START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5127 juni 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 26Stichting Meerwerf Den Helder; voorbeeld van Good Practice?


Het openbaar basisonderwijs in Den Helder is na de verzelfstandiging een aantal jaren geleden ondergebracht in de stichting Meerwerf. De signalen die rond het reilen en zeilen van de stichting Meerwerf worden afgegeven zijn nogal verschillend. Zo was in het magazine School (VOS/ABB + VOO) van mei 2011, een lovend artikel over de uitkomsten van ZEK (=zelfevaluatiekader) opgenomen inzake de openbare identiteit waaraan de school zou voldoen. Merkwaardigerwijs was niet precies boven water te krijgen wie bij deze ZEK-procedure betrokken waren geweest.

Zeker is dat het niet een activiteit was waarbij de GMR van Meerwerf betrokken was, laat staan had ingestemd. Kennelijk was de algemene directie gaan shoppen bij de VOS/ABB, nadat een eerdere afspraak voor een visitatie openbare identiteit, gemaakt tussen CBOO, algemene directie van Meerwerf  en de GMR van deze scholengroep, door de algemene directie eenzijdig was afgezegd. Motivering voor die eenzijdige opzegging van een gemaakte afspraak was het gebrek aan vertrouwen van de directie in de GMR. Dat de relatie met de algemene directie van Meerwerf was verstoord, werd concreet duidelijk toen op 26 oktober 2011 bij de Geschillencommissie voor het onderwijs een geschil werd aangemeld, dat zich concentreerde op 2 punten:

1. De GMR heeft als opvatting dat zijn leden in eigen kring onbelemmerd en zonder aanwezigheid van het bevoegd gezag als toehoorder in de eigen GMR-vergaderingen moeten kunnen beraadslagen opdat hij zo tot besluitvorming kan komen. De aanwezigheid van het bevoegd gezag moet geen belemmering kunnen vormen voor welk lid van de GMR dan ook om zich vrij uit te spreken over de gang van zaken binnen Meerwerf. De GMR moet gezamenlijk kunnen besluiten welke kwesties hij wil aankaarten en welke standpunten hij naar voren zal brengen in het overleg met het bevoegd gezag, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 WMS. De aanwezigheid van het bevoegd gezag bij GMR-vergaderingen kan hierbij een beletsel zijn.

2. Bovendien meent de GMR dat het niet aangaat dat zijn individuele leden op verzoek van het bevoegd gezag door of middels hun respectievelijke schooldirecteuren worden aangesproken op hun gedrag als GMR-lid. Dit belemmert eveneens het onafhankelijk opereren van deze leden en dus van de GMR in zijn geheel. Helaas worden leden van de GMR door de algemene directie en het bestuur via de schooldirecteuren benaderd en aangesproken.

N.a.v. deze ontwikkeling probeerde het CBOO eerst tot een rechtstreeks bestuurlijk overleg met het Meerwerf-bestuur te komen. Dat lukte niet. Ook het College van B&W van Den Helder en de Gemeenteraad van deze marinestad, eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs aldaar, reageerden niet op een verzoek van het CBOO een gesprek over de ontstane situatie bij Meerwerf toe te staan.

Op 15 december 2011 werd het geschil in Utrecht behandeld. De Geschillencommissie was van mening, dat zij niet bevoegd was op de vordering van de GMR in te gaan en vond dat zij slechts een interpretatie kon aanduiden van de wetsartikelen uit de WMS ter zake. Daarmee leek de kous af. In School & Wet van mei 2012, het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR), verscheen een interessant artikel, waarin mr. dr. J. Sperling de interpretatie van het geschil nog eens onder de loep nam.

In wezen gaat het bij de WMS volgens Sperling om de vraag of een school goed als "tegenhanger" van het bevoegd gezag kan functioneren. Of dat zo is, is in het geval van de stichting Meerwerf vooralsnog een open vraag. De uitspraak van de Geschillencommissie die binnen kwam medio februari 2012 bracht daarover geen duidelijkheid. Voor de zeer interessante analyse van het geschil in School & Wet kunt u HIER klikken.

Inmiddels is er op landelijk niveau een parlementair onderzoek van de Eerste Kamer begonnen naar de effecten van privatisering van overheidsinstellingen, o.a. op de democratische besluitvorming en handhaven van wat in een democratische rechtsstaat betamelijk is. De AOb heeft bij brief aan de Eerste Kamer laten weten, dat voor dat onderzoek ondermeer ook het openbaar onderwijs als van overheidswege gegeven onderwijs in aanmerking komt (zie verderop in dit CBOO-bericht).

