START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51


3 maart 2011                                                                                WEEKBERICHT WEEK 9Studiedag Visitatie openbaar onderwijs


Op dinsdag 12 april 2011 organiseert het CBOO in samenwerking met de AOb Groep Openbaar Onderwijs (AVMO) en de afdeling scholing van de AOb een studiemiddag “Visitatie openbaar onderwijs”. De studiedag vindt plaats in het gebouw van de AOb, Jaarbeursplein 22 te Utrecht.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

13.30 – 13.45 uur
Opening van de studiedag door CBOO-voorzitter prof. dr. R.A.P. Tielman.
Vervolgens richt hij zich op een aantal specifieke aspecten van het visiteren op openbare identiteit. Aansluitend inleiding over een aantal aspecten van het visiteren.

13.45 – 14.00 uur
CBOO-secretaris Martien Hietbrink, tevens coördinator visitatie CBOO, verzorgt een inleiding over de visitatieprocedure van openbare scholen

14.00 – 14.30 uur
Inleiding en gedachtewisseling over het competentieprofiel van de visitator openbaar onderwijs (visitatiecommissie CBOO)

14.30 – 15.00 uur
Het voorbereiden van gesprekken aan de hand van bestuurlijke kenmerken en onderwijs kenmerken van de openbare school (visitatiecommissie CBOO)

15.00 – 15.30 uur
Gedachtewisseling en discussie over het voeren van visitatiegesprekken met diverse geledingen binnen de school (visitatiecommissie CBOO)

15.30 – 16.30 uur
Over de opbouw van een visitatierapport; gedachtewisseling en discussie aan de hand van voorbeelden (visitatiecommissie CBOO)

16.30 – 17.00 uur
Slotbeschouwing en sluiting door Martien Hietbrink

Na afloop van de bijeenkomst biedt het bestuur van de Groep Openbaar Onderwijs u in het restaurant van de AOb een maaltijd aan.


Aanmelding
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 15 personen. Er hebben zich op basis van een vorig bericht al enkele mensen gemeld, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Meld u (voor zover van toepassing) alsnog aan voor deze instructieve cursus en sluit u daarmee aan bij de CBOO groep visitatoren openbare identiteit.

AANMELDINGSFORMULIER

 


Schoolteam neemt CBOO-certificaat in ontvangst


Het personeelsteam van OBS Twekkelerveld in Enschede ontving dinsdag jl. uit handen van CBOO-bestuurslid J.H.O. (Henk) Grönloh het CBOO-certificaat openbare identiteit.


                   

Grönloh had in november 2010 samen met een andere CBOO-visitator mevr. A(nnemarijke) de Koning-van Loenen de school gevisiteerd op de openbare identiteit. Hij memoreerde dat hij zich van die dag vooral het open karakter herinnerde, d.w.z. de bereidheid van de gesprekspartners van OBS Twekkelerveld volledig open naar buiten te treden en de eigen aanpak te verantwoorden. Deze opmerking sloot ook helemaal aan bij de in de rapportage als sterk punt vermelde "collegiale consultatie en klassenconsultatie". Directeur Siep Doddema gaf in een reactie aan dat dit sterke punt op allerlei terreinen doorwerkt, waardoor de school een permanent lerende organisatie is. Dat is ook wel nodig als wordt bedacht, dat de school met 160 leerlingen basisonderwijs verzorgt aan kinderen met ruim 20 nationaliteiten. De plannen van OBS Twekkelerveld zijn “de goede sfeer behouden en op een effectieve manier een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen; dit alles in een juiste balans tussen leren en ontspanning”, aldus directeur Siep Doddema.

