START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5111 april 2012
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 15
Drie in één keer!


Bijna 5 jaar geleden (juni 2007) begon het CBOO met een pilot visitatie openbare identiteit aan OBS het Bijvank, waarvan toen mevrouw E(llen) Rouwenhorst directeur was. Twee jaar later (mei 2009) werd met toenmalig interim Algemeen Directeur M(arcel) Poppink de afspraak gemaakt, dat alle 33 Consentscholen door het CBOO zouden worden gevisiteerd.

Sindsdien zijn per ieder half jaar door het CBOO na intake gesprekken met de betrokken directeuren, een groep Consentscholen bezocht door teams van CBOO-visitatoren. Naar verwachting zullen eind 2012 alle Consent- scholen zijn bezocht en zal daarmee een schitterende scan kunnen worden gemaakt van het openbaar basisonderwijs in Enschede e.o.

Op dinsdag 10 april was het de beurt aan OBS de Averbeke, OBS de Helmerhoek en OMBS de Wielerbaan, alle drie gelegen in Enschede-Zuid, om in een gezamenlijke bijeenkomst uit handen van CBOO-bestuurslid - tevens oud voorzitter van Consent - de heer J.H.O. Grönloh het CBOO-certificaat openbare identiteit te ontvangen. De directeuren mevrouw E. Bonke, mevrouw F. Sassen en de heer L. Vermeer ontvingen uit handen van CBOO- bestuurslid Grönloh het certificaat voor hun school. Het aardige was, dat Grönloh door toeval bij alle drie scholen deel had uitgemaakt van het visitatieteam. Dat bood hem de gelegenheid om in zijn toespraak een vergelijking te trekken tussen de drie scholen, die enerzijds allen in dezelfde wijk staan, maar door de verschillen tussen de eigen geledingen binnen de school (directeur - personeel - ouders - leerlingen) ieder een geheel eigen karakter hebben ontwikkeld. Puntig bracht hij de drie scholen op de volgende manier over het voetlicht:

OBS de Averbeke

1. De school maakt optimaal gebruik van haar ligging. Averbeke maakt optimaal gebruik van de op loopafstand liggende sport- en speelvelden.
2. Er is een opvallend open sfeer als je de school binnen komt. De geledingen ouders, leerlingen, personeel en directeur geven onafhankelijk van elkaar aan, dat daar voortdurend aan gewerkt wordt.
3. De 4 W's worden waargemaakt: We zorgen dat iedereen erbij hoort. We zijn zuinig op onze spullen. We houden alles om ons heen netjes. We gedragen ons rustig.
4. De leerlingen (en hun ouders) zijn zeer te spreken over hulp en ondersteuning in het leerproces.

OBS de Helmerhoek

1. Motto samen leren, samen werken in een actieve school met heel veel rust en orde rond en in de school.
2. De openheid naar ouders toe is heel groot. Het werken met de digiduif zorgt voor optimale communicatie met ouders en kan als voorbeeld dienen voor andere scholen.
3. Het is een openbare school die werkt aan het voorbereiden van leerlingen op het functioneren in een multiculturele samenleving, benadrukt iedereen.

OMBS de Wielerbaan

1. Montessorischool met leerlingen uit een bredere omgeving waarbij 60% bewust gekozen heeft voor dit type onderwijs.
2. Opvallend is de netheid, de vriendelijkheid, de structuur en de rust die de school uitstraalt. Ook tijdens het speelkwartier speelt alles zich af in grote harmonie.
3. Oudere leerlingen zijn ook mentor van een jonger kind op school.
4. Er is sprake van grote ouderbetrokkenheid bij de school.
5. In het kader van natuuronderwijs heeft de school de beschikking gekregen over een stukje natuurterrein (bijenhoek), waar kinderen kunnen proeven en ruiken aan flora en fauna in de natuur. 


Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst werd een aantal foto's gemaakt:

           

                         

Voor meer foto’s klik HIER.

D66 zeer actief bezig met wetgeving openbaar onderwijs


Onderwijsland is voortdurend in beweging. Er zijn genoeg onderwerpen aan te stippen die de landelijke media halen. Niet prominent op de voorgrond, maar wel essentieel is de positie van het openbaar onderwijs.

Dat is op dit moment geen "hot item" om het in gangbaar jargon te zeggen, maar wie even bladert in websites van politieke partijen komt o.a. het volgende bij D66 tegen (o.a. de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs):

Moderniseer de onderwijsvrijheid.

Ruimere mogelijkheden voor stichten scholen

(ontleend aan website VNG)


Er moeten ook scholen gesticht kunnen worden op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs garandeert, voorziet in een maatschappelijke behoefte en komt in aanmerking voor overheidsbekostiging.

Om dit mogelijk te maken is een ruimere interpretatie nodig van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt. Het recht van leerlingen op goed onderwijs blijft hierbij voorop staan. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies over de interpretatie van dit wetsartikel. De VNG is ook gehoord voor het advies en is het eens met een ruimere interpretatie.

Lees HIER verder.

Databank praktijkvoorbeelden is vernieuwd

(onleend aan website VNG)


De databank praktijkvoorbeelden van de VNG is vernieuwd. Hoe gaan andere gemeenten om met de vraagstukken waar u voor staat?

In de databank praktijkvoorbeelden vindt u beleidsnota's, filmpjes, visies en evaluaties van veel gemeenten. Vrijwel alle beleidsvelden zijn vertegenwoordigd met praktijkvoorbeelden van kleine en grote gemeenten.

Wat is er veranderd?
-  Een verbeterde zoekmachine: zoek op gemeentegrootte, beleidsveld, gemeente en/of trefwoord.
-  Interactie: plaats een reactie bij een praktijkvoorbeeld.
-  Meer informatie: elk praktijkvoorbeeld bevat een korte omschrijving.

Heeft u ook een beleidsnota voor de databank? Stuur het naar praktijkvoorbeelden@vng.nl!


Onderwijsalliantie seksuele diversiteit organiseert grote Onderwijsdag


De onderwijsalliantie, waarvan de kerngroep wordt gevormd door de AOb, CNV Onderwijs, het CBOO en Edudivers, organiseert op vrijdag 29 juni a.s. een onderwijsdag over seksuele diversiteit. Daarvoor worden uitgenodigd schoolleiders, docenten, studenten van scholen in het voortgezet onderwijs, maar ook belangstellenden vanuit het HBO en universiteiten die met deze materie vandoen hebben.

Voor meer informatie klik HIER.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).