START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5123 mei 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 21
OBS Het Kompas ontvangt CBOO-certificaat Openbare Identiteit!


Op woensdag 23 mei jl. reikte CBOO-secretaris Martien Hietbrink een CBOO-certificaat uit aan OBS Het Kompas. De openbare Dalton basisschool staat in het dorp Overdinkel binnen de gemeente Losser. De openbare Daltonschool groeit de laatste jaren en heeft nu ruim 160 leerlingen zowel uit het dorp Overdinkel als uit Losser en Gronau (Duitsland). Mede door de groei heeft de gemeenteraad van Losser vrij recent besloten dat OBS Het Kompas in aanmerking komt voor nieuwbouw.

Er liggen op dit moment plannen om de school te laten participeren in een nieuw te bouwen Kulturhus in het ‘Hart van Overdinkel’. Realisatie van dit geheel wellicht in juni 2014. De heer Hietbrink gaf aan, dat deze openbare school er blijk van geeft en afspiegeling te zijn van het dorp waarin hij staat. De school besteedt aandacht aan eigen sterkte en zwakte analyse met het oog op nieuwe ontwikkelingen (o.a. passend onderwijs).

Leerkrachten krijgen ruimte voor het ontwikkeling van de eigen kwaliteit en vervullen voor de leerlingen een voorbeeldfunctie in respectvol gedrag. Verder memoreerde de heer Hietbrink een aantal sterke punten die de CBOO-visitatoren tijdens hun bezoek hadden geconstateerd. Heel bijzonder noemde hij het feit, dat OBS Het Kompas erin slaagt reeds bij jonge leerlingen interesse te wekken voor de leerlingenraad. Daardoor worden de leerlingen zich op hun niveau al bewust van medeverantwoordelijkheid voor een beleid in samenspraak met andere geledingen in de school. Op een zeer serieuze en inhoudelijke manier leren de leerlingen daardoor omgaan met democratie op schoolniveau, kortom een prachtig stukje burgerschap in de praktijk.

Een extra dimensie van OBS het Kompas is de vormgeving van Internationalisering. Ondanks de vele taken van de school zien directeur Hans Slot en zijn team kans aan uitwisseling met Duitse scholen aan de andere kant van de grens (400 m verder) inhoud te geven. In het kader van een onderzoek door het Europees Platform naar mogelijkheden en bedreigingen voor het uitwisselingswerk tussen Nederland en Duitsland blijkt het Kompas zeer goed te scoren, aldus Hietbrink, die dit onderzoek voor het Europees Platform heeft uitgevoerd.

Als sterke punten van OBS Het Kompas komen verder in het visitatierapport naar voren:
• De presentatie van de school in het dorp Overdinkel is uitstekend. De school leeft mee en participeert in de dorpscultuur.
• De school is een verzorgde functionele leefgemeenschap met moderne apparatuur.
• Nieuwbouw van de school in een voorzieningencluster  (Kulturhus) midden in het dorp versterkt, bij oplevering in 2014, de positie van Het Kompas.
• De sfeer, de openheid en omgaan met  elkaar en met verschillen is een sterk punt van de school.
• De korte lijnen en ouders van MR en Ouderraad als aanspreekpunt op het schoolplein (het ons kent ons gevoel).
• Het vroegtijdig signaleren van kinderen met problemen en na overleg met de ouders het zoeken van oplossingen.
• De vele activiteiten als stimulans voor hard werken van de leerlingen.
• De breed gedragen verantwoordelijkheid voor elkaar en de omgeving, mede door de Dalton-werkwijze.
• De veiligheid in en om de school is goed geregeld.

Voor het volledige visitatierapport, klik HIER.

Voorlichting HVO Opleidingen op 2 juni in Utrecht en 6 juni in Meppel


Op zaterdag 2 juni en woensdag 6 juni organiseert Stichting HVO in resp. Utrecht en Meppel voorlichtingsbijeenkomsten over de deeltijdlerarenopleidingen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Levensbeschouwing en de trainersopleiding Waardenvol communiceren. De eenjarige basisopleiding HVO en Levensbeschouwing is speciaal afgestemd op groepsleerkrachten in het openbaar basisonderwijs.

