START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5119 juni 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 25Identiteit als keuze


Nog steeds bereikt het CBOO de vraag of de tekst beschikbaar is van de toespraak, die CBOO-voorzitter prof. dr.  Rob A.P. Tielman medio 2011 in Leeuwarden heeft gehouden over identiteit en uiteraard ook in het bijzonder de openbare identiteit. 

Daarom heeft Tielman zijn aantekeningen weer opgediept en voor CBOO-berichten de volgende door hem opgestelde tekst beschikbaar gesteld:

Identiteit als keuze

Verplichting voorlichting seksuele diversiteit toch dit jaar ingevoerd


In zijn nieuwsbrief van 14 juni jl. gaat de PC Besturenraad uitvoerig in op de verplichting (ook voor het bijzonder onderwijs) voorlichting over seksuele diversiteit nog dit kalenderjaar in te voeren.

De Besturenraad verzet zich tegen de verplichting om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het onderwijs. De Besturenraad verwacht met de minister "dat verreweg de meeste scholen in schooljaar 2012/2013 aandacht zullen besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit”. Het is wat betreft het CBOO van tweeën één: ofwel die verwachting klopt en wat is dan het praktische bezwaar om dat wettelijk vast te leggen, ofwel die verwachting klopt niet en dan is het goed dat juist de weigerscholen gedwongen worden om een einde te maken aan de discriminatie van homo/lesbische leerlingen en docenten.

Voor het standpunt van de Besturenraad kunt u HIER klikken.

Werk in raden van toezicht onderschat

In de Volkskrant van zaterdag 16 juni jl. stond een interview met Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar governance in de semipublieke sector. De reeks schandalen in de semipublieke sector is volgens Goodijk niet zo vreemd. Het toezicht in de zorg en het onderwijs en bij corporaties is verouderd, onduidelijk en onvoldoende. De kern van het probleem is volgens hem dat bij het invoeren van marktwerking in de jaren negentig niet goed is nagedacht over het bijbehorende toezicht.

Maandag jl. is het boek ‘Falend toezicht in semipublieke organisaties’ verschenen, waarin Goodijk onder andere uitlegt hoe het toezicht beter aangepakt kan worden.

De NOS heeft n.a.v. voornoemde feiten Goodijk geïnterviewd. Het beluisteren van dit ruim 4 minuten durende fragment is de moeite waard!
Consent-school OBDS Het Stroink komt met nieuw schoolplein concept


Daltonbasisschool Het Stroink is een laagdrempelige openbare school in de wijk Stroinkslanden, waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven door een professioneel team.

Het is interessant te lezen hoe deze school er in geslaagd is een nieuw schoolplein te realiseren.

Lees HIER verder.

Openbare basisschool Molenbeek in Boekelo gecertificeerd


Basisschool Molenbeek is gesitueerd in Enschede West en biedt alle kinderen van 4 – 12 jaar uit Boekelo, Usselo en omliggende buurtschappen de mogelijkheid onderwijs te genieten dat bij hen past. Daarmee is meteen de kracht van deze school aangegeven, namelijk het aanbieden van onderwijs op maat. Dat betekent dat OBS Molenbeek zich ten doel stelt een maximaal leerrendement te halen voor ieder kind. Een team van enthousiaste en (bij)geschoolde leerkrachten zorgt ervoor dat uw kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving en in een sfeer van rust en geborgenheid.

Het heeft even geduurd voor een certificaat aan de school kon worden uitgereikt. Op het moment van het geplande visitatiegesprek bleek het niet gelukt een oudergeleding samen te stellen, die een gesprek kon hebben met de visitatiecommissie en mede door een wisseling van directeur duurde het even voordat e.e.a. alsnog was georganiseerd. Daarom was CBOO-secretaris Martien Hietbrink verheugd dat hij alsnog het CBOO-certificaat aan de school kon uitreiken. Hij memoreerde in zijn korte inleiding een aantal zogeheten sterke en  aandachtspunten:

Sterke punten zijn ondermeer:
- Er zijn goede contacten met ouders in het belang van het kind.
- De goede sfeer op school, iedereen wordt direct opgenomen.
- Er is een goede band tussen leerkracht en leerling.
- Sociale veiligheid in de school en veiligheid in de schoolomgeving.
- De onderwijskwaliteit en het wegwerken van taalachterstanden hebben een hoge prioriteit.
- De sociaal emotionele ontwikkeling en het weerbaar maken leerlingen.
- Invoeren van de methode “heb het lef” voor levensbeschouwelijke vorming.
- De samenwerking en collegiale consultatie met de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

Aandachtspunten:
- Meer aandacht voor communicatie over obs Molenbeek door het verbeteren van de website.
- De grondslag van de openbare school vastleggen in het schoolplan dat van toepassing is op beide locaties.
- Ouders als ambassadeur betrekken bij het vormgeven en uitdragen van de openbare identiteit.
- Bekendheid geven aan een duidelijk omlijnd personeelsbeleid, waarover met de betrokken geledingen goede afspraken zijn gemaakt.
- Brede bekendheid geven aan een klachtenregeling en de regeling Preventie Ongepast Gedrag.

De certificaatsuitreiking vond op 19 juni jl. plaats bij een personeelsbijeenkomst o.l.v. directeur Wim Huis in’t Veld.


   
Consent kijkt vooruit naar 2022


De Stichting Consent voor openbaar basisonderwijs in Enschede, waar het CBOO bezig is de laatste visitaties openbare identiteit af te ronden, komt met een strategisch beleidsplan dat doorloopt tot 2022.

Lees HIER verder.
Doordacht op weg naar tweetalig Duits

(Persbericht Europees Platform)


“Tijdens onze vakantie in Oostenrijk moest ik met de mensen praten, omdat ik beter Duits spreek dan mijn ouders”, zegt een leerling uit de tweede klas die aan het woord komt in het boekje ‘Doordacht op weg naar tweetalig Duits’ van het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’. Tweetalig onderwijs (tto) is een bijzonder efficiënte methode om leerlingen een vreemde taal te laten leren.

Lees HIER verder.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).