START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5115 maart 2012
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 11
Geschillencommissie in geweer tegen angstcultuur


Met deze adembenemende kop opende het AOb Onderwijsblad nr. 5 van zaterdag jl. in de rubriek ‘nieuws’ op pagina 8 een artikel. Het artikel beschrijft de situatie, zoals die zich ontwikkeld heeft tussen GMR en bestuur/algemene directie van Stichting Meerwerf te Den Helder.

Kennelijk stonden de verhoudingen dusdanig op scherp, dat de GMR er aanleiding in zag om naar de landelijke geschillencommissie WMS te gaan. Dat is een heel ander beeld, dan dat over de gang van zaken op de Meerwerfscholen naar voren kwam in het magazine School! nr. 4  van VOS/ABB en de VOO van juli 2011. Daarin wordt het Zelf Evaluatie Kader (openbare) Identiteit (ZEK) toegepast op dezelfde groep scholen, waarvan de GMR ook al in juli 2011 in een slepend conflict met het bestuur en de algemene directie verwikkeld was.

De ZEK is, aldus de VOS/ABB, een intern objectief onderzoek naar de manier waarop de school vorm geeft aan haar openbare identiteit. Die wordt vormgegeven in digitale vragenlijsten die worden uitgezet bij verschillende doelgroepen: bestuursleden, directieleden, teamleden, ouders en leerlingen. De vragen gaan over het beleid met betrekking tot de kernwaarden van het openbaar onderwijs, verdeeld over de drie domeinen gelijkwaardigheid, pluriformiteit/actief burgerschap en democratie.

Met betrekking tot dat laatstgenoemde domein democratie is er duidelijk sprake van heel verschillende beelden. Als aan de ene kant algemeen directeur Doede Scholte van de  Stichting Meerwerf voor openbaar primair onderwijs in school wordt geportretteerd als een succesvol voorbeeld van good practice van ZEK en even later de GMR van zijn scholen de gang naar de geschillencommissie maakt (zie AOb Onderwijsblad), is er toch echt wel wat aan de hand.

De vraag is hoe breed de ZEK-formulieren zijn ingevuld en dus ‘representatief’ en ‘objectief’ zijn en hoe met het resultaat vervolgens journalistiek is omgegaan. Voor het CBOO komt daar nog een punt ter overweging bij.

Het meten via zelfevaluatie draagt altijd het gevaar in zich, dat er een element van het sociaal wenselijke in de beantwoording sluipt. De VOS/ABB ontvangt de ingevulde ZEK- formulieren digitaal terug en schrijft er na analyse als werkgeversorganisatie een rapport over dat retour scholengroep gaat. Daar is geen eigen controle ter plekke aan toegevoegd. Wellicht is het verstandig om na ZEK-analyses en conclusies een vervolgtraject in gang te zetten in de vorm van een visitatietraject openbare identiteit, zoals het CBOO (waarin alle geledingen herkenbaar vertegenwoordigd zijn) die op openbare scholen door heel Nederland uitvoert. Dat voorkomt dat in landelijke magazines relatief kort na elkaar twee heel verschillende beelden van dezelfde scholengroep (Meerwerf/Den Helder) worden gepresenteerd.

AOb Congres openbaar onderwijs verhelderend!


Op vrijdag 9 maart jl. hield CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs zijn eerste jaarlijks congres over de mogelijk veranderende ambtenarenstatus voor personeel in het openbaar onderwijs.

Sprekers over dit thema waren Mr. Drs. F.H.G.J. Brekelmans en mevrouw Mr. M. van Es. Beiden hebben als onderwijsjuristen in dienst bij de AOb in decennia een enorme ervaring opgedaan met voor- en nadelen van de ambtenarenstatus van onderwijspersoneel, dat werkt in het openbaar onderwijs. Tijdens het Congres werd glashelder dat de ambtenarenstatus voor het personeel voor - maar ook nadelen heeft en per geval een genuanceerde benadering moet worden gekozen.

Zeer binnenkort verschijnt een Nieuwsbrief van de AOb Groep Openbaar Onderwijs, waarin nader op de resultaten van het Congres wordt ingegaan.


Naar de verenigingsvorm binnen het openbaar onderwijs


Om de positie van ouders en leraren binnen het openbaar onderwijs te versterken, wordt ervoor gepleit de verenigingsvorm binnen het openbaar wettelijk mogelijk te maken (AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs, CBOO). Als meerwaarde van de verenigingsvorm boven de stichtingsvorm wordt genoemd:

a.  Bestuursleden worden gekozen door de leden van de vereniging, c.q. de algemene vergadering, terwijl bij de stichting het bestuur 'in de regel' wordt samengesteld door coöptatie. Maar er kunnen ook afspraken zijn voor vertegenwoordiging van bepaalde groepen.
b.  De vereniging kent in tegenstelling tot de stichting een dualistische structuur.
c.  De algemene vergadering kan als Raad van Toezicht functioneren in het geval er een College van Bestuur is benoemd.

