START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 514 april 2012
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 14
VOO wijzigt standpunt ten aanzien van vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs


Al een paar jaar probeert het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs (en rechtsvoorganger AOb/AVMO) medestanders te vinden voor de stelling, dat een onderzoek naar de levensvatbaarheid van een vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs een goede zaak is. Daartoe is een Initiatief Wetsvoorstel geformuleerd, dat nu circuleert in de kring van de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Tot nu toe waren zowel de VOS/ABB (Vereniging voor bestuur & management voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) en de VOO  (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) tegenstander van dit idee van een vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs. De AOb werd alleen gesteund door het CBOO, waarvan de AOb Groep lidorganisatie is.

Deze situatie is nu veranderd. De VOO heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij met motivering aangeeft, waarom de VOO van mening is veranderd. Vooralsnog volhardt de VOS/ABB in het eerder ingenomen standpunt, dat een vereniging als mogelijke bestuursvorm in het openbaar onderwijs onwenselijk is.

Het CBOO en het AOb Groepsbestuur hebben de brief met een korte toelichting van VOO directeur de heer B.J. Kollmer rechtstreeks ontvangen. Het CBOO is verheugd over de door Kollmer verwoorde stellingname. Met name is het CBOO het van harte eens met de volgende in de brief genoemde passage:

"Een voordeel van de vereniging boven de stichting en bijvoorbeeld het samenwerkingsbestuur, zou het mede eigenaarschap van de ouders (en personeelsleden) van de onderwijsorganisatie kunnen zijn. Er is namelijk ook sprake van zeggenschap, naast de reeds bestaande medezeggenschap zoals bedoeld in de WMS. Dit zou interessant kunnen zijn in het kader van de mogelijkheid dat binnenkort niet alleen openbare schoolbesturen, maar ook ouders het initiatief kunnen nemen tot het stichten van een nieuwe openbare school."

Voor het lezen van de integrale tekst van de brief kunt u HIER klikken.

 


Onderwijsmensen spreken zich uit voor talentontwikkeling, voorbij de beloften!


Op vrijdag 30 maart kwamen in NEMO schoolleiders, leraren & adviseurs bij elkaar voor een inspirerende verdiepingsbijeenkomst over:


“Talentontwikkeling, de beloften voorbij”

De werkconferentie knetterde van de energie van goede voorbeelden, doortastende inzichten en inspirerende perspectieven. Aan het einde van de dag waren de bezoekers dan ook druk met elkaar in gesprek over de opbrengsten van de dag en wat dit voor hen betekende en werden concrete initiatieven geboren voor samenwerking.

Zo liet Maaike Kramer van de Eerste Westlandse Montessorischool zien dat als je vanuit een visie werkt, deze gaat leven als je hem voorleeft en van daaruit verantwoording afgeeft en vertrouwen geeft aan je teamleden die talentontwikkeling in alle facetten van het onderwijs kunnen betrekken. Danielle Rood van Daltonbasisschool Roald Dahl liet ervaren wat het betekent om vertrouwen te geven zodat ieder vanuit zijn rol kan groeien. Door vanuit vertrouwen en verbondenheid te werken staan hoogopgeleide ouders bij hen veel meer open voor adviezen van de school.  Amito Haarhuis liet ons het belang zien van boven de inhoud staan om zo uitdagend onderwijs te kunnen realiseren, Erno Mijland de vele perspectieven om met ict de wereld in de school te halen en de school in de wereld te brengen en Annemieke Zwart ondersteuning om vanuit een visie op leren het verantwoorden beter op te pakken. Schoolleiders en experts van verschillende bewegingen gingen hierop enthousiast met elkaar in de werkgroepen aan de slag voor verdere verdieping.


  


De werkconferentie vormde tevens de presentatie van een uitgebreid onderzoek dat de VBS (Verenigde Bijzondere Scholen) naar de betekenis van het concept talentontwikkeling heeft gedaan in samenwerking met schoolleiders en experts uit het pedagogisch vernieuwingsonderwijs. Het perspectief van talentontwikkeling omvat namelijk veel meer als alleen een talentklasje meer of minder voor sport, techniek of cultuur. De meeste talenten ontwikkelen zich namelijk merendeels niet lineair. Onderzoeker Marco Matthijsen nam direct de proef op de som door de zaal te bevragen welke talenten de bezoekers op 7 a 9 jarige leeftijd hadden, en of ze nu nog hetzelfde talent hadden of daarin werkten. 10% gaf aan helemaal geen talenten te hebben gehad volgens hun omgeving. 16% deed direct wat met dit talent nu in de beroepssfeer, 12% meer in de hobbysfeer en de rest 62% kon geen directe relatie leggen. Daarmee was direct de sfeer gezet. Talenten doen ertoe, maar de meeste talenten ontwikkelen zich niet lineair. Wat we op jeugdige leeftijd aan talenten laten zien kan op allerlei manieren later van nut zijn! Talentontwikkeling is daarom vooral een thema wat een aanvullend perspectief biedt op onderwijsverbetering met verdere doorontwikkeling en beter gebruik van pedagogisch-didactische differentiatie, organisatieontwikkeling en aantrekkelijk, uitdagend en verbindend onderwijs.

De VBS heeft het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt in samenwerking met experts en schoolleiders opgesteld. Deze bevat een toelichting op de kernconcepten met per kernconcept een aantal vragen om direct mee aan de slag te kunnen gaan en vragen ter verdieping, alsmede een handreiking met perspectieven voor een talentgerichte school. Vanaf eind april is deze publicatie te downloaden.

Klik HIER voor de presentatie "Kerninformatie Talentontwikkeling".


De  vereniging als bestuursvorm binnen het openbaar onderwijs – een optie???


