START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 517 december 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 49Twee openbare basisscholen in de gemeente Horst a/d Maas ontvangen CBOO-certificaat

(Persbericht van Stichting Akkoord! primair openbaar)


De basisscholen De Samensprong in Grubbenvorst en De Krullevaar in Sevenum ontvangen als eerste openbare basisscholen in Noord-Limburg het Certificaat Openbaar Onderwijs van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO). Het certificaat toetst op een objectieve manier of de school werkt volgens de uitgangspunten van openbaar onderwijs.

“We zijn blij met het certificaat” laten Marie-Louise Vanmulken, directeur van de Krullevaar en Rob Quicken, directeur van de Samensprong weten. “Uiteraard werken we als openbare basisscholen volgens de daarbij behorende principes, maar het is prettig dat dit nu ook wordt bevestigd door een landelijke belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs. We zijn trots op het certificaat en willen continu scherp blijven op onderwerpen als toegankelijkheid, integratie, democratie, een veilige en gezonde leer- en werkomgeving én het verzorgen van goed onderwijs.”

Op 1 december nam De Krullevaar in Sevenum het certificaat officieel in ontvangst. Op dit moment loopt er bij De Krullevaar een project over de wereldgodsdiensten. In dit traject maken leerlingen bewust kennis met een samenleving waarin iedereen zelf zin en vorm kan geven aan het eigen leven zolang men het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteert. Zulke projecten zijn een voorbeeld van hoe een openbare school haar identiteit overbrengt aan de leerlingen.

De Samensprong in Grubbenvorst nam het certificaat op 6 december in ontvangst. Ook daar zijn dit schooljaar diverse extra activiteiten gepland die passen binnen het openbare karakter.


Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO) wordt eind 2013 beëindigd!


Vanaf 1997 werden onderwijsinstellingen in PO, VO en MBO in de gelegenheid gesteld aanvragen in te dienen voor KLOO. Dat werkte als volgt:


Onderzoek op aanvraag
Jaarlijks worden scholen en instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs uitgenodigd aanvragen in te dienen voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek. Het ministerie van OCW stelt daarvoor jaarlijks zo'n € 900.000,- beschikbaar. De onderzoeken worden uitgevoerd door gerenommeerde universitaire onderzoeksinstellingen. In overleg met deze onderzoeksinstellingen en het onderwijsveld is het Kortlopend Onderwijsonderzoek zodanig opgezet dat het onderzoek optimaal is afgestemd op de behoeften van scholen en bovendien een hoge kwaliteit is gewaarborgd.

Coördinatie en taken
Het Ministerie van OCW heeft de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) bij schrijven van 9 juni 1997 verzocht de coördinatie van het Kortlopend Onderwijsonderzoek uit te voeren. De uitvoering van de coördinatie geschiedt door de LPC in gezamenlijkheid. Gedrieën dragen zij de eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie van het kortlopend onderzoek. KPC Groep is belast met de dagelijkse uitvoering (USO). Onder coördinatie wordt verstaan:
- het zorgdragen voor de inventarisatie van onderzoeksvragen uit het onderwijsveld van scholen en groepen van scholen
- het opstellen van een inhoudelijk kaderplan
- het formuleren van een onderzoeksprogramma
- het uitbesteden van onderzoeksopdrachten aan onderzoeksinstituten
De vaststelling van het inhoudelijk kaderplan gebeurt door de koepelorganisaties in nauw overleg met de LPC.


Zoals uit de laatste zin blijkt, vervulden ook de denominatieve netwerken waarin denominatieve netwerkorganisaties CBOO, NABS en de PC besturenraad waren vertegenwoordigd en dus onderwijspersoneel, ouders en besturen, een adviserende rol.

MinOCW wil de relatie onderwijsonderzoek en onderwijsveld op een andere leest schoeien. Belangrijke inspiratiebron daarbij is een door de Onderwijsraad uitgebracht adviesrapport, getiteld: “Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen”.

