START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5131 oktober 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 44
CBOO-commentaar op regeerakkoord VVD/PvdA


In het regeerakkoord wordt met geen woord gerept over het openbaar onderwijs. Wel staat er op blz. 18 bovenaan: "In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan." Juridisch gezien gaan Grondwet en wetgeving boven een regeerakkoord. Dit betekent dat deze tekst niet anders gelezen mag worden dan dat de overheid moet voldoen aan de grondwettelijke eis dat voldoende openbaar onderwijs voorhanden moet zijn en dat het bijzonder onderwijs in krimpgebieden niet in de weg mag staan om aan deze grondwettelijke eis te voldoen.

Dit is belangrijk omdat nogal wat gemeenten zich niet bewust zijn van hun grondwettelijke verantwoordelijkheid. Daarom zal het CBOO de regering, de volksvertegenwoordiging en de gemeenten nogmaals op hun grondwettelijke taak wijzen om te voorkomen dat zij in strijd met de Grondwet zouden toelaten dat onvoldoende openbaar onderwijs wordt aangeboden in krimpgebieden. Lezers van CBOO-berichten die op de hoogte zijn van dergelijke dreigende ontwikkelingen worden opgeroepen dit aan het CBOO als belangenbehartiger van het openbaar onderwijs door te geven. Dat kan per e-mail: info@cboo.nl of per telelefoon: 030 - 2989167.

Voor lezing van de onderwijsparagraaf van het regeerakkoord kunt u terecht op blz. 17 en 18.


Prof. Dr. R.A.P. Tielman - voorzitter CBOO


Laatste CBOO KLOO-aanvragen de deur uit!


Met een laatste ronde kortlopend onderwijsonderzoek (KLOO) aanvragen voor 2013 komt er een einde aan een 15-jarige periode, waarin onderwijsveldorganisaties, scholen en andere instituten die met onderwijs van doen hebben, aanvragen voor onderwijsonderzoek mochten indienen bij regievoerder de KPC groep, die voortvloeiden uit hun eigen werkervaring.

MinOCW heeft besloten die mogelijkheid niet meer rechtstreeks te bieden, maar de regie van aanvragen in handen te leggen van onderwijsbesturen in relatie met HBO's en universiteiten. Bij OCW komt een regieorgaan. Welke vorm dat krijgt en hoe het onderwijsveld na 2013 moet gaan doordringen tot de wereld van de onderwijsonderzoeken is vooralsnog een open vraag.

Het CBOO heeft voor de laatste ronde (2013) 5 vragen ingediend die betrekking hebben op:

1. In hoeverre samenwerkingsbesturen invulling geven aan hun wettelijke verplichting om de openbare identiteit van onder hen ressorterende openbare basisscholen vorm  geven?
2. In hoeverre de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) een goed instrument om voor onderwijspersoneel (en ouders) medezeggenschap en werkelijke invloed op de invulling van het primaire onderwijsproces te garanderen tegen de achtergrond van het door openbare schoolbesturen gepropageerd Governance beleid?
3. Op welke manier scholen inhoud geven aan de wettelijke verplichting om voorlichting over seksuele diversiteit te geven?
4. Wat de invloed is van de economische crisis op de pedagogische doelen van docenten?
5. Hoe verschillende leeftijdsgroepen van docenten aankijken tegen hun onderwijstaak?


Visitatiecommissie naar ‘nieuwe’ OBS De Broekheurne  

(ingezonden bericht)


Na een grondige verbouwing en twee maal verhuizen werden de kinderen en ouders van OBS De Broekheurne op 3 september ontvangen in een zo goed als nieuw gebouw. Tijd voor een nieuwe start!

OBS De Broekheurne is een echte buurtschool, waarin naast goed onderwijs, de kinderen en hun ouders centraal staan. We zijn er dan ook trots op dat we de visitatiecommissie van het CBOO op 8 november in zo’n mooi gebouw mogen ontvangen.  In januari 2013 volgt de officiële opening van onze “nieuwe” school.

Lees HIER verder.

          

Voorlichting HVO Opleidingen op 7 november in Utrecht

(ingezonden mededeling HVO)

Op woensdag 7 november organiseert Stichting HVO in Utrecht een voorlichtingsmiddag over de deeltijdlerarenopleidingen “Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Levensbeschouwing” en de trainersopleiding “Waardenvol communiceren”. De eenjarige basisopleiding “HVO en Levensbeschouwing” is speciaal afgestemd op groepsleerkrachten in het openbaar basisonderwijs.

De bijeenkomsten beginnen met een korte, kernachtige workshop zodat je alvast een inhoudelijk ’voorproefje’ krijgt van onderdelen die in de opleidingen onder meer aan de orde komen (spel als reflectiemethode, filosoferen met kinderen, waardegericht werken). Vervolgens kun je je per opleiding oriënteren en ontdekken wat onze opleidingen voor jou zouden kunnen betekenen. Deelname is gratis.

Wat bieden de opleidingen jou?

- Een verbreding van je levensbeschouwelijke en filosofische kennis

- Een verdieping van je pedagogische visie

- Een uitbreiding van je (communicatieve en lesontwerp)vaardigheden

- Een verrijking aan werkvormen

- Een kans om dit alles in praktijk te brengen in een prachtig vak


Via onze lerarenopleidingen of trainersopleiding kun je aan de slag gaan als HVO-vakdocent in het basis- of voortgezet onderwijs of als HVO-trainer in het werkveld opvoeding

Nog een keer het regeerakkoord!


Over emancipatie en gelijke behandeling schrijven Rutte en Samson het volgende:


Iedereen moet iets van zijn of haar leven kunnen maken, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of handicap. Dat vraagt van iedereen een bijdrage: van individuen zelf, sociale partners, overheden, levensbeschouwelijke groepen en etnische gemeenschappen. De overheid kan anderen alleen met overtuiging aanspreken als zij zelf het goede voorbeeld geeft.

-  Nieuwe ‘weigerambtenaren’ worden niet aangesteld. De algemene wet gelijke behandeling wordt aangepast naar Europees model. De ‘enkele feitconstructie’ verdwijnt uit de wet. Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur. Op scholen zal ook voorlichting worden gegeven over 'seksuele diversiteit'. Het wetsvoorstel lesbisch ouderschap treedt zo spoedig mogelijk in werking. Daardoor verbetert de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen.

- Bestrijding van homofoob geweld blijft een prioriteit voor politie en Openbaar Ministerie.

- De sterilisatie-eis met betrekking tot officiële geslachtsregistratie zal worden geschrapt uit de wet.

- Het kabinet zet zich actief in om nog bestaande loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid weg te nemen.

- Het kabinet bestrijdt alle vormen van onderdrukking van vrouwen. Geweld in afhankelijkheidssituaties is onaanvaardbaar en wordt opgespoord en bestraft. Dat geldt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, genitale verminking, eerwraak, prostitutie en mensenhandel. Op schijnhuwelijken wordt strenger gecontroleerd. Gedwongen huwelijken worden strafbaar en herhaalde huwelijksmigratie gaan we tegen.

- Nederland zal het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten ratificeren, onder de voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht.


Het CBOO is verheugd, dat de beide coalitiebouwers nog eens punctueel aandacht hebben besteed aan aan het inbouwen van veiligheidsgaranties voor de individuele mens.

CBOO-voorzitter prof. dr. Rob A.P. Tielman sprak in Utrecht


Op donderdag 11 oktober jl. (Internationale Coming Out Day) werd de documentaire 'Als ik het zeg, dan ben ik het ook echt' door o.a. Rob Tielman  gepresenteerd.

Voor een samenvatting van de avond, klik HIER.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).