De bijeenkomsten beginnen met een korte, kernachtige workshop zodat je alvast een inhoudelijk ’voorproefje’ krijgt van onderdelen die in de opleidingen onder meer aan de orde komen (spel als reflectiemethode, filosoferen met kinderen, waardegericht werken). In een informatie- en vragenronde met de opleidingscoördinator, een student en een docent/trainer kun je je vervolgens ruim oriënteren en ontdekken wat onze opleidingen voor jou zouden kunnen betekenen. Deelname is gratis.

Lees HIER verder.

Frisse start, nieuwe plannen

(Ontleend aan nieuwsbrief AOb/Groep Openbaar Onderwijs)


Het bestuur van de AOb Groep Openbaar Onderwijs (voorheen AVMO) legde op 11 mei een aantal voorstellen voor aan de klankbordgroep, onder meer over het opzetten van moderne vormen van communicatie voor de Groep Openbaar Onderwijs.

U vindt het verslag van de bijeenkomst HIER.

Top Bestuurder verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR) stapt op


Ook in Rotterdam wordt schrijnend duidelijk, dat de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs soms leidt tot flinke maatschappelijke kosten. Ook in die gemeente is de vraag relevant gebleken of de bestuursvorm stichtingen het beste alternatief is voor integraal bestuur door de gemeente zelf van openbaar onderwijs. Dat het daarbij gaat om een niet geringe zaak blijkt bij bestudering van de website van BOOR, waaruit duidelijk wordt om hoeveel mensen en materiële zaken het gaat.

Ontleend aan AOb Nieuwsoverzicht van 16 mei jl. over deze kwestie het volgende:


Voorzitter stichting BOOR stapt op

Wim Blok, voorzitter van het College van Bestuur van de eerder in opspraak geraakte stichting BOOR, stapt op. Hij kiest hiervoor, omdat hij niet volmondig het vertrouwen krijgt van het Rotterdamse College van B & W. Dat zegt bewindvoerder Hans van der Vlist.

“Het vertrouwen van de gemeente in de voorzitter is het afgelopen jaar flink geminderd door alle gebeurtenissen. De vraag die Wim Blok en ik daarom hebben besproken, is: kun je nog goed functioneren?” zegt Van der Vlist, sinds een maand betrokken bij BOOR als bewindvoerder. Blok werd het afgelopen jaar mikpunt van allerlei discussies rondom financieel wanbeheer. “Hij heeft er uiteindelijk in goed overleg voor gekozen dat het beter is om te vertrekken, voor BOOR en voor hemzelf.”

Met Wim Blok is een vertrekregeling afgesproken die conform de CAO bestuurders VO is. Dat betekent dat hij ongeveer een jaarsalaris meekrijgt. Blok vertrekt per 1 oktober, zodat het schooljaar goed kan worden afgesloten. Volgens Van der Vlist zal vanaf nu versneld de discussie worden gevoerd over hoe het toekomstige College van Bestuur eruit moet komen te zien. Hij spreekt over mogelijk een zwaarder CvB met een andere taakverdeling, bijvoorbeeld met de toevoeging van een financiële portefeuille.

Stichting BOOR kwam in opspraak door grootschalige bouwfraude. Sinds april 2011 wordt deze onderzocht. Naar aanleiding van een ander onderzoek over de verzelfstandiging van de stichting, trad in april 2012, onder druk van wethouder Jantine Kriens, het algemeen bestuur van BOOR af.

Stichting PROO nog steeds in zwaar weer


Verzelfstandiging van openbaar onderwijs heeft zijn prijs. Het lijkt er nu op alsof voorkomen van een faillissement van een verzelfstandigd bestuur in bestuurlijke en financiële zin belangrijker is dan behoud van het aanbod van personeel in de regio. Dat lijkt in ieder geval geen belangrijk punt van overweging.

Lees HIER verder.

Word ook Mijn ID-ambassadeur!


Volgend schooljaar is het zover. Dan worden de kerndoelen aangepast  en gaan alle scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit: homoseksualiteit, biseksualiteit, heteroseksualiteit, transseksualiteit.

Bent u enthousiast over het aanpassen van de kerndoelen? Doe mee aan de Mijn ID-campagne en word ambassadeur. ‘Mijn ID’ staat voor ‘mijn identiteit’ en voor ‘mijn idee voor verbetering van de school’.  Met deze campagne wil de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit u steunen zodat ook op uw school seksuele diversiteit de gewoonste zaak van de wereld wordt en iedereen op school zichzelf kan zijn.

Lees HIER verder.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).