Recentelijk zijn veel verenigingen in het bijzonder onderwijs (vooral in protestants-christelijk onderwijs was de verenigingsvorm populair) omgezet in stichtingen als gevolg van schaalvergroting en autonomievergroting. Bij de omzetting van de verenigingsvorm naar een stichting wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat de verenigingsvorm de mogelijkheid gaf om binnen een juridisch democratische vorm een gezamenlijk doel te realiseren. Deze verenigingsvorm geeft besturen meer mogelijkheden om op de hoogte te zijn van wat er binnen de school leeft en voor betrokkenen (leden of 'mede-eigenaren') om meer invloed te hebben op het beleid van de vereniging. De leden van de vereniging kunnen ouders en personeel zijn.

Het CBOO heeft op basis van het voorgaande een Kortlopende Onderzoeksvraag (KLOO) ingediend - die is toegekend - en wil dat de resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de maatschappelijke discussie in het veld te entameren over de betrokkenheid van ouders en leraren (en ook gemeenteraden) bij bestuur, toezicht en democratische controle van het openbaar onderwijs.

Daartoe is door het ITS onderzoeksinstituut te Nijmegen een vraagstelling geformuleerd. Het onderzoek kent twee empirische vragen, waarbij de nadruk op de tweede vraag ligt:


1. In welke mate is de gemeenteraad daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Hoe houden zij feitelijk toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Wat vinden zij belangrijk? Welk toezichtskader wordt gehanteerd? Hoe beoordelen zij of de continuïteit gewaarborgd is en het openbaar onderwijs blijft voldoen aan de 'wezenskenmerken van het openbaar onderwijs'?

2. In welke mate en op welke manier zijn ouders en leraren direct betrokken bij het bestuur van openbare scholen als bestuurder of binnen de Raad van Toezicht? Op welke wijze leggen besturen verantwoording af naar burgers in de gemeente, ouders en leraren over het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs? Hoe worden ouders en leraren bij het bestuur  en het toezicht betrokken (deelname, voordracht, professionals)? Wat zijn argumenten om ouders en leraren juist wel of niet bij het bestuur te betrekken? Wordt en op welke wijze wordt (horizontaal) verantwoording afgelegd aan ouders, leraren en de gemeenschap?


Het CBOO roept hierdoor besturen voor openbaar basis - en voortgezet onderwijs, alsmede  (G)MR-en , zowel personeels- als oudergeledingen, maar ook individuele personeelsleden aan openbare scholen op zich beschikbaar te stellen om aan het onderzoek deel te nemen. Veel tijd zal dat niet vergen.

Voor nadere informatie en/of aanmelding voor medewerking aan het onderzoek kunt u zich wenden tot het CBOO-secretariaat:  info@cboo.nl of telefonisch 030 - 2989167.

 herhaling

Zaterdag 24 maart: HVO voorjaarssymposium 'Groen van binnenuit. Sociale en ecologische levenskunst in humanistisch perspectief’


Zaterdag 24 maart 2012 organiseert Stichting HVO onder de titel 'Groen van binnenuit. Sociale en ecologische levenskunst in humanistisch perspectief' weer een voorjaarssymposium. Het symposium is bedoeld voor HVO-docenten en -studenten, maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Dit thema is als ontwikkelthema in het nieuwe koersplan ‘Met hoofd, hart en handen...’ (2011-2015) van Stichting HVO opgenomen en sluit aan bij een van de twee streefdoelen van het humanistisch vormingsonderwijs:
"Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren een persoonlijke levens- en wereldbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken wereldburgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde (sociaal en ecologisch wereldburgerschap)."

Het thema zal na het symposium een verdiepend vervolg krijgen in nascholing en training.

Met hoofd, hart en handen willen we deze dag met elkaar vieren ter inspiratie van ons 'groene' hart. We verruimen onze blik door enkele inspirerende sprekers (Henk Manschot, Klaartje Timmerman en André de Hamer) en workshopleiders uit ons eigen werkveld en daarbuiten.

Klik HIER voor meer informatie.

Klik HIER voor de uitnodiging.

4 Jaar successen van homo-emancipatie op Amsterdamse scholen


Van 2007 tot 2011 begeleidde EduDivers bijna 70 scholen in het voortgezet onderwijs van Amsterdam op het gebied van seksuele diversiteit en sociale veiligheid. Het unieke aan dit project is dat de begeleiding betrekking had op alle lagen van de school; directie, docenten(team), functionarissen en leerlingen. Peter Dankmeijer (directeur van EduDivers): 'Dit is één van de duurzaamste projecten homo-emancipatie ter wereld. De aanpak is uniek, omdat niet het aanbod, maar de vraag en het eigen initiatief van scholen centraal staat'.

Over de successen is een brochure verschenen. Daarin wordt de wijze van schoolbegeleiding van EduDivers uiteengezet en worden verschillende goede voorbeelden, van directeur tot leerling, beschreven.

Om over de brochure te beschikken kunt u HIER klikken.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).