START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5121 december 2011
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 51
Stichting en opheffing van openbare basisscholen


Momenteel is in procedure een wetsvoorstel dat het aantal initiatiefnemers voor stichting en opheffing van openbare basisscholen verruimt. Kort samengevat komt het erop neer dat momenteel alleen de gemeentebesturen deze bevoegdheid hebben. De wetgever wil die bevoegdheid nu verruimen naar verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs (ook samenwerkingsbesturen) en onder bepaalde voorwaarden ook aan ouders. De wetstekst is HIER na te lezen.

De memorie van toelichting geeft een nadere toelichting op het wijzigingsvoorstel op de Wet op het Primair Onderwijs. Het CBOO-bestuur is van oordeel dat een aantal aspecten zo fundamenteel te maken heeft met de grondslagen van het duaal stelsel, dat het daar in de bestuursvergadering van februari 2012 intensief op ingaat en in een brief aan de Tweede Kamer alsnog een (ongevraagd) advies zal geven. Hier wordt volstaan met het maken van een paar algemene opmerkingen n.a.v. de memorie van toelichting en een commentaar per bladzijde (onderstaand apart vermeld).

Algemene opmerkingen:

1. Het is verheugend dat de mogelijkheid tot het initiatief nemen voor het stichten van scholen zich niet beperkt tot gemeenten, maar nu is verruimd naar verzelfstandigde besturen en ouders.

2. Aansluitend bij de gedachte dat volgens het voorliggende wetsvoorstel ook verzelfstandigde besturen de mogelijkheid krijgen een aanvraag voor stichting van een openbare school in te dienen, is in deze gedachtelijn ook voor de hand liggend dat ook ouders (en docenten) deze bevoegdheid krijgen. Bovendien ligt dat in de lijn van de argumentering van MinOCW dat "gelijkwaardige voorschriften" (zoals in het bijzonder onderwijs) ook moeten gelden voor het openbaar onderwijs. Daar hebben ouders onder gelijke bekostigingsvoorwaarden al sinds 1917 de mogelijkheid een aanvraag in te dienen een bijzondere school te mogen stichten.

3. De zienswijze van de VOO en de VOS/ABB, dat voortaan alleen de verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs en ouders degenen zouden mogen zijn, die voorstellen tot oprichting van een openbare school mogen indienen voor het Plan van scholen, is wat betreft het CBOO de wereld op zijn kop zetten. Beide organisaties wensen kennelijk voorbij te gaan aan het feit, dat openbaar onderwijs van overheidswege gegeven onderwijs is, waarbij het opeisen van het monopolie als rechthebbenden om openbare scholen te stichten een brug te ver is. Wat dat betreft steunt het CBOO de visie van de VNG, die heel zuiver argumenteert, dat de vertegenwoordigers van de publieke gemeenschap, de gemeenten in dit geval het recht moeten houden ook scholen te stichten.

4. Bekeken moet worden of preluderend op behandeling van het AOb Initiatief Wetsvoorstel "De vereniging in het openbaar onderwijs" niet reeds nu in het commentaar dat de AOb geeft op het voorliggende wetsvoorstel, de opmerkingen m.b.t. de mogelijkheden voor ouders en docenten om ook de aanvraag voor oprichting van een openbare school (via de gemeenteraad) moeten worden "meegenomen".

5. Opvallend is dat de wetgever zich bij het vragen van advies omtrent voornoemd wijzigingsvoorstel van de Wet op het Primair Onderwijs heeft beperkt tot de VNG, de VOS/ABB en de VOO en niet het CBOO en het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs, dat meer dan 30.000 werknemers in het openbaar onderwijs vertegenwoordigt. Tegen de achtergrond van de intenties van het Rapport Deijsselbloem, nl. om de vertegenwoordigers van hen, die het primaire (openbaar) onderwijsproces vertegenwoordigen NIET te veronachtzamen, is dat een behoorlijke misser.

Op de memorie van toelichting wordt ook nog per bladzijdegewijs een aantal opmerkingen gemaakt.

