START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5128 maart 2012
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 13
Relatie gemeenten met verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs niet eenvoudig


Het rommelt in onderwijsland op de Veluwe. Voortvarend is de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs er aangepakt. Dat eist fine tuning tussen het verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs PROO, dat ruim 25 openbare basisscholen in 8 gemeenten onder haar hoede heeft, en de betrokken gemeenten. In de gemeente Epe loopt het nu niet goed.

Lees HIER verder.


PROO schrapt nog meer banen….

(ontleend aan: De Digitale Puttenaer, door Dick van der Veen)


Het algemeen bestuur van de regio Noord Veluwe is er helemaal klaar mee. Met de financiële chaos bij de stichting Proo (Primair openbaar onderwijs). Ze wil op de kortst mogelijke termijn inzage in allerlei rapporten. Eerst en vooral in dat van de Financiële commissie die dringend adviseert om de begroting 2012 af te keuren.

Om te voorkomen dat de hogere overheid ingrijpt valt met veel pijn en moeite het besluit een werkbegroting in te voeren, een surrogaat waarbij alleen de noodzakelijke dingen kunnen plaats vinden. Naast de al bekende 16 ontslagen moeten nog eens 24 fte’s verdwijnen. ,,Dat zal helaas niet allemaal via natuurlijk verloop kunnen gebeuren’’, laat portefeuillehouder Hoogendoorn, de burgemeester van Oldebroek, weten.

De vakbonden zijn wat dat laatste betreft met de stichting in een fel gevecht gewikkeld.

,,We hoopten dat men er deze maand uit zou zijn, maar niets is minder waar. Het spel moet nog op de wagen’’. Hoogendoorn vraagt het AB om de rijen te sluiten en niet door onderlinge verdeeldheid de situatie nóg moeilijker te maken. Dit naar aanleiding van felle kritiek die vooral de vertegenwoordigers van de gemeenten Elburg, Ermelo, Epe en Heerde spuien. Het achter houden van informatie staat daarbij centraal. Het excuus - terugloop van leerlingen- wil er niet in. ,,Dat was jaren geleden al bekend’’, is het verwijt. En: ,,We moeten vanavond belangrijke beslissingen nemen en beschikken niet over informatie. Het gaat om de toekomst van ons onderwijs en onze kinderen. Het kost een bak met geld’’. De kans dat de rechter er aan te pas moet komen is niet denkbeeldig.

Bovendien is er wrevel over het feit dat van de twee te sluiten scholen alleen die in Nunspeet dicht ging en de school in Putten open bleef (Daltonschool Op ‘t Veld sluit komend schooljaar -red.). ,,Dat heeft met hoge uitkering voor een kleine school te maken. Het biedt op korte termijn voordelen’’, is de verklaring die vreemd landt. ,,Dan hebben we dus een verkeerd besluit genomen’’, luidt de wanhoopskreet.

,,Wat moeten we tegen onze raden zeggen?’’ vragen de bestuursleden zich wanhopig af.

De vergadering besluit een onafhankelijk deskundige een onderzoek te laten doen naar de financiële gang van zaken binnen Proo, de rol van het management en het bestuur van Proo en de rol van regio Noord Veluwe als toezichthouder. Wie was waarvoor verantwoordelijk en wist men van elkaars handelingen. De verantwoordelijken beslissen hoe er publiekelijk over wordt gecommuniceerd. De kosten van het onderzoek, 20.000 euro, worden omgeslagen over de acht gemeenten.

Met de toezegging dat op korte termijn de aanvullende gegevens op tafel komen ging de vergadering morrend akkoord. ,,We hebben een lek boven maar weten inmiddels dat er ergens nog een paar lekken zitten’’, schetst Hoogendoorn de ernst van de situatie.


herhaling

Naar de verenigingsvorm binnen het openbaar onderwijs


Om de positie van ouders en leraren binnen het openbaar onderwijs te versterken, wordt ervoor gepleit de verenigingsvorm binnen het openbaar wettelijk mogelijk te maken (AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs, CBOO). Als meerwaarde van de verenigingsvorm boven de stichtingsvorm wordt genoemd:

a.  Bestuursleden worden gekozen door de leden van de vereniging, c.q. de algemene vergadering, terwijl bij de stichting het bestuur 'in de regel' wordt samengesteld door coöptatie. Maar er kunnen ook afspraken zijn voor vertegenwoordiging van bepaalde groepen.
b.  De vereniging kent in tegenstelling tot de stichting een dualistische structuur.
c.  De algemene vergadering kan als Raad van Toezicht functioneren in het geval er een College van Bestuur is benoemd.

Recentelijk zijn veel verenigingen in het bijzonder onderwijs (vooral in protestants-christelijk onderwijs was de verenigingsvorm populair) omgezet in stichtingen als gevolg van schaalvergroting en autonomievergroting. Bij de omzetting van de verenigingsvorm naar een stichting wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat de verenigingsvorm de mogelijkheid gaf om binnen een juridisch democratische vorm een gezamenlijk doel te realiseren. Deze verenigingsvorm geeft besturen meer mogelijkheden om op de hoogte te zijn van wat er binnen de school leeft en voor betrokkenen (leden of 'mede-eigenaren') om meer invloed te hebben op het beleid van de vereniging. De leden van de vereniging kunnen ouders en personeel zijn.