Momenteel loopt in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek een door het CBOO aangevraagd onderzoek. bij dat onderzoek wordt ook de casus Meerwerf Den Helder bekeken, waarbij de volgende onderzoeksvragen aan de orde zijn:

1. In welke mate is de gemeenteraad daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs. Hoe houden zij feitelijk toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Wat vinden zij belangrijk? Welk toezichtskader wordt gehanteerd? Hoe beoordelen zij of de continuïteit gewaarborgd is en het openbaar onderwijs blijft voldoen aan de 'wezenskenmerken van het openbaar onderwijs'?

2. In welke mate en op welke manier zijn ouders en leraren direct betrokken bij het bestuur van openbare scholen als bestuurder of binnen de Raad van Toezicht. Op welke wijze leggen besturen verantwoording af naar burgers in de gemeente, ouders en leraren over het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs? Hoe worden ouders en leraren bij het bestuur en het toezicht betrokken (zitting, voordracht, professionals)? Wat zijn argumenten om ouders en leraren juist wel of niet bij het bestuur te betrekken?

Het CBOO zal zich tegen de achtergrond van het voorgaande opnieuw rechtstreeks tot het gemeentebestuur van Den Helder wenden met het verzoek alsnog een onderhoud met het dagelijks bestuur van het CBOO toe te staan.

Na de zomervakantie wordt opnieuw de stand van zaken opgemaakt. In CBOO-bericht week 36 zal daaromtrent verdere informatie worden verstrekt.

Friesland


Het CBOO maakt zich zorgen over de dreigende sluiting van veel openbare dorpsscholen in Friesland. Het CBOO heeft in een brief aan alle Friese gemeenten gewezen op de grondwettelijke plicht om voldoende openbaar onderwijs als basisvoorziening aanwezig te doen zijn. Lezers van CBOO-berichten worden verzocht informatie over dreigende sluitingen van openbare scholen door te geven aan CBOO-secretaris Martien Hietbrink via info@cboo.nl of telefoonnummer 030-2989167.
AOb wendt zich tot Eerste Kamer inzake privatisering openbaar onderwijs


In CBOO-bericht week 24 is melding gemaakt van het voornemen van de AOb een brief te doen uitgaan naar de Eerste Kamer met het verzoek er bij de parlementaire enquêtecommissie op aan te dringen ook te kijken naar de gevolgen van de privatisering van het openbaar onderwijs.

Inmiddels heeft AOb-voorzitter drs. W.T.G. Dresscher een brief naar de eerste kamer gestuurd, waarin hij niet alleen wijst op de gevolgen van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, maar ook een kanttekening plaatst bij de stichting als zodanig als overheersende bestuursvorm in het openbaar onderwijs.

Voor de tekst van de brief van de AOb-voorzitter kunt u HIER klikken.
Sectordag Dienstencentrum GVO & HVO zeer geslaagd


De derde Sectordag voor docenten GVO en HVO werd gehouden op vrijdag 22 juni 2012 te Amersfoort. De Sectordag werd dit jaar georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).

De sectordag stond in het teken van het bevorderen van het sectorgevoel. Om hieraan een bijdrage te leveren werden onder andere dialoogtafels met als thema ‘diversiteit’ georganiseerd. Verder kwam op die dag de didactische methode aan de orde die momenteel in ontwikkeling is. Docenten en overige deelnemers kregen de ruimte om over deze interactieve methode met elkaar van gedachten te wisselen.

Na de inleiding van VOS/ABB-beleidsmedewerker Marleen Lammers over de visie van VOS/ABB op enerzijds GVO/HVO als aangeboden vak, anderzijds over de invulling van ‘levensbeschouwing’, werd een samenwerkingsconvenant getekend tussen het Dienstencentrum GVO & HVO en de organisaties in het openbaar onderwijs, VOS/ABB, VOO en het CBOO.

Voor de inleiding van Marleen Lammers, klik HIER.

Voor de tekst van het samenwerkingsconvenant, klik HIER.
Onderzoek positieve emoties van de leraar


Op verzoek van het CBOO heeft de Universiteit van Amsterdam (Prof. Dr. Wiel Veugelers) onderzoek gedaan naar positieve emoties van leraren in het lesgeven. Het onderzoek vond plaats in het kader van het door de overheid gefinancierde Kortlopende Onderwijsonderzoek (KLOO).

