START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5113 juni 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 24
CBOO-bestuur over rapport onderwijsraad over Artikel 23 Grondwet


Het CBOO bestuur heeft in zijn vergadering van 12 juni 2012 zich in grote lijnen akkoord verklaard met het rapport van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet. Wel werd er een aantal kanttekeningen geplaatst. De grotere flexibiliteit bij het oprichten van nieuwe scholen mag er niet toe leiden dat het grondwettelijke vereiste vervalt dat er voldoende openbaar onderwijs voorhanden is en blijft. Dat geldt ook voor het kleurverschieten.

Bovendien moet niet het misverstand versterkt worden dat een openbare school geen bepaalde pedagogische identiteit zou mogen hebben: dat mag wel als er voldoende gangbare openbare scholen voorhanden zijn. Met het kleurverschieten van openbare scholen moet door de daartoe bevoegde gemeenten terughoudend worden omgegaan omdat de openbare school niet het eigendom is van een toevallige schoolbevolking maar als grondwettelijke basisvoorziening ook voor toekomstige schoolbevolkingen beschikbaar moet blijven.

Het CBOO-bestuur ziet het rapport als een versterking van het streven om voor het openbaar onderwijs ook de vereniging als bestuursvorm mogelijk te maken.

Enquêtecommissie Eerste Kamer onderzoekt effecten privatisering overheidsdiensten


In de op dinsdag jl. gehouden AB/CBOO-vergadering heeft de vertegenwoordiging van lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs meegedeeld, dat een brief zal uitgaan naar de Eerste Kamer met het verzoek er bij de parlementaire
enquêtecommissie op aan te dringen ook te kijken naar de gevolgen van de privatisering van het openbaar onderwijs. Na een gedachtewisseling over dit onderwerp kwam het CBOO-bestuur tot de volgende constateringen:

1. Het CBOO-bestuur heeft kennis genomen van de start van de enquêtecommissie van de EK en van stelling van de ex-vice-president van de Raad van State Tjeenk Willink op maandag 4 juni jl. over een verzwakte democratische rechtsstaat als gevolg van het op afstand plaatsen van politieke verantwoordelijkheden, het uitbesteden van taken aan de markt, het teruglopen van inhoudelijke kennis bij de rijksoverheden en de kleinere rol voor het maatschappelijk middenveld (citaat Volkskrant maandag 4 juni 2012).

2. Het CBOO is van mening dat deze analyse ook geldig is m.b.t. het op afstand van de overheid gezette openbaar onderwijs, d.w.z. dat de democratische controle, maar ook de besluitvormingsprocessen in het openbaar onderwijs sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs de nodige checks en balances ontberen.

3. Deze onbalans is veroorzaakt doordat in het openbaar onderwijs de Stichting als bestuursvorm overheersend is geworden; een bestuursvorm die in de kern ondemocratisch is in tegenstelling tot wat de gemeenteraden als overheidsorganen juist wel zijn.

4. Deze onbalans in democratische besluitvorming heeft inmiddels geleid tot een stroom van incidenten en situaties, waarin het CBOO gedocumenteerd kan aantonen dat in vele gevallen van een democratische rechtsgang geen sprake is, resp. is geweest.

5. Het CBOO-bestuur steunt het AOb-initiatief in haar verzoek aan de leden van de Eerste Kamer een onderzoek naar de effecten van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs op te nemen in de lijst van te onderzoeken objecten die zijn geprivatiseerd.

Voorbereiding visitaties openbare identiteit bij stichting Akkoord PO! afgerond


De Stichting Akkoord met bestuursbureau in Venlo heeft de verantwoordelijkheid voor 9 openbare basisscholen in Venlo en een aantal dorpen daarom heen. Daarvan heeft het CBOO er twee gevisiteerd en er in oktober 2011 certificaten aan uitgereikt. Het betreft OBS De Samensprong in Grubbenvorst en OJBS De Krullevaar in Sevenum.

Na overleg met algemeen directeur Peter Adriaans en met goedkeuring van het bestuur van de Stichting Akkoord heeft in week 23 een aantal gesprekken plaatsgehad met de directeuren van de zeven scholen die nog niet zijn gevisiteerd. Deze scholen zullen allen worden bezocht door teams van CBOO-visitatoren in de 2e helft van 2012, te beginnen vlak na de zomervakantie 2012.

Het betreft:

OBS De Harlekijn
OJBS De Omnibus
OBS De Vossener
OBS De Koperwiek
OJBS De Toermalijn
OJBS De Triolier
en OJBS Het Maasveld

Het uitreiken (eventueel) van certificaten zal per school gebeuren omdat alle Akkoord-scholen een heel eigen karakter hebben, dat is ontstaan door de grote sociale verwevenheid van deze openbare basisscholen met hun dorp of stadswijk.

Naar verwachting zal in het vroege voorjaar van 2013 ook een visitatiegesprek plaatshebben met een vertegenwoordiging van het bestuur en de algemene directie van de stichting Akkoord. Als alles naar wens verloopt, ligt het in de bedoeling om het visitatietraject bij akkoord in maart 2013 af te sluiten met een feestelijke bijeenkomst, die past in het kader van de week van het Openbaar Onderwijs 2013.

Onderzoek naar actieve pluriformiteit op openbare school

(ontleend aan website VOO)


Op verzoek van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verrichten Wiel Veugelers en Yvonne Leeman vorig jaar een kortlopend onderzoek naar heterogeniteit en actieve pluriformiteit in het openbaar onderwijs. In het onderzoek werd gekeken in hoeverre een heterogene leerlingpopulatie bijdraagt aan de ontwikkeling van morele waarden bij kinderen. Op basis van eerdere studies en het (beperkte) veldonderzoek stellen Veugelers en Leeman dat samen leven en samen leren leven misschien wel belangrijker is voor de morele ontwikkeling en maatschappelijke voorbereiding dan alleen maar leren óver een ander.

Lees HIER verder.

Vizier op talentontwikkeling, de beloften voorbij; update


Op 30 maart jl. organiseerde de VBS (Verenigde Bijzondere Scholen), lidorganisatie van het netwerk NABS waarmee het CBOO sinds 2002 een samenwerkingsrelatie heeft, een symposium. Organisator Marco Matthijssen geeft een laatste stand van zaken:

Lees HIER verder.

Klik HIER voor “Kernconcepten en handreiking voor talentontwikkeling in het onderwijs”

Pilots sociale veiligheid LHBT jongeren op school


Het Ministerie van OCW verzoekt het CBOO aandacht te vragen voor het volgende:

De pilots sociale veiligheid LHBT jongeren op school zijn gepubliceerd op de websites van de PO-Raad en VO-Raad. Er kunnen 140 scholen meedoen. De scholen moeten voor 31 juli 2012 intekenen op de pilots om daarvoor € 8.000 (PO) of € 10.000 (VO) als subsidie te ontvangen.

Klik voor meer informatie:

PO-Raad
VO-Raad


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).