Het CBOO heeft op basis van het voorgaande een Kortlopende Onderzoeksvraag (KLOO) ingediend - die is toegekend - en wil dat de resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de maatschappelijke discussie in het veld te entameren over de betrokkenheid van ouders en leraren (en ook gemeenteraden) bij bestuur, toezicht en democratische controle van het openbaar onderwijs.

Daartoe is door het ITS onderzoeksinstituut te Nijmegen een vraagstelling geformuleerd. Het onderzoek kent twee empirische vragen, waarbij de nadruk op de tweede vraag ligt:


1. In welke mate is de gemeenteraad daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Hoe houden zij feitelijk toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Wat vinden zij belangrijk? Welk toezichtskader wordt gehanteerd? Hoe beoordelen zij of de continuïteit gewaarborgd is en het openbaar onderwijs blijft voldoen aan de 'wezenskenmerken van het openbaar onderwijs'?

2. In welke mate en op welke manier zijn ouders en leraren direct betrokken bij het bestuur van openbare scholen als bestuurder of binnen de Raad van Toezicht? Op welke wijze leggen besturen verantwoording af naar burgers in de gemeente, ouders en leraren over het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs? Hoe worden ouders en leraren bij het bestuur  en het toezicht betrokken (deelname, voordracht, professionals)? Wat zijn argumenten om ouders en leraren juist wel of niet bij het bestuur te betrekken? Wordt en op welke wijze wordt (horizontaal) verantwoording afgelegd aan ouders, leraren en de gemeenschap?


Het CBOO roept hierdoor besturen voor openbaar basis - en voortgezet onderwijs, alsmede  (G)MR-en , zowel personeels- als oudergeledingen, maar ook individuele personeelsleden aan openbare scholen op zich beschikbaar te stellen om aan het onderzoek deel te nemen. Veel tijd zal dat niet vergen.

Voor nadere informatie en/of aanmelding voor medewerking aan het onderzoek kunt u zich wenden tot het CBOO-secretariaat:  info@cboo.nl of telefonisch 030 - 2989167.

 
AOb Congres openbaar onderwijs gemist?


Dat is jammer, maar het is goed mogelijk als werknemer in uw eigen situatie in uw openbare school te bekijken wat er verandert voor u als de ambtenarenwet voor het openbaar onderwijs gaat veranderen.

Een korte impressie…... en een helpdesk!


Congres AOb groep openbaar onderwijs 9 maart 2012

Mevrouw Mr. M. van Es (beleidsmedewerker AOb) en Mr. Drs. F.H.G.J. Brekelmans (adviseur van het hoofdbestuur van de AOb) gaven een lezing met als titel: “De huidige en toekomstige rechtspositie van de ambtenaar in het openbaar onderwijs”. Wat betreft de huidige positie van de ambtenaar kwamen onder meer de volgende onderdelen aan de orde.

Wie is ambtenaar?
Op welke wijze is de rechtspositie van de ambtenaar (lees: werknemer) in het openbaar onderwijs in de cao geregeld. We bespraken dit onderdeel aan de hand van de cao-po en de cao-vo. Daarbij lag de nadruk op de tijdelijke aanstelling en het ontslagrecht.

Daarna werd stil gestaan bij de verschillen tussen de rechtspositie van de werknemer in het openbaar onderwijs en de rechtspositie van de werknemer in het bijzonder onderwijs. Wat betreft de toekomstige positie van de ambtenaar kwam het wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” aan de orde.

Algemene conclusies zijn heel moeilijk te trekken. Het is niet zonder meer zo, dat de ambtenarenstatus voor de werknemer in het openbaar onderwijs meer biedt dan het ontbreken daarvan voor onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs. Dit is volledig afhankelijk van uw situatie in uw eigen school en in relatie tot uw eigen bestuur.

Het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs heeft niet de pasklare oplossing. Zij kan wel functioneren als helpdesk. Daartoe kunt u contact opnemen met info@aob.nl

CBOO betrokken bij landelijk overleg Homo-Hetero


Op woensdag 25 januari organiseerden de landelijke homo-hetero allianties op het terrein van werk, onderwijs, sport, (ouderen)zorg en krijgsmacht een diner pensant in het Hilton Hotel in Den Haag. Ook de alliantie i.o. over veilige wijken was van de partij. Doel van het diner was tweeledig: relevante stakeholders informeren over de aanpak en de resultaten van de GSA’s en hen vooral ook betrokken en actief maken zodat de inzet van de allianties nog effectiever wordt. Elke alliantie had zijn eigen tafel waar op basis van prikkelende stellingen gediscussieerd werd en dat gebeurde!

Het diner pensant was tot in de puntjes georganiseerd door Margo Niestadt en Amin Michel, en werd ludiek en onderhoudend door een pittige sneldichteres afgesloten.

Lees HIER verder.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).