START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5125 april 2012
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 17
Op weg naar echte samenwerking in het openbaar onderwijs


Lange tijd is de samenwerking in het openbaar onderwijs verre van optimaal geweest. Daar lijkt nu verandering in te komen. In CBOO-bericht week 15 werd een sfeertekening gegeven van een constructief verlopen gesprek tussen VOO-directeur/bestuurder B.J. Kollmer en het dagelijks bestuur van het CBOO anderzijds.

Op woensdag 25 april waren CBOO-voorzitter Rob Tielman en secretaris Martien Hietbrink in Woerden op bezoek bij VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen en VOS/ABB-specialist openbare identiteit Hans Teegelbeckers. In een openhartig gesprek passeerde een aantal dossiers de revue, waarbij ook pijnpunten aan de orde kwamen. Om die weg te werken werd ter plekke oplossingsgericht gewerkt, zodat een aantal daaruit voortvloeiende afspraken konden worden gemaakt. Die hebben o.a. betrekking op:

- het afronden van de pilot visitaties die CBOO en VOS/ABB uitvoeren bij twee scholen van het bestuur openbaar voortgezet onderwijs Galileï in Spijkenisse.
- stellingname m.b.t. een convenant met het dienstencentrum GVO/HVO.
- complementariteit in PR-acties waar mogelijk en voor de hand liggend.
- waar mogelijk meer dan tot nu toe gezamenlijk benaderen van het politieke circuit op landelijk niveau.
- het elkaar wederzijds informeren over te ondernemen acties, waardoor in een eerder stadium complementair werken mogelijk wordt.

Naar het zich laat aanzien zal op afzienbare termijn het bilaterale overleg, zoals dat nu achtereenvolgens heeft plaats gehad tussen CBOO, VOO en VOS/ABB worden omgezet in een geregeld tripartiet overleg.

Friesland


Friesland kent veel kleine dorpen met schooltjes die gesloten dreigen te worden. Ook wordt er gesproken over het samengaan van openbare en bijzondere scholen. Daarom zal het CBOO aan alle Friese gemeenten een brief sturen waarin gewezen wordt op hun grondwettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voldoende openbaar onderwijs beschikbaar is en blijft.

Dat geldt ook voor verzelfstandigde besturen van openbaar onderwijs die in de verleiding kunnen komen om de grondwettelijke scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs te verwaarlozen.

Het CBOO is beschikbaar om gemeenten te adviseren hoe de belangen van het openbaar onderwijs het beste behartigd kunnen worden, bijvoorbeeld door visitaties op de openbare identiteit te organiseren. Aanmeldingen kunnen het beste geschieden via info@cboo.nl.

Draagvlakverbreding bestuursvorm vereniging


In  februari en maart jl. heeft CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs 5 regionale AOb-bijeenkomsten gehouden om nadere uitleg te geven over wat zij ziet als voordelen van de vereniging als mogelijke extra bestuursvorm voor het openbaar onderwijs.

Om het grootst mogelijke draagvlak te creëren heeft het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs besloten - na suggestie vanuit die ledenkring - op korte termijn een enquête uit te zetten die bij de AOb-leden, werkzaam in het openbaar onderwijs, reacties moet ontlokken die antwoord geven op de vraag of deze zaak leeft en doordacht wordt zoals het Groepsbestuur op basis van de positieve uitkomsten van de ledenbijeenkomsten veronderstelt.

Daarnaast heeft het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs besloten met gebruikmaking van AOb-expertise op dit terrein een interactief communicatienetwerk te starten. Zowel over de enquête als over doel en opzet van het te starten communicatienetwerk volgen mededelingen in een binnenkort te verschijnen nieuwsbrief van de AOb Groep Openbaar Onderwijs.

 Gemeenten kunnen meer doen tegen segregatie

(ontleend aan website VNG)


Gemeenten kunnen meer doen tegen segregatie op scholen. Het is een politieke keuze van gemeenten om daarop in te zetten. Een actievere rol kan schoolbesturen motiveren. In de eigen wijk naar school of een centraal aanmeldpunt blijken geen garantie voor het voorkomen van zwarte en witte scholen.

Lees HIER verder.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).