Geïnteresseerden kunnen de rapportage op grond waarvan het certificaat is verleend HIER nog eens doorlezen.
Bestuursvergadering CBOO


Het CBOO-bestuur heeft in haar voorjaarsvergadering ondermeer het Jaarverslag 2010 en het Beleidsplan 2011 goedgekeurd en heeft in het thematisch vergadergedeelte met name aandacht besteed aan het Initiatief Wetsvoorstel van lidorganisatie AVMO inzake de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. Daartoe was aanwezig onderwijsjurist Mr. Drs. F.H.J.G. Brekelmans, één van de opstellers van het Initiatief Wetsvoorstel. In de discussie werd duidelijk, dat het niet gaat om de vereniging als enig zalig makend bestuursmodel, maar WEL om de vraag waarom deze bestuursvorm, die de regie voor het onderwijsproces (weer) in handen van onderwijspersoneel en ouders legt, een kans moet krijgen of niet. Brekelmans verwees nog eens nadrukkelijk naar de Memorie van Toelichting bij het Initiatief We
tsonderwerp, waar als motivering ondermeer staat:

De meerwaarde van de vereniging als nieuwe bestuursvorm voor openbaar onderwijs blijkt allereerst uit haar organisatie. De belangrijkste verschillen tussen de stichting en de vereniging kunnen als volgt worden aangeduid:

a.  De stichting heeft als belangrijkste kenmerk dat zij geen leden kent. Vaak komt het bestuur van de stichting tot stand door coöptatie.

b.  De vereniging kent in tegenstelling tot de stichting leden. De benoeming van de bestuurders - ook de leden van het college van bestuur - geschiedt door de algemene vergadering.

c. De vereniging kent in tegenstelling tot de stichting een dualistische structuur. De bestuurders van de vereniging worden in beginsel door de algemene ledenvergadering benoemd en ontslagen. De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn onderworpen aan de bepalingen van Boek 2 BW en de statuten van de vereniging. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Bij (zeer) grote verenigingen is het houden van een ALV niet altijd goed werkbaar gezien het aantal leden op de vergadering. In dat geval geeft de wet de oplossing (art. 2:39 BW) en wordt in de statuten meestal een getrapte vertegenwoordiging opgenomen: de leden kiezen uit hun midden een aantal vertegenwoordigers, dat daarna het hoogste orgaan van de vereniging vormt. Een dergelijke vertegenwoordiging heet vaak de Ledenraad.

d.  De algemene vergadering kan als Raad van Toezicht functioneren in het geval er een college van bestuur is benoemd. Voor  het toezicht op het bestuur kan ook een afzonderlijk toezicht houdend orgaan worden ingesteld, bekend onder de wettelijke maar niet verplichte wettelijke benaming van raad van commissarissen (artikelen 2:57 en 2:57a  lid 1 BW).

Het Initiatief Wetsvoorstel is hoofdthema tijdens het AVMO Congres 2011, dat op woensdag 9 maart 2011 van 14.00 - 16.30 uur wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
AVMO Congres 2011


Het is ons een genoegen u voor het AVMO Congres 2011 uit te nodigen. We hopen dat u in de gelegenheid bent aan de uitnodiging gevolg te geven.

De vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs

Een alternatief voor het wettelijk geregelde ‘goed bestuur’ in het onderwijs

Het Jubileumcongres wordt gehouden van 13.30 tot 17.30 uur in de Jaarbeurs te Utrecht, zaal 717 op de 7e etage van het Beatrixgebouw, in samenwerking met het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) en het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO). Het AVMO Congres is gratis toegankelijk.

Het congresprogramma is HIER te vinden. In zaal 717 ontvangt u de congresmap met daarin het uitgewerkte programma. U kunt voor een nadere toelichting op het programma bellen naar 030 - 298 91 67, bij geen gehoor 06 - 5397 4437 of e-mailen: mhietbrink@aob.nl.

Aanmelden voor deelname kan via dit antwoordformulier of via het daarop genoemde e-mailadres of faxnummer. Het AVMO-bestuur hoopt u op 9 maart a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van AOb groep openbaar onderwijs AVMO,

Martien Hietbrink
voorzitter AOb

Ton van Helvoort
secretaris AOb
CBOO Jaarverslag goedgekeurd

In de reeds gememoreerde CBOO-bestuursvergadering is ondermeer het Jaarverslag 2010 goedgekeurd. Dit treft u op de CBOO-website HIER aan (of klik bovenaan op het kopje ‘organisatie’). Binnenkort verschijnt daar ook het beleidsplan 2011.

 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).