START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5118 april 2012
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 16
Constructief gesprek in Almere


Op uitnodiging van VOO-directeur Bert Jan Kollmer kwam op dinsdag 17 april het dagelijks bestuur van het CBOO op bezoek voor een kennismakingsgesprek. Aan het begin van het gesprek met gastheer Kollmer sprak de CBOO-delegatie zijn genoegen uit over het gewijzigde standpunt van de VOO m.b.t. de mogelijkheid een vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs een kans te willen geven door zich voorstander te betonen van onderzoek naar de mogelijkheden daarvan. Door deze opstelling van de VOO werd voor het CBOO duidelijk, dat de VOO een flexibele opstelling kiest en meningen heroverweegt en bijstelt. Dat maakte het gesprek tot een plezierige verkenning van elkaars mogelijkheden tot complementariteit in het ondernemen van acties ten bate van het openbaar onderwijs.

Afgesproken werd, dat beide partijen elkaar zullen informeren alvorens naar buiten te komen met inhoudelijke standpunten m.b.t. het recente advies van de Onderwijsraad inzake Artikel 23 van de Grondwet. Daarbij hoeft samen optrekken richting de politiek op dit dossier niet uitgesloten te worden als blijkt dat de standpunten zeer dicht bij elkaar liggen. 

M.b.t. de visitaties die het CBOO uitvoert op openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs en de diploma's openbaar onderwijs die de VOO in samenwerking met de VOS/ABB uitreikt op PABO's zijn zowel VOO als het CBOO van mening dat die elkaar aanvullen. Zo kan een diploma openbaar onderwijs ertoe leiden dat na enige tijd een onafhankelijke organisatie als het CBOO een visitatie uitvoert op scholen die reeds een diploma openbaar onderwijs bezitten, terwijl anderzijds scholen die gevisiteerd zijn met een positief resultaat een aanvraag zouden kunnen doen voor een diploma openbaar onderwijs. CBOO en VOO zijn van mening dat het interessant is op deze gedachte voort te borduren.

Artikel 23 Grondwet


Het algemeen bestuur van het CBOO zal in de eerstvolgende vergadering op 12 juni een standpunt bepalen over het onlangs verschenen rapport van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet. Reacties op dit rapport vanuit onze achterban in het openbaar onderwijs kunnen gestuurd worden naar info@cboo.nl ten einde het draagvlak voor ons standpunt zo groot mogelijk te maken. Dat geldt dus uitdrukkelijk voor bestuurders, medezeggenschapsraden en schoolleiders.

Meer informatie over het rapport van de Onderwijsraad kunt downloaden door HIER te klikken.

Visitatietraject Akkoord-scholen Venlo e.o.


In het schooljaar 2012 - 2013 gaat het CBOO zeven openbare basisscholen van de stichting Akkoord in Venlo en een aantal daar omheen liggende dorpen visiteren. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen algemeen directeur van Akkoord de heer P. Adriaans en CBOO-secretaris Martien Hietbrink. Het contact is niet nieuw; in april 2010 heeft het CBOO als pilot twee scholen gevisiteerd. Dat waren de Samensprong in Grubbenvorst en de Krullevaar in Sevenum. Beide scholen ontvingen daarvoor het CBOO-certificaat openbare identiteit.

Aan de visitatiegesprekken in de scholen gaan intake gesprekken met de desbetreffende directeuren vooraf. Het is de bedoeling dat daarna in het najaar van 2012 vier scholen worden bezocht en in het voorjaar van 2013 de overige drie. Als de scholen voldoen aan de CBOO-criteria voor een ook naar buiten uitstralende openbare identiteit worden aansluitend CBOO-certificaten verstrekt.

In het beleidsplan 2011 - 2015 van de Stichting Akkoord wordt op blz. 11 duidelijk de visie op en de missie van openbaar onderwijs weergegeven, zoals deze organisatie die ziet. In dat document is ook te lezen, dat Akkoord niet naar binnen is gericht, maar ook actief is in de veelal ‘niet openbare’ omgeving van Noord-Limburg. Zo wordt in een artikel van het februarinummer van het magazine SCHOOL van de VOO en de VOS/ABB onder de kopjes ‘eigenzinnig, jong en fris’ en ‘bevorderen’ duidelijk, dat Adriaans van harte voorstander is van de mogelijkheid dat verzelfstandigde besturen van openbaar onderwijs het recht krijgen een openbare school te stichten, maar ook waarom hij daarbij een zekere terughoudendheid moet betrachten.

De CBOO-visitaties bij de Akkoord-scholen hebben ten doel de positieve uitstraling van het openbaar onderwijs in de regio Venlo e.o. nog eens te bevestigen.


AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs gaat draagvlak peilen


Binnenkort komt D66 met een initiatiefwetsvoorstel dat het voor het openbaar onderwijs mogelijk maakt om een ‘vereniging’ te worden, net zoals bij het bijzonder onderwijs. Dit initiatief wetsvoorstel is geformuleerd door drie onderwijsjuristen en in opdracht van het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs voorgelegd aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. D66 toonde zich enthousiast en "nam het initiatief wetsvoorstel over".