Blz. 1 - De garantiefunctie van het openbaar onderwijs wordt onvoldoende gewaarborgd door wat staat in het 5e blok van boven! "Overleg" van verzelfstandigd bestuur met de gemeenteraad is te vrijblijvend. De gemeente kan de keuze maken of ze de school overneemt of niet. Dat is veel te vaag en kan leiden tot strategisch gedrag met financiële motieven, waarvan de openbare school de dupe is.

Blz. 2 - Bij het initiatierecht van ouders om een school te stichten, zou dit in het kader van het AOb Initiatief wetsvoorstel "De vereniging" kunnen worden uitgebreid tot de docenten. Gewezen kan worden op het traject, dat dit voorstel gaat lopen.

Blz. 3 + 4 - Als een verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs de bevoegdheid krijgt een openbare school ook op te heffen is daarmee de band met de overheid - wezenskenmerk van het openbaar onderwijs - een wassen neus geworden. Die bevoegdheid moet voorbehouden blijven aan de gemeentelijke overheid als eindverantwoordelijke voor openbaar onderwijs, aldus het CBOO.

Blz. 5, onder 2.2.2e blokje - Volgens het CBOO is een dergelijke bevoegdheid (om een school te sluiten) onaanvaardbaar. De wortels van het openbaar onderwijs worden aangetast als niet de overheid de enige is die hiertoe besluit.

Blz. 6 - Het CBOO acht het een juiste zaak dat ook verzelfstandigde besturen het initiatief kunnen nemen tot het doen oprichten van een openbare school. Dit is de consequentie van de gelijkstellingsgedachte van openbaar en bijzonder onderwijs.

Blz. 6, 7e blok - Onaanvaardbaar voor het CBOO. Het zou er toe kunnen leiden, dat om financiële of strategische redenen een verzelfstandigd schoolbestuur onder verwijzing naar de hier genoemde norm scholen kan sluiten zonder deze financiële of strategische redenen te noemen. Sluiting dient dus voorbehouden te blijven aan de (gemeentelijke) overheid. Als dit niet wordt overgenomen is het Duaal stelsel ondergraven.

Blz 7, 3e blok - Geen gemeenteraad zal een openbare school overnemen, die financieel of anderszins in zwaar weer is gekomen. Een volstrekt theoretische aanname dus!! De wetgever moet hier volgens het CBOO nog eens goed naar kijken. Daarbij moet ook worden onderzocht of in gevallen, dat een openbare school voor sluiting in aanmerking komt, de oorzaak mogelijkerwijs het gevolg is van beleid van het verzelfstandigd bestuur van openbaar onderwijs. Indien dit het geval zou zijn, is te overwegen dat de gemeente(n) het bevoegd gezag van de scholen in het ressort van het verzelfstandigd bestuur weer overneemt. De wetgever biedt daar ook nu al de gelegenheid toe.

Blz. 8, 2e blok - Het is helemaal NIET inherent aan het duaal stelsel gelijkwaardige voorschriften te creëren. Bij ongewijzigd accepteren van deze redenering is het Duaal stelsel een dode letter en het onderscheid openbaar/bijzonder juridisch ook nog maar zeer moeilijk te maken.

Blz. 9 - De redeneringen omtrent de wijzigingen van de opheffingstermijn lossen het probleem niet op. Er is uitsluitend sprake van uitstel van executie. Geen enkele extra bijdrage t.a.v. de actualiteit van de garantiefunctie voor openbaar onderwijs in krimpgebieden.

Blz. 12 - Opmerking: Duidelijk is dat het CBOO en lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs niet om een oordeel is gevraagd, een pijnlijke omissie die te denken geeft.

Sluiting van scholen in Krimpgebieden, o.a. in Parkstad Z. Limburg


Bij het vorige onderwerp was o.a. aan de orde dat VOO en VOS/ABB verzelfstandigde besturen het recht willen geven scholen te sluiten zonder dat dit hoeft worden voorgelegd aan gemeenteraden. Het samenwerkingsbestuur Movare, dat enige jaren geleden de openbare scholen van de stichting (openbaar) primair onderwijs (SPOP) overnam, verklaart nu heel flink dat zo'n sanering wel meevalt, mits maar goed met ouders wordt gecommuniceerd.
Het betekent in ieder geval, dat een voormalig RK-schoolbestuur uitmaakt of er met publiek geld in de zak goede communicatie heeft plaatsgevonden of niet.