In onderzoek naar de werkbeleving is er opvallend genoeg weinig aandacht voor het directe werk van docenten, het lesgeven. In dit onderzoek is aan docenten gevraagd om zelf beschrijvingen te geven van positieve emoties in het lesgeven. Docenten geven aan dat zij op alle drie de onderzochte terreinen positieve emoties ervaren: in het handelen van de docent, in de relatie met leerlingen en door effecten bij leerlingen. De drie bronnen zijn qua sterkte vrijwel even belangrijk voor positieve emotievorming van leraren. Docenten krijgen een positief gevoel wanneer de leerstof voor leerlingen betekenisvol wordt. Ook docent-handelen dat resulteert in een actieve betrokkenheid van leerlingen bij het lesgeven genereert positieve emoties. Het verschil kunnen maken voor de ontwikkeling van de leerling geeft de docent eveneens voldoening. De docenten geven veel voorbeelden van een goed sociaal contact met leerlingen. Ook het waarnemen van ontwikkeling bij leerlingen ontlokt positieve emoties.

Het onderzoek laat zien dat het primaire proces een belangrijke bron kan zijn van een positieve werkbeleving van docenten. Het pedagogisch-didactisch handelen, de interactie met leerlingen en het waarnemen van een goede ontwikkeling van leerlingen zijn alle drie van invloed op het ontstaan van positieve emoties. Het onderzoeksrapport is binnenkort verkrijgbaar.

Nieuwe KLOO onderzoek: ‘Het beoordelen van waarden’

Meteen na de zomervakantie start een nieuw onderzoek. Ook dit onderzoek vindt plaats op verzoek van het CBOO en wordt door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd in het kader van het KLOO. In dit onderzoek is de vraag hoe docenten bij beoordelen omgaan met waarden. Beoordelen zij de waarden die leerlingen laten zien in een betoog en in hun mening? Hoe gaan docenten om met waarden die zij zelf belangrijk vinden of juist niet belangrijk vinden? Welke normatieve knelpunten ervaren docenten bij het beoordelen van waarden en hoe proberen zij deze knelpunten op te lossen of te vermijden. Na de zomervakantie ontvangt u meer informatie over dit onderzoek.

 Visitatiebezoeken bij Stichting Consent Enschede lopen ten einde


Komend najaar vindt in het bestuursgebied van de Stichting Consent de laatste serie gesprekken plaats in het kader van de CBOO-visitaties openbare identiteit. Het betreft 7 openbare basisscholen op een totaal van 33 OBS-en die de stichting rijk is. Vlak voor de zomervakantie wordt ook nog een certificaat uitgereikt, deze keer op 3 juli a.s. aan OBS de Esmarke. Dit wordt reeds nu gemeld, omdat dit bericht het laatste is dat voor de zomervakantie 2012 verschijnt.

De Esmarke is een groeischool, gelegen in een nieuwbouwwijk in Enschede Oost. In 1997 is de school gesticht en vernoemd naar het buitengebied aan de zuidoostkant van Enschede, ‘Esmarke’. De school telt ongeveer 477 leerlingen, verdeeld over 19 groepen. De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving van de school. Een aantal komt uit Duitsland. De ouders van de leerlingen zijn overwegend goed opgeleid. Veel ouders zijn tweeverdieners.

De school maakt deel uit van een multifunctioneel gebouw. Er zijn twee locaties. In het hoofdgebouw zijn 14 lokalen voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 8. Ook zijn er ruimtes voor handvaardigheid, ICT-onderwijs, remedial teaching, een bibliotheek, een groot speellokaal en een podium voor voorstellingen. In het andere naastgelegen gebouw wordt gebruik gemaakt van 7 lokalen voor de groepen 5 t/m 7. Tevens zijn hier vergaderruimtes. In dit multifunctioneel gebouw is, behalve de school ook een wijkcentrum, een sporthal, een kinderdagverblijf, een school voor interconfessioneel onderwijs en een appartementencomplex gehuisvest.

