeft besloten dat voorlichting over homoseksualiteit verplicht wordt. Het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO heeft daar in de afgelopen jaren voor gepleit omdat de homovijandigheid in scholen toeneemt en de meeste scholen daar (nog) niets aan doen. Juist in het openbaar onderwijs is het onaanvaardbaar dat in toenemende mate homo/lesbische leerlingen en docenten gediscrimineerd worden omdat openbare scholen grondwettelijk voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Zo is het onaanvaardbaar dat ‘homo’ een gangbaar scheldwoord op scholen is geworden zonder dat de meeste scholen daar wat aan doen. Om die reden maakt het CBOO deel uit van de Alliantie voor Seksuele Diversiteit die gecoördineerd wordt door de Algemene Onderwijsbond in de persoon van Martien Hietbrink. Gebleken is dat ook veel openbare scholen niet weten hoe die voorlichting het beste op gang gebracht kan worden. Daarom kunnen die scholen contact opnemen met het CBOO via info@cboo.nl en verzoeken om (gratis) exemplaren van de voorlichtingskrant over homoseksualiteit die op Paarse Vrijdag 9 december uitkomt. Die krant bevat interviews met homo/lesbische leerlingen die zichtbaar maken wat scholen kunnen doen om een einde te maken aan de toenemende homovijandigheid op scholen. Door mee te helpen aan de verspreiding van deze krant kunnen scholen duidelijk maken dat zij bereid zijn om deze voorlichting serieus ter hand te namen. Ik hoor nog al eens op openbare scholen dat homoseksualiteit er geen probleem zou zijn of zelfs dat het er niet voor zou komen. Mijn antwoord is dan altijd dat er kennelijk een groot probleem op die school is als een tiende van de schoolbevolking er niet open voor uit durft te komen.

Prof. Dr. Rob Tielman
Voorzitter CBOO 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).