START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 516 juni 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 23
Advies Onderwijsraad inzake Artikel 23 van de Grondwet in brede kring in bespreking


Hoofdschotel tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het CBOO op 12 juni a.s. vormt het formuleren van een CBOO-reactie op voornoemd advies. Ook andere organisaties laten zich niet onbetuigd.

Zowel de VOS/ABB als de VOO en de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen) hebben hun standpunt al bepaald. Bij het CBOO duurde dat deze keer iets langer, omdat eerst de lidorganisaties hun eigen standpunten moeten hebben geformuleerd, alvorens in de bestuursvergadering af te stemmen voor een (zo mogelijk) gezamenlijke standpuntbepaling naar buiten.

Klik hieronder voor de standpunten van:

VBS

VOS/ABB

VOO

Seksuele Diversiteit


CBOO-voorzitter Rob Tielman heeft vrijdag 1 juni in het Alfa College in Groningen een lezing gegeven over seksuele diversiteit in het onderwijs.

Iedereen is voorstander van veilige en gezonde scholen maar helaas negeren nog heel veel scholen de onveilige en ongezonde omgeving waarin vele homo/lesbische leerlingen en docenten moeten leven. Zelfs openbare scholen laten op dit gebied nog steken vallen. Bijvoorbeeld door niets te doen tegen het veelvuldig misbruik van het woord homo als scheldwoord en tegelijkertijd te stellen dat homoseksualiteit op hun school geen probleem is.

Ook voldoen veel openbare scholen niet aan de eis om structureel aandacht aan homoseksualiteit te besteden. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de toevallig aanwezige homo/lesbische docenten die uitgekomen zijn maar juist voor hun heteroseksuele collega's die het vaak ontbreekt aan kennis en vaardigheden om met homovijandige uitingen en gedrag om te gaan. Ook de meeste  lerarenopleidingen hebben op dit punt gefaald.

Daarom is het CBOO actief in de Alliantie Seksuele Diversiteit en Onderwijs die hard werkt aan het ontwikkelen van beleid en het bevorderen van kennis en vaardigheden. Scholen die hieraan willen meewerken, kunnen contact opnemen met CBOO-secretaris Martien Hietbrink via info@cboo.nl.

OBS Park Stokhorst nu ook in bezit van CBOO-certificaat Openbare Identiteit!


Op donderdag 31 mei jl. ontving OBS Park Stokhorst (Enschede) uit handen van CBOO-secretaris Martien Hietbrink het certificaat openbare identiteit. De school straalt duidelijkheid en structuur uit aldus Hietbrink.

Als aan thema's wordt gewerkt, wordt door de hele school aan één thema gewerkt. Daarnaast heeft de leerkracht de vrijheid zelf een keuze uit het beschikbare lesmateriaal te maken. Naar aanleiding van deze lessen hebben de leerkrachten een aantal afspraken met de leerlingen gemaakt:

Wij houden rekening met elkaar.
Wij gedragen ons rustig.
Wij zijn zuinig op alle spullen.
Wij zorgen dat iedereen erbij hoort.

De CBOO-secretaris memoreerde een aantal sterke punten die de visitatiecommissie in de school had waargenomen:

- Er is duidelijk sprake van een open en vertrouwde communicatie, met een gevoel van saamhorigheid.
- Niet alles wordt top-down besloten en het team heeft ook een eigen inbreng.
- Je wordt geaccepteerd zoals je bent, en zo nodig kun je externe begeleiding inschakelen, bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid.
- De sfeer is open en veilig, zowel tussen de kinderen en de collega’s.
- Een lerende organisatie die open staat voor vernieuwingen en nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg gaat.
- Met het zichtbaar maken van de 4 gedragsregels is iedereen zich voortdurend bewust van het respectvol met elkaar omgaan.
- Er wordt actief gebruik gemaakt van het pestprotocol.
- Het team is hecht zodat men gebruik maakt van elkaars sterke punten en men zich ook kwetsbaar durft op te stellen.
- De leerlingen zijn erg tevreden over de gymnastiek, het contact met vrienden/vriendinnen en de schoolreisjes.

Vervolgens gaf Martien Hietbrink de aanwezige teamleden van OBS Park Stokhorst nog een advies mee:
Overweeg nog eens een leerlingenraad in te stellen. Er wordt zoveel geïnvesteerd in de leerlingen; dit zou er dan ook nog bij kunnen. Hij gaf aan zich te realiseren dat de spanningsboog daarmee wel strak gespannen raakt.

De bijeenkomst werd afgesloten met het maken van een groepsfoto van de aanwezige teamleden. Directeur Marcel de Boer toont daarbij het certificaat.


AOb Meesterlijk Onderwijs


Op 29 september a.s. vieren we het vijftienjarig bestaan van de AOb op het congres Meesterlijk Onderwijs. Het verjaardagsfeestje gaat over ons vak. Hoe kan het goede Nederlandse onderwijs nog verder verbeteren? Welke kennis of aanpak heb ik daar voor nodig?

Aan de beroepsgroep zal het niet liggen, onderwijspersoneel wil alleen maar het beste resultaat met de leerlingen boeken. Met het congres wil de AOb laten zien dat we een brede vakbond zijn. Het gaat ons niet uitsluitend om de cao of andere arbeidsvoorwaarden. De inhoud van ons vak is minstens zo belangrijk. De toegang van het congres is gratis voor iedereen die in het onderwijs werkt, lid of geen lid. Ik hoop u daar te zien.

Walter Dresscher
voorzitter Algemene Onderwijsbond


Klik HIER om direct in te schrijven.
Klik HIER voor een overzicht van de workshops.

Wetswijziging verzelfstandiging nevenvestigingen basisscholen van kracht

(Ontleend aan VNG Nieuwsbrief)


Nevenvestigingen van basisscholen kunnen een eigen brinnummer krijgen en als zelfstandige school doorgaan. Hiertoe is de Wet op het primair onderwijs met terugwerkende kracht per 4 april 2012 aangepast.

De aanpassing van de wet betekent dat de leerlingen op een af te splitsen nevenvestiging meetellen voor de toets aan de stichtingsnorm voor nieuwe scholen. Voorwaarde is dat uit een prognose blijkt dat de moederschool zeker 15 jaar lang genoeg leerlingen overhoudt om boven de opheffingsnorm te blijven.

Financiële gevolgen voor gemeenten
Verzelfstandigde locaties gelden als een hoofdvestiging. Dat betekent dat deze scholen naast de vaste bedragen per leerling recht hebben op een vaste voet van 200 m2 voor een lerarenkamer, een aula en dergelijke. De huisvestingskosten voor gemeenten stijgen dus. Hier staat geen compensatie vanuit het gemeentefonds tegenover.

Voor de tekst van de wetswijziging, klik HIER.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).