START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5126 september 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 39
Stichting Meerwerf, Den Helder deel vier!


Tegen de achtergrond van de in drie CBOO-berichten vermelde gang van zaken bij de Stichting Meerwerf in Den Helder, lag het voor de hand dat in CBOO-bericht week 39 de rol van de gemeente Den Helder als eindverantwoordelijke voor het openbaar onderwijs in beeld zou worden gebracht. Dat was in CBOO-bericht week 38 ook aangekondigd. Het is echter denkbaar, dat er vanuit de geledingen van de Meerwerfscholen op basis van eigen waarnemingen van het handelen van bestuur en algemene directie de behoefte gaat ontstaan rechtstreeks met de gemeente Den Helder in contact te treden.

Het CBOO wil dit proces vooralsnog niet verstoren door als externe netwerkorganisatie met een analyse te komen op het moment, dat actoren vanuit de Stichting Meerwerf een kans maken bij de gemeente Den Helder bestuurskracht teweeg te brengen m.b.t. een effectieve aanpak van de problemen in het openbaar primair onderwijs bij Meerwerf.

Uiteraard blijft het CBOO de gang van zaken bij Meerwerf en de eventuele reactie van het gemeentebestuur nauwlettend volgen. Mede afhankelijk van die procesgang zal het CBOO- bestuur bezien of verdere actie t.b.v. belangenbehartiging van het openbaar onderwijs in deze kwestie nodig is.

Belangenbehartiging openbaar onderwijs


N.a.v. de berichtgeving over de bestuurlijke situatie van en het democratisch gehalte bij besluitvorming in de Stichting Meerwerf voor openbaar primair onderwijs in Den Helder, zijn bij het secretariaat van het CBOO veel reacties binnen gekomen. Het meest voorkomend was ongeloof over het feit, dat een dergelijke situatie (zie CBOO-berichten van de weken 36, 37 en 38) onder het oog van het gemeentebestuur van Den Helder (eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs aldaar) zo lang kan voortduren.

Ook werd een enkele keer de vraag opgeworpen of berichtgeving over de situatie bij Meerwerf wel "in het belang van het openbaar onderwijs" is. Over dit laatste is het CBOO heel helder. Het kan niet de functie van organisaties voor openbaar onderwijs zijn om zaken te verdoezelen die binnen een schoolorganisatie voor openbaar onderwijs niet in orde zijn.

Juist in het openbaar onderwijs moeten zaken helder en transparant over het voetlicht worden gebracht. Het uitsluitend doen voorkomen alsof er permanent sprake is van permanente blijdschap in alle hoeken en gaten van het openbaar onderwijs, terwijl dat in werkelijkheid soms niet het geval is - zie de situatie bij Meerwerf, schept een verwrongen beeld van de werkelijkheid. Dat is niet in het belang van het openbaar onderwijs.

OBS Harlekijn in Blerick timmert aan de weg, ook in het weekeinde!


OBS Harlekijn in Venlo-Blerick laat zien wat een openbare basisschool vermag op het gebied van (openbare) identiteit. De school is op 30 augustus jl. gevisiteerd door het CBOO.

Directeur Myra Leenen heeft haar contacten bij de locale media ingezet om te zorgen voor de nodige aandacht.

Gezamenlijke actie Akkoord-scholen tijdens Floriade in Venlo


Ook in gezamenlijkheid laten de openbare basisscholen van de Stichting Akkoord zien wat zij te bieden hebben. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de internationale belangstelling die de Floriade in Venlo trekt.

Voor meer informatie, klik HIER.

Opfriscursus CBOO-visitatoren 25 september jl.


Afgelopen dinsdag vond in Utrecht de ‘opfriscursus’ voor CBOO-visitatoren openbare identiteit plaats. Naast het opnemen van kennis over onderwerpen zoals positie GVO/HVO in het openbaar onderwijs en het duidelijke onderscheid daarvan t.o.v. ‘levensbeschouwing’, de actuele stand van zaken m.b.t. invulling van de bestuursvormen in het openbaar onderwijs en de toepassing van de Wet medezeggenschap Scholen (WMS in de praktijk), waren de deelnemers, aanvankelijk in groepen en later plenair, bezig met het uitwisselen van ervaringen.

Op basis daarvan kwam het tot een aantal aanbevelingen, die door de Bestuurscommissie Visitaties nader zullen worden bestudeerd. Eén conclusie kan zeker worden getrokken. Bij nieuw af te spreken visitatiegesprekken zal een rooster worden gehanteerd, waarbij per geleding een uur wordt uitgetrokken voor een gesprek en per dag niet meer dan één school door eenzelfde visitatiecommissie zal worden bezocht. Het werk is dermate intensief, dat het nemen van extra tijd en niet meer dan één schoolbezoek per dag gerechtvaardigd is.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).