START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 513 oktober 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 40
Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd


Mede tegen de achtergrond van de verkiezingen in september 2012 is de discussie opgelaaid in hoeverre de overheid afstand moet nemen van (semi-) publieke taken, die nog niet lang geleden als vanzelfsprekend aan de overheid waren toegedacht.

Tot 1985 was het openbaar voortgezet onderwijs in vanzelfsprekendheid ondergebracht bij de Rijksoverheid met een eigen Dienst RVO, voor zover zij niet onder gemeentelijk bevoegd gezag ressorteerde. Ook in 1985 was de VVD al voorstander van het op afstand van de overheid zetten van het openbaar onderwijs. In dat jaar kwam onder verantwoordelijkheid van VVD Staatssecretaris mevr. N. Ginjaar-Maas een wetgevingstraject op gang dat leidde tot afschaffing van rijksscholen.

In juni 1993 werd tijdens een boottocht door de haven van Rotterdam met als gastheer toenmalig OCW Staatssecretaris Jacques Wallage "feestelijk" afscheid genomen van deze Rijkstaak. Er werd die middag op de boot een boek gepresenteerd: "Scholen van het Rijk", waarin was terug te vinden welke bedoelingen Thorbecke c.s. hadden om de overheid de bestuurstaak over een netwerk van Rijksscholen te geven (Het is de moeite waard om die motieven en werkwijze in dat boek nog eens na te lezen!).

Deze Rijks HBS-en werden tussen 1985 en 1993 overgedragen aan de gemeenten waarin zij stonden en werden als consequentie van het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (SBBV) met Akkoorden in juni 1994 al snel verzelfstandigd. Dat gebeurde ook met de openbare basisscholen, die van oudsher het gemeentebestuur als bevoegd gezag hadden.

Bijna 20 jaren later komt steeds meer aan het licht, dat de feitelijke procesgang van verzelfstandiging in het openbaar onderwijs niet overal vlekkeloos verloopt. Dat probleem kwam in het voorjaar van 2012 ook aan de orde in Rotterdam, waar het de vooruitziende blik en grote verdienste van het gemeentebestuur aldaar was, een onderzoekscommissie van topjuristen o.l.v. Mr. Job Cohen aan het werk te zetten om na te gaan wat er precies aan de aan de hand is bij het grote verzelfstandigde Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Daarin zijn zowel het openbaar primair als voortgezet als speciaal onderwijs  ondergebracht. Schokkende conclusie was o.a. dat het openbaar onderwijs in Rotterdam zover op afstand is gezet, dat het voldoende werd geacht als de jaarlijkse cijfers van BOOR aan de wethouder van Financiën werden voorgelegd; een volstrekte miskenning van de noodzaak als publieke overheid ook de inhoudelijk kant van het openbaar onderwijs in de gaten te laten houden, door de Wethouder van Onderwijs en de Raadscommissie Onderwijs van de Gemeenteraad.

In het rapport van 39 bladzijden worden analyses van de situatie bij BOOR beschreven en worden naar aanleiding daarvan een groot aantal aanbevelingen gedaan. Een aantal zaken heeft uiteraard uitsluitend betrekking op de specifieke BOOR-situatie, maar het bijzondere is, dat er grote delen van het rapport voor alle actoren in het openbaar onderwijs zeer bruikbaar zijn als thematische en snel toegankelijke kennis over het openbaar onderwijs in de relatie tot het eindverantwoordelijke gemeentebestuur.

Met name  veel aanbevelingen zijn rechtstreeks geschikt als checklist voor ieder openbaar Schoolbestuur, Raad van Toezicht, (G)MR, maar zeker ook Colleges van B&W en Gemeenteraden, die de moeite willen nemen zichzelf de spiegel voor te houden, daarbij zich de vraag stellend of alle aspecten, die m.b.t. de algemene aanbevelingen aan de orde komen "in eigen huis" op orde zijn.

Zonder de pretentie te hebben een leeswijzer voor het rapport Cohen aan te willen leveren, zijn voor het spiegelen met de eigen situatie i.i.g. interessant:

-  Managementsamenvatting, blz. 5
-  1.1. Opdracht en onderzoeksvragen, blz. 11
-  3. De relatie tussen gemeentebesturen en het openbaar onderwijs, blz. 29 t/m 33
-  4. De bestuurlijke schaal en de inrichting van het openbaar onderwijs, blz. 35 t/m 37
Daarnaast bieden de bijlagen in het rapport Cohen voor elk wat wils (blz. 41 t/m 61)

Voor het rapport kunt u HIER klikken.

Hierbij past volgens het CBOO-bestuur de oproep aan alle gemeentebesturen, schoolbesturen openbaar onderwijs en GMR-en om met elkaar te bezien of de situatie in de eigen gemeente kan worden verbeterd. Dat is in het belang van alle actoren in het openbaar onderwijs en komt de kwaliteit van het openbaar onderwijs ten goede.