Als sterke punten van de Esmarke worden aangemerkt:
- Het uitgangspunt van de school wordt in de praktijk waar gemaakt
- De werksfeer wordt gekenmerkt door duidelijke afspraken.
- Het “vroegtijdig Engels” vanaf groep 1 wordt als buitengewoon positief ervaren.
- Het project “Beweegwijs”:
      * maakt leerlingen verantwoordelijk
      * leidt tot samenwerking
      * heeft een sociaal-emotioneel aspect
- Enthousiast en betrokken team.
- Ondanks de situering van de school bij een drukke verkeersweg en een winkelcentrum is men erin geslaagd een enigszins veilige schoolomgeving te creëren.
- Streven naar onderwijs op maat d.m.v. adaptief onderwijs, de pilot “plusklas”.

Als voornaamste aandachtspunt wordt genoemd.
- Ouders moeten beter worden geïnformeerd over de wettelijke mogelijkheden van HVO/GVO.

De overwegend positieve indruk die de visitatiecommissie heeft opgedaan bij het bezoek in maart jl. maakt de uitreiking van een CBOO-certificaat iopenbare identiteit aan de Esmarke meer dan verdiend!!

CBOO-bestuurder neemt afscheid als algemeen directeur van Stichting PROO


Onderwijsman Piet Uneken heeft op 22 juli jl. na een onderwijscarrière van 42 jaar een punt gezet achter zijn loopbaan in het onderwijs. Daartoe kwamen tientallen belangstellenden bijeen in de stijlvolle ambiance van “het klooster” te Harderwijk. PROO-bestuursvoorzitter Vic Höppener gaf een overzicht van de ontwikkeling van Piet in zijn onderwijsbaan. Die baan ging al gauw van leiding geven op zeer kleine schaal als directeur aan zijn oorspronkelijke school in Sleen in Drente, via een 2-mans school in Hattemerbroek naar de gemeente Harderwijk, waar een ontwikkeling intrad die uiteindelijk heeft geleid tot het directeurschap van de Stichting PROO met 25 openbare scholen in 8 gemeenten.

Openbare scholen en dat in de ‘Bible Belt’. Uneken was zich daar zeer van bewust, vandaar dat hij als eerste algemeen directeur van een grote onderwijsstichting meewerkte aan een CBOO-pilot visitatie openbaar onderwijs in 2006. Daarbij werden gesprekken gevoerd met hem als algemeen directeur en andere vooraanstaande figuren in het bestuursbureau van PROO en werd ook de OBS De Schovenhorst in Putten gevisiteerd. Piet Uneken was inmiddels CBOO-bestuurder vanuit de directiegroep primair onderwijs van de AOb, hetgeen hij bleef tot medio 2010.

In zijn dankwoord vergeleek Uneken zijn loopbaan met de wederwaardigheden van een wielrenner. In het totale traject van 42 jaar liep hij – naar eigen zeggen – in het 39e jaar een ernstige blessure op. Hij doelde daarbij op de financiële averij, die in 2009 in de stichting PROO aan het licht trad en o.a. leidt tot het ‘afscheid nemen’ van 38 personeelsleden per het schooljaar 2012 – 2013, overigens met een sociaal plan dat met o.a. de AOb is overeen gekomen.

E.e.a. laat onverlet, dat met Uneken een veelzijdig en bevlogen onderwijsman de arena verlaat. Het CBOO-bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het openbaar onderwijs.

Regeling sociale veiligheid lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren op school

(ontleend aan website Rijksoverheid)


Deze regeling stelt het subsidieplafond vast voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren (LHBT) in het primair onderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2). Aan maximaal 70 scholen in het primair onderwijs en 70 scholen in voortgezet onderwijs kan subsidie worden verstrekt voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014. Het subsidieplafond bedraagt voor deze regeling € 1.260.000,-. Een aanvraag voor subsidie moet vóór 1 augustus 2012 bij DUO worden ingediend. Het Aanvraagformulier met de 'Toelichting' daarop vindt u bij deze regeling. Aanvragen die na 1 augustus 2012 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Met deze regeling wil de minister van onderwijs bijdragen aan een veilig schoolklimaat voor jongeren, waarbij aandacht is voor seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid.

Klik HIER voor meer informatie.

Zomervakantie 2012


In de regio Zuid-Nederland begint voor aan het einde van deze week de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Midden- en Noord-Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2011-2012 verschijnt.

Dat betekent niet dat gedurende 2 maanden het CBOO-secretariaat gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl of m@hietbrink.org of telefonisch via 030 – 2989167 en wordt u b.g.g. z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende, die zich afspelen in juli en/of augustus 2012, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO-berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2012 toe!

Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden aan het einde van week 36.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).