In het rapport wordt compleet met organogrammen een beeld geschetst hoe een meer rechtstreeks contact tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek vorm moet krijgen.

Opvallend in het advies is dat bij de motivering een evaluatie van de resultaten van KLOO ontbreken. Daardoor kunnen de beoordelaars in de politiek geen lering trekken uit positieve en negatieve effecten van de KLOO werkwijze. Ook ziet het ernaar uit, dat voor de structurele optuiging van de nieuwe relatie tussen onderzoek- en onderwijsveld veel meer overheadkosten moeten worden gemaakt, dan nu bij de kleinschalige KLOO-werkwijze en overzichtelijke procedure met korte lijntjes het geval is.

Voor het advies van de Onderwijsraad klik HIER.

Nieuwe methode Levensbeschouwing op de markt! “Heb’t lef”


“Heb ’t lef!” is een praktisch en eigentijds vormgegeven multimediale methode levensbeschouwing voor het openbaar primair onderwijs. Deze nieuwe methode, die als afgeleide kan worden beschouwd van de onlangs ontwikkelde kennisbasis voor het vak geestelijke stromingen, is bedoeld om kinderen op een actief pluriforme wijze te begeleiden in hun levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling.

Lees HIER verder.

Basisopleiding vakdocent HVO (herhaling - let op: startdatum is gewijzigd!)

(persbericht van CBOO-lidorganisatie HVO – Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding)


Ben je toe aan verdieping en/of uitbreiding van je werk in de openbare basisschool? Volg dan de basisopleiding om vakdocent HVO te worden!

Op 18 januari 2012 start in Utrecht de eenjarige basisopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) voor groepsleraren in het openbaar basisonderwijs.

Deze deeltijdopleiding biedt je:
- een verfrissende kijk op onderwijs en opvoeding,
- een verbreding van je levensbeschouwelijke en filosofische kennis,
- een verdieping van je pedagogische visie,
- een uitbreiding van je (lesontwerp)vaardigheden,
- een verrijking aan werkvormen,
- en een kans om dit alles in praktijk te brengen in een prachtig vak.

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat van bekwaamheid, waarmee je HVO en Levensbeschouwing kunt verzorgen in het openbaar basisonderwijs. De vraag naar vakdocenten HVO is groot.

Meer informatie en aanmelding op www.hvo.nl/basisopleidingHL Je kunt ook contact opnemen met drs. Marijke van Meenen, tel. 06 2617 4454.
OJBS de Krullevaar in Sevenum lanceert project "Niet te geloven"


Het project “Niet te geloven” is opgezet (door de stamgroepleiders zelf) vanuit de werkvorm 'verhalend ontwerpen'. Hierdoor heeft het project een duidelijke verhaallijn. Het verhaal zorgt ervoor dat kinderen betrokken raken en blijven én geeft de mogelijkheid voor de leerkrachten om hieraan hun doelen te verbinden. De hoofdfiguur in het verhalend ontwerp, ‘Eefje’, houdt een blog bij op de website: www.krullevaar-akkoord-po.nl.

Voor de kinderen is er ook atelierwerk aan het project verbonden. In heterogene groepen maken ze kennis met beeldend vormen technieken; het onderwerp van de 'kunstwerken’ is een markant beeld of voorwerp uit een van de wereldgodsdiensten. Elk kind heeft daarnaast de opdracht een of meer leervragen te beantwoorden. Deze antwoorden geven inhoud aan de presentaties die de kinderen zelf zullen maken.

Donderdag 22 december is er een afsluitend 'lichtjes'feest op school. Het project “Niet te geloven” wordt dan afgesloten met de presentaties en bijpassende hapjes. Kinderen mogen die dag in passende kledij komen. Wij verwachten de kinderen in allerlei soorten feestelijke gewaden, geïnspireerd op de door hen bestudeerde
wereldgodsdiensten.Kinderen zijn in gesprek over een leervraag


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).