Het roept verder minstens 4 vragen op:

1. Welke criteria legt Movare aan voor het bepalen of er goede communicatie heeft plaatsgehad?
2. Is het voldoende dat een verzelfstandigd schoolbestuur met communicatie volstaat bij het bepalen welke kleine scholen waar en wanneer gesloten worden of moet en is dat afgestemd met de betrokken gemeentebesturen?
3. Hoeveel openbare scholen zijn daarbij betrokken en als dat het geval is: welk besluitvormingsproces heeft geleid tot deze keuze?
4. Voor het geval het openbare scholen betreft die zijn gesloten: Is het besluit daartoe genomen door de betrokken gemeenteraad/gemeenteraden of heeft het Movare-bestuur dat gedaan na "goede communicatie"? Als dat laatste het geval zou zijn, is het vooruitlopen op door verzelfstandigde schoolbesturen (organisaties) gewenste wetgeving prematuur. Het standpunt daaromtrent van het CBOO is hiervoor reeds duidelijk gemaakt.

Voor nadere informatie zie het NRC-artikel van dinsdag 20 december.
HVO Persbericht

Leren filosoferen met kinderen: ScherpZinnig!
1, 8, 15 februari en 7, 14 maart 2012, Utrecht


Filosoferen met kinderen is een praktische methode om sociale, levensbeschouwelijke en burgerschapsvorming in de school vorm te geven. Op vijf woensdagen (middag en avond) ben je intensief aan het oefenen, ervaren, reflecteren en doe je ideeën op. Aan het eind krijg je prikkelende en inspirerende voorbeeldlessen mee om in de klas toe te passen. Meer informatie vind je op HIER.
Weer twee Consent-scholen gecertificeerd!


Op 13 december jl. ontving Directeur G. Wunderink uit handen van CBOO-secretaris Martien Hietbrink het CBOO Certificaat Openbare Identiteit. 
Visitatie had plaatsgehad op 22 maart jl. In het verslag schreef de visitatiecommissie die op OBS het Stadsveld de gesprekken voerde o.a. het volgende:

OBS Het Stadsveld is een school met twee locaties:

           Het Stadsveld aan de Elfrinksweg, hoofdvestiging
           De Pathmosschool aan het Spinnerplein, dislocatie

De school gaat ervan uit dat elke ouder het beste voor zijn kind wil. Het is belangrijk dat de school past bij de opvattingen van de ouders. Scholen verschillen immers steeds meer in de manier van werken, de wijze van omgaan met elkaar, de sfeer, maar ook in datgene wat men de kinderen leert.

De  websites www.obshetstadsveld.nl  en/of www.pathmosschool.nl  zijn erg informatief voor ouders. Op de websites staan talrijke foto’s van allerlei activiteiten met de leerlingen. De school is een opleidingsschool voor de PABO, daarom zijn er geregeld stagiaires.

De schoolgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de schoolgids wordt om de 2 jaar herschreven. Dit deel is vastgesteld door de medezeggenschapsraad (MR) van de school. In het tweede deel, de jaarkalender, vindt men vooral informatie over de praktische gang van zaken op school en alle bijzondere datums in het betreffende schooljaar.

Groep 1/2 zijn 2 combiklassen en groep 7/8 ook, daarnaast zijn de klassen homogeen samengesteld. De beide groepen 1/2 hebben een andere ingang/schoolplein dan de rest van de school. Naast de groepsleerkrachten beschikt de school over een ib’er, een taalcoördinator, een vakleerkracht gymnastiek, een maatschappelijk werkster, een administratieve kracht en een conciërge. Onder coördinatie van de ib’er zijn er meerdere leerlingbesprekingen per jaar. De ib’er ondersteunt de leerkrachten waar nodig.

Een keer per maand houdt de schoolmaatschappelijk werkster een pedagogisch spreekuur; ouders kunnen hier terecht voor opvoedings/gedragsproblemen. Het pesten op school wordt scherp in de gaten gehouden. Overal hangen “ Regels tegen pesten”.  SEO, sociaal-emotionele ontwikkeling, is onderdeel van het lesrooster.