Graag uw medewerking voor dit onderzoek! Waarom dat de moeite waard is volgt hierna:

Om de positie van ouders en leraren binnen het openbaar onderwijs te versterken, wordt ervoor gepleit de vereniging als bestuursvorm binnen het openbaar onderwijs wettelijk mogelijk te maken (AOb, CBOO). Als meerwaarde van de verenigingsvorm boven de stichtingsvorm wordt genoemd:


a - Bestuursleden worden gekozen door de leden van de vereniging, c.q. de algemene vergadering, terwijl bij de stichting het bestuur 'in de regel' wordt samengesteld door coöptatie. Maar er kunnen ook afspraken zijn voor vertegenwoordiging van bepaalde groepen.

b - De vereniging kent in tegenstelling tot de stichting een dualistische structuur.

c - De algemene vergadering kan als Raad van Toezicht functioneren in het geval er een College van Bestuur is benoemd.


Recentelijk zijn veel verenigingen in het bijzonder onderwijs (vooral in protestants-christelijk onderwijs was de verenigingsvorm populair) omgezet in stichtingen als gevolg van schaalvergroting en autonomievergroting. Bij de omzetting van de verenigingsvorm naar een stichting wordt echter voorbij gegaan aan het feit de verenigingsvorm de mogelijkheid gaf om binnen een juridisch democratische vorm een gezamenlijk doel te realiseren. Deze verenigingsvorm geeft besturen meer mogelijkheden om op de hoogte te zijn van wat er binnen de school leeft en betrokkenen (leden of 'mede-eigenaren') hebben meer invloed hebben op het beleid van de vereniging. De leden van de vereniging kunnen ouders en personeel zijn.

Het CBOO heeft op basis van het voorgaande een Kortlopende Onderzoeksvraag (KLOO) ingediend - die is toegekend - en wil dat de resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de maatschappelijke discussie in het veld te entameren over de betrokkenheid van ouders en leraren (en ook gemeenteraden) bij bestuur, toezicht en democratische controle van het openbaar onderwijs.


Daartoe is door het ITS onderzoeksinstituut te Nijmegen een vraagstelling geformuleerd.

Het onderzoek kent twee empirische vragen, waarbij de nadruk op de tweede vraag ligt:

1 - In welke mate is de gemeenteraad daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs. Hoe houden zij feitelijk toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Wat vinden zij belangrijk? Welk toezichtskader wordt gehanteerd? Hoe beoordelen zij of de continuïteit gewaarborgd is en het openbaar onderwijs blijft voldoen aan de 'wezenskenmerken van het openbaar onderwijs'?

2 - In welke mate en op welke manier zijn ouders en leraren direct betrokken bij het bestuur van openbare scholen als bestuurder of binnen de Raad van Toezicht? Op welke wijze leggen besturen verantwoording af naar burgers in de gemeente, ouders en leraren over het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs? Hoe worden ouders en leraren bij het bestuur en het toezicht betrokken (deelname, voordracht, professionals)? Wat zijn argumenten om ouders en leraren juist wel of niet bij het bestuur te betrekken? Wordt en op welke wijze wordt (horizontaal) verantwoording afgelegd aan ouders, leraren en de gemeenschap?


Het CBOO roept hierdoor besturen voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs, evenals (G)MR-en, zowel personeels- als oudergeledingen, maar ook individuele personeelsleden aan openbare scholen op zich beschikbaar te stellen om aan het onderzoek deel te nemen. Veel tijd zal dat niet vergen.

Voor nadere informatie en/of aanmelding voor medewerking aan het onderzoek kunt u zich wenden tot het CBOO-secretariaat: info@cboo.nl of telefonisch op 030 - 2989167.

 
OBS Het Wooldrik in Enschede ontvangt CBOO-certificaat Openbare Identititeit!


Op maandag 2 april jl. reikte CBOO-secretaris Martien Hietbrink een CBOO-certificaat uit aan OBS Het Wooldrik. Hietbrink gaf aan, dat deze openbare school er blijk van geeft een afspiegeling te zijn van de wijk waarin hij staat. Hij memoreerde een aantal sterke punten die de CBOO-visitatoren tijdens hun bezoek in november 2011 hadden geconstateerd. Heel apart noemde de CBOO- secretaris het feit, dat het Wooldrik erin slaagt reeds bij deze jonge leerlingen interesse te wekken voor een Kinderraad. Daardoor worden de leerlingen zich op hun niveau al bewust van medeverantwoordelijkheid voor een beleid in samenspraak met andere geledingen in de school. Op een zeer serieuze en inhoudelijke manier leren zij daardoor omgaan met democratie op het schoolniveau, kortom een prachtig stukje burgerschap in de praktijk!


Voor het hele verslag klik HIER.

Ingezonden mededeling


CBOO-lidorganisatie HVO organiseert op woensdag 11 april een voorlichtingsmiddag over opleidingen Humanistisch Vormingsonderwijs.

- Heb je affiniteit met zingeving, humanisme en waardencommunicatie?
- Ben je toe aan verdieping in je werk?
- Wil je je specialiseren in levensbeschouwing?

Kom dan naar deze voorlichtingsmiddag! We beginnen met een inhoudelijk 'voorproefje' in 3 workshops. Daarna volgt een algemene informatieronde. Deelname is gratis.

Voor meer informatie, klik HIER.
De school en seksuele diversiteit


Onlangs stond in het schooljournaal, huisorgaan van CNV Onderwijs, een discussie afgedrukt over de verplichting die de minister van OCW de scholen wil opleggen m.b.t. voorlichting over seksuele diversiteit. Betrokkene was ondermeer Michel Rog, voorzitter CNVO.

Lees HIER verder.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).