AOb Groep Openbaar Onderwijs kondigt enquête aan

(ontleend aan AOb website)


De Groep Openbaar Onderwijs is druk bezig te inventariseren hoe het er in het openbaar onderwijs bij staat m.b.t. medezeggenschap voor het personeel. Daarvoor is een enquête in ontwikkeling die binnenkort via de website van de AOb breed wordt verspreid. Als de uitkomsten daarvan in kaart zijn gebracht wordt in AOb verband bekeken op welke manier n.a.v. de opbrengst van de enquête het best kan worden geïntervenieerd bij de betrokken schoolbesturen als daar aanleiding voor is.

Voor achtergronden van deze actie, klik HIER.

Beste onderwijswerkgevers onderscheiden op AOb-congres

(ontleend aan website AOb)


De beste onderwijswerkgevers van 2011-2012 zijn gisteren bekend gemaakt op het AOb-congres in de Jaarbeurs. In de categorie PO ging de onderscheiding naar de openbare Montessorischool Steigerseiland in Amsterdam, in het VO naar het PC Altena College te Sleeuwijk en in het MBO naar ROC Menso Alting te Zwolle. Bestuurders van de winnende scholen ontvingen hun onderscheiding uit handen van Fons van Wieringen, voormalig voorzitter van de Onderwijsraad.

De prijzen voor beste onderwijswerkgever komen deels tot stand via nominatie van het personeel. Dat velt een oordeel over onder meer het schoolleiderschap, de geboden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van het werkgeverschap van de schoolleiding. Bijna drieduizend mensen werkten mee aan deze procedure; bijna vier keer zoveel als tijdens de nominatieronde van het vorig jaar.

Aan de hand van deze drieduizend beoordelingen is een jury aan het werk gegaan. Naast Fons van Wieringen bestond deze voor dit jaar uit AOb-voorzitter Walter Dresscher, Marianne Heermans (burgemeester van Heemstede en voorzitter van de Amsterdamse schoolbesturenvereniging OSVO) en Coen Free, die vorig jaar als directeur van het Koning Willem I College werd verkozen tot beste werkgever in het MBO.

In de categorieën PO en VO schopten de bestuurders van basisschool Deken van Hout in Asten en hun collega’s van het Maaswaal College Oosterweg te Wijchen het tot runners up.

De verkiezing van beste onderwijswerkgever van Nederland is een initiatief van de Docentenbank en de organisaties NSO, GITP en DUO Onderwijsonderzoek, en wordt ondersteund door de Algemene Onderwijsbond. Doel van de onderscheiding is om ook aan de werkgeverskant een impuls te geven aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Filosofie voor kinderen op Nederland 3


"Dus ik ben Jr".  Een filosofieprogramma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Stine Jensen filosofeert met 15 kinderen over vragen als: Wie ben ik en hoe ben ik mezelf? Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen dat eigenlijk wel doet? Worden we later robots en is dat erg?

Op televisie vanaf zondag 11 november om 10.25 uur op Nederland 3.

Verplichte voorlichting binnen handbereik 


Demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Emancipatie) stuurde vandaag de regeling over verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit naar de Tweede Kamer. Voorlichting op elke Nederlandse school komt daarmee binnen handbereik.

‘We juichen het toe dat de minister haar belofte nakomt,’ reageert COC-directeur Koen van Dijk. Tijdens een spoeddebat kort vóór het zomerreces beloofde Van Bijsterveldt verplichte voorlichting voor het eind van 2012 in te voeren.

‘LHBT-jongeren hebben het vaak zwaar op school. Voor hen is deze regeling een overwinning,’ aldus Van Dijk. Ongeveer tweederde van middelbare scholieren krijgt op school nooit voorlichting over homoseksualiteit. Volgens 81 procent van de homojongeren zou juist voorlichting bijdragen aan een betere positie voor homoseksuelen (gegevens van NJR, Sociaal en Cultureel Planbureau).

Het COC voerde jarenlang actie voor verplichte voorlichting. Dat gebeurde onder meer met een grote publieksactie tijdens Gay Pride 2011 en een nationale internetpetitie die door duizenden Nederlanders werd getekend.

De verplichte voorlichtingsregeling is neergelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Anders dan bij hogere wetgeving, treedt een dergelijke regeling in principe in werking als een meerderheid in de Staten-Generaal daartegen binnen een periode van enkele weken geen bezwaar aantekent. Recent bleek bij de ondertekening van het Roze Stembusakkoord dat alleen CDA, ChristenUnie en SGP nog tegenstander van verplichte voorlichting zijn.


NB: inmiddels is bekend geworden dat homovoorlichting op school vanaf december 2012 verplicht wordt (MH).

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).