Er is een gedrags- en dresscode. Leerkrachten en leerlingen dragen geen hoofdbedekking; er wordt gerefereerd aan de gedrags- en kledingcode van de Inspectie. Ouders worden zoveel mogelijk bij de school betrokken; daar waar ouders zich inzetten voor de school, presteert het kind des te beter! Ouders gaan mee als begeleider naar een museum en andere excursies. Er zijn leesouders, handvaardigheidouders, overblijfouders, biebouders en schoolkrantouders.

Martien Hietbrink refereerde bij de uitreiking aan de sterke punten die de visitatiecommissie waren opgevallen en stipte een paar zaken aan:

           De leerlingenraad functioneert naar tevredenheid van de leerlingen;
           Er bestaat veel specialisme binnen de school;
           De leerkrachten volgen veel nascholing mbt verbetertrajecten;
           Veel ouders hebben binnen de school eigen taken;
           Veel leerlingen en ouders zijn tevreden over de school en over het openbare karakter van de school; leerlingen: “Je mag jezelf zijn”;
           De medezeggenschap is goed geregeld;
           Het schoolgebouw is voorzien van een groot aantal zonnepanelen op het dak, waarmee de school naar leerlingen en ouders toe laat zien dat “duurzaamheid”  een belangrijk item is.

De visitatie vond in maart plaats op de locatie Stadsveld, de uitreiking op de locatie Pathmosschool. Beide locatie zullen onderling uitmaken waar het certificaat een plaats krijgt.

Een week later had de CBOO-secretaris wederom het genoegen een certificaat te kunnnen uitreiken. Deze keer, op 19 december in de Willem Wilminkschool in een andere wijk met een andere structuur dan Enschede-West:


Van achterstand naar voorsprong!!

Genoeg reden voor een CBOO certificaat openbare identiteit!

OBS Willem Wilmink is de openbare basisschool in Enschede voor kinderen uit de wijken Hogeland, Varvik, Diekman en Getfert. De school ligt in een wijk, ontstaan in de jaren veertig en vijftig. Het is een echte buurtschool. Er is veel groene ruimte om de school en er is veel speelgelegenheid. Een plek waar leerlingen en hun ouders graag komen. Alle leerkrachten worden voortdurend begeleid en geschoold. De school heeft hoge verwachtingen van de leerlingen, stelt hoge doelen en werkt opbrengstgericht. Instructie wordt gegeven volgens het IGDI model.

De directeur is er trots op dat zijn school, die in een sociaal zwakkere wijk ligt, uitstekende Citoresultaten heeft. Op dit momemet is de school bezig met het ontwikkelen van een kindcentrum van 0 tot 13 jaar, waarin dagopvang, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en basisschool een geïntegreerd geheel zullen vormen. Daarmee is de Willem Wilminkschool een van de voorlopers!

De CBOO Visitatiecommissie was vooral onder de indruk van een aantal kenmerkende zaken:

           De missie van de school:  samen leven, samen leren, samen werken.
           De school staat wagenwijd open voor iedereen. Iedereen is welkom. Er heerst een sfeer van openheid en transparantie.
           Er wordt zichtbaar vorm gegeven aan de openbare identiteit.
           De communicatie tussen ouders en school is optimaal. De samenwerking wordt heel belangrijk gevonden.
           De grote ouderparticipatie.
           Een goed draaiende schoolorganisatie, waar op ordelijke wijze goed onderwijs wordt gegeven door gemotiveerde leerkrachten, die bereid zijn veel tijd in de school te steken.
           Een goed functionerend zorgsysteem.
           Een mooi gelegen schoolgebouw, dat  aantrekkelijk  is ingericht en netheid en gezelligheid uitstraalt.
           De goede samenwerking met de peuterspeelzaal.

Deze en andere punten waren ruim voldoende reden om op 19 december jl. aan OBS Willem Wilmink het CBOO-certificaat openbare identiteit toe te kennen.

Tot slot!!!!!

Het jaar 2011 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden aan het einde van week 3 in 2012.

Het DB/CBOO wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2012 toe! 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).