START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 518 mei 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 19
Rol gemeenten bij fusies in het onderwijs niet altijd bekend

(ontleend aan VNG Nieuwsbrief)


De Wet fusietoets in het onderwijs is per 1 oktober 2011 in werking getreden. Voordat het ministerie van OCW de fusies in het onderwijs beoordeelt, moet het college van burgemeester en wethouders een verklaring afgeven. Doel van die ministeriële toets is het bewaken van de 'menselijke maat' en de keuzevrijheid van ouders. Bovendien wordt de werkelijke steun voor de fusie gemeten.

Het college van de betrokken gemeente(n) moet (moeten) advies uitbrengen over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie.

Lees HIER verder.

Frisse start, nieuwe plannen


Ruim een jaar geleden werd de vereniging AOb/AVMO, die binnen de AOb de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs voor zijn rekening nam, omgezet in een Groep Openbaar Onderwijs. De voormalige kadervergadering van AVMO, waarvan de leden meestal 3 keer per jaar bijeen kwamen, zal aan het einde van het kalenderjaar 2012 zijn werkzaamheden in de huidige vorm beëindigen conform afspraak van het voormalig AVMO-bestuur met het HB/AOb.

Het AOb Groepsbestuur legt vrijdag 11 mei om 15.00 uur in het AOb-gebouw in Utrecht, aan de klankbordgroep een aantal voorstellen voor die ondermeer betrekking hebben op het opzetten van moderne vormen van communicatie. Over de inhoud van de vergadering van deze lidorganisatie van het CBOO en de daar te presenteren plannen kunt u meer lezen in de nieuwsbrief die het AOb Groepsbestuur zeer binnenkort op de AOb-website zet.


Vier hogescholen starten nieuwe module Godsdienstige Vorming Openbaar Basisonderwijs

(persbericht PC/GVO)


In september 2012 starten vier hogescholen gezamenlijk met een nieuwe module Godsdienstige Vorming Openbaar Basisonderwijs (GVO).  De module wordt verzorgd door Driestar Hogeschool, InHolland, Windesheim en de Christelijke Hogeschool Ede. Dit maakten de vier hogescholen vrijdag 20 april 2012 bekend op een bijeenkomst in Utrecht. De module kan worden gevolgd in Utrecht, in het gebouw van Windesheim.

Lees HIER verder.

Ruim 1600 brede scholen

(ontleend aan VNG Nieuwsbrief)


Nederland telt ruim 1600 brede scholen, alleen al in het basisonderwijs. Tien jaar geleden telde Nederland er nog maar 200. Dat betekent dat ongeveer één op de drie scholen deel uitmaakt van een brede school.

Samenwerking
Deze scholen werken structureel samen met organisaties voor  kinderopvang, welzijn, zorg, sport en/of cultuur. Zo kunnen zij hun leerlingen een dagarrangement bieden dat veel meer omvat dan onderwijs alleen.

Lees HIER verder.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).