START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


3 februari 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 5Sterk naar een nieuwe school

Met deze aandacht trekkende titel besteedde de regionale krant Tubantia in Twente onlangs aandacht aan de manier waarop het openbaar basisonderwijs en het (openbaar) Stedelijk Lyceum in Enschede de overstap van basisschoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs in goede banen leiden. In het artikel komt OBS-directeur Renate Klokman van Dalton basisschool Lonneker (gemeente Enschede) uitvoerig aan het woord. Zij vertelt ondermeer, dat de leerkrachten van groep 8 voor de zomervakantie de docenten van het Stedelijk Lyceum bijpraten over de leerlingen. Na een half jaar (eerste week na de kerst) vindt een leerlingbespreking plaats, waarbij leerkrachten van groep 8 bijgepraat worden over hun oud-leerlingen. Doordat ze elkaar persoonlijk spreken, krijgt de docent een betere indruk van zijn nieuwe leerling dan wanneer er alleen een overdracht op papier is. Deze manier van werken is ook voor de Dalton basisschool en het Stedelijk Lyceum heel gebruikelijk en prettig, maar is geen landelijke richtlijn. Het voordeel van deze manier van werken is, dat men elkaar ook later in het jaar goed weet te vinden, bijvoorbeeld wanneer een leerling toch wat aanpassingsmoeilijkheden heeft op de nieuwe school. Uiteraard krijgen de kinderen ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Zo gaan ze op bezoek bij hun nieuwe school. Ze krijgen dan een indruk waar ze de komende jaren naar toe gaan en er wordt dan van alles uitgelegd. De kinderen worden ook betrokken bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. In januari komen de ex-leerlingen van OBS Lonneker een avond terug op hun oude school.  De kinderen vertellen dan wat hun ervaringen zijn, waar ze tegen oplopen, wat lastig is, wat goed gaat enz…

Het geheel is gegoten in het zogenaamde POVO project, dat de aansluiting regelt in ondermeer:

- Voorlichting over het Stedelijk Lyceum aan ouders en leerlingen.
- De procedure in groep 8 om de leerlingen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs te plaatsen met daarbij de toetsing in groep 8.
- Keuzebegeleiding van leerlingen in groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het Stedelijk Lyceum.
- De vergroting van de vaardigheden van leerlingen.
- De omgang van en met leerlingen.
- Verbeteringen rond het onderwijskundig rapport van de basisscholen.
- Digitalisering van het onderwijskundig rapport.
- Realisering van een gezamenlijke aanpak bij dislexiebegeleiding.
- Uitwisseling van leerkrachten VO en PO
- Digitale overdracht (DOD)

Coördinator van het project is de heer Eize Rozenberg. Het bijzondere van de situatie is, dat de besturen van Stedelijk Lyceum en Consent (bestuur van de 33 OBS-en in Enschede) gezamenlijk door facilitering het werk van deze coördinator mogelijk maken. Ook het CBOO heeft daar voordeel van, want Rozenberg coördineert vanwege Consent het tijdsschema volgens welke de Consent scholen door het CBOO op hun openbare identiteit worden gevisiteerd.

Voor meer informatie over het POVO project in Enschede kunt u aanklikken: www.hetstedelijk.nl  en www.consent-enschede.nl

 


Handhaving duaal stelsel in onderwijsland wordt steeds gekunstelder

Uit onderstaand bericht, ontleend aan de VNG-website, komt steeds de vraag naar voren hoe de voorstanders van handhaving van het duaal stelsel in het onderwijs (openbaar- en bijzonder onderwijs) dit nog geloofwaardig willen handhaven. In de praktijk is nu al zichtbaar, dat het de grootste moeite kost om in het conglomeraat scholen dat ressorteert onder een samenwerkingsbestuur, het openbaar onderwijs nog te herkennen. Als nu ook nog binnen één school dit onderscheid zichtbaar moet worden, dringt de vraag zich op met welke criteria de Tweede Kamer denkt binnen deze school dit onderscheid nog zichtbaar te kunnen maken. Het CBOO is graag bereid met haar metingsinstrumenten voor visitaties openbare identiteit eens te kijken of de herkenning van ‘openbaar onderwijs’ binnen de nieuwe ‘pluriforme’ samenwerkingsschool nog gestalte krijgt.

Lees HIER verder.
Leerplichtambtenaar moet regie nemen in casus thuiszitters

Ontleend aan de VNG Nieuwsbrief


Leerplichtambtenaren moeten de regie nemen bij gevallen van leerlingen die thuiszitten. Dat vinden zowel de Nationale Ombudsman als de vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado.

Lees HIER verder.
Passend onderwijs voor ieder kind

Meer ruimte voor scholen om passend onderwijs voor ieder kind vorm te geven. Dat is de kern van ‘passend onderwijs’ laat minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer weten. Scholen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Leraren worden beter voorbereid op omgaan met zorgleerlingen en de bureaucratie wordt drastisch verminderd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met voldoende capaciteit. “Het nieuwe stelsel zorgt voor een heldere verantwoordelijkheids­verdeling zodat leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen en ouders niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd”, aldus de minister.

Lees HIER verder.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).