Naast deze politieke activiteit van de AOb Groep Openbaar Onderwijs wil het groepsbestuur nu ook via een breed opgezette enquête onder de AOb-leden in de openbare scholen, peilen in hoeverre er bij het onderwijspersoneel draagvlak bestaat voor de eventueel nieuwe bestuursvorm. De rechtstreekse zeggenschap komt dan immers bij onderwijspersoneel en ouders te liggen. Van deze beide geledingen in de scholen wordt dan wel een grote betrokkenheid en inzet verwacht. Een enquête moet uitwijzen of de bereidheid daartoe er in voldoende mate is.

Als basisdocumenten worden een AOb/AVMO-enquête over dit onderwerp uit 2002 en het professioneel statuut van de AOb ter hand genomen. Op basis daarvan wordt verder gewerkt, waarbij het AOb Groepsbestuur beschikbare expertise in en buiten AOb-kring wil inschakelen.

Het ligt in de bedoeling op 23 april a.s. in de groepsbestuursvergadering  opzet, technische ondersteuning, tijdpad en PR-medewerking van het AOb Onderwijsblad afspraken te maken met de ‘mentor’ van de Groep Openbaar Onderwijs, AOb algemeen secretaris de heer M. Knoop.
Heftig debat in Horst aan de Maas!


AOb-hoofdbestuurslid Ben Zwartjes was er in geslaagd een politiek onderwijsdebat te organiseren op zijn school, het Dendron College in Horst aan de Maas. Twee tegenpolen traden o.l.v. een Radio Limburg journalist tegen elkaar aan: TK-lid Ton Elias van de VVD en Jasper van Dijk van de SP. Beiden zijn lid van de Vaste Kamercommissie voor onderwijs. Niet de ter sprake komende onderwerpen trokken de meeste aandacht (passend onderwijs, functiemix, prestatiebeloning e.d.), maar de geheel verschillende manier waarop beide TK leden de materie benaderden.

Ton Elias lijkt uit te gaan van bepaalde min of meer vastliggende beelden die hij van het onderwijs heeft. Deze perceptie lijkt te worden gevoed door een reeks casuïstieken die een bevestiging moeten vormen van het reeds gevormde beeld + een selectie van onderwijsonderzoeken en rapporten van de onderwijsinspectie. Helaas wordt niet duidelijk welke criteria bij deze onderzoeken een rol spelen (bijvoorbeeld of ze aansluiten bij de in het onderwijs beleefde praktijk) en wordt ook niet de context duidelijk waarin ze moeten worden geplaatst.

Op momenten waarop in de zaal aanwezigen via voorbeelden uit HUN praktijk proberen de discussie in de inhoudelijke richting te leiden, reageert Ton Elias met antwoorden als:

- “Er zijn leraren die hier anders over denken.”

- “Er heerst ook hier een klaagcultuur.”

- “U in deze zaal bent niet een doorsnede van de beroepsgroep.”

- “Ik luister wel, maar heb als volksvertegenwoordiger mijn eigen verantwoordelijkheid.”

- “Waarom kiest u niet een ander beroep als het beleid u niet bevalt?”

- “In een democratie bepaalt het parlement bij meerderheden de beleidslijn en niet het onderwijsveld dat kennelijk ervan uitgaat dat regering en parlement moet doen wat zij wil.”


De onderwijsinhoudelijke discussie over de geboden thema's bleef daardoor grotendeels buiten beeld, hetgeen het adrenalinegehalte van aanwezigen in de zaal hoog opjoeg. De rol van Jasper van Dijk werd daardoor in belangrijke mate die van een parlementariër, die met een aantal de zaal ondersteunende opmerkingen de gemoederen beneden kookpunt probeerde te houden. Het was jammer dat de gedachtewisseling zo liep, want daardoor bleef een driehoeksdebat tussen zaal, Elias en Van Dijk over de effecten en perspectieven van door allen op eigen manier gewenst constructief onderwijsbeleid, grotendeels buiten beeld.

Martien Hietbrink
Secretaris CBOO


BOOR-bestuur afgetreden


Het stichtingsbestuur van het verzelfstandigd openbaar onderwijs in Rotterdam BOOR is afgetreden. BOOR had de laatste tijd te maken met beschuldigingen van onzorgvuldig bestuur, overmatige declaraties en fraude. Enkele medewerkers zijn in hechtenis genomen.

De gemeente Rotterdam heeft een nieuwe toezichthouder aangesteld om het toezicht en de bedrijfsvoering te verbeteren. Het CBOO maakt zich in toenemende mate zorgen over dergelijke ontwikkelingen in het verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gelukkig blijft de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente als uiteindelijk bevoegd gezag van openbare scholen overeind waardoor democratisch toezicht en ingrijpen mogelijk blijft.

Maar nog belangrijker is het om dergelijke misstanden te voorkomen, bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan de democratische identiteit van het openbaar onderwijs. Het CBOO speelt daarbij een belangrijke rol door het verzorgen van visitaties gericht op het versterken van de openbare identiteit. Inlichtingen hierover kunnen verkregen worden via info@cboo.nl.

Onderwijsalliantie seksuele diversiteit organiseert grote Onderwijsdag


De onderwijsalliantie, waarvan de kerngroep wordt gevormd door de AOb, CNV Onderwijs, het CBOO en Edudivers, organiseert op vrijdag 29 juni a.s. een onderwijsdag over seksuele diversiteit. Daarvoor worden uitgenodigd schoolleiders, docenten, studenten van scholen in het voortgezet onderwijs, maar ook belangstellenden vanuit het HBO en universiteiten die met deze materie vandoen hebben.

Voor meer informatie klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).