START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 517 november 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 45
De WMS als "tegenkracht"


Het CBOO heeft voor kortlopend onderwijsonderzoek 2013 o.a. de vraag ingediend in hoeverre de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) een goed instrument is om voor onderwijspersoneel (en ouders) medezeggenschap en werkelijke invloed op de invulling van het primaire onderwijsproces te garanderen tegen de achtergrond van het door openbare schoolbesturen gepropageerd Governance beleid.

Illustratief voor deze probleemstelling is in de praktijk een drietal brieven, die het CBOO onlangs cc met een korte voorbrief ontving van de oudergeleding van de GMR van de Stichting Meerwerf voor openbaar basisonderwijs te Den Helder. De brieven (zie onderaan dit bericht) zijn gericht aan de gemeente Den Helder, de onderwijsinspectie en de Algemene Onderwijsbond (AOb).  Bij lezing van de brieven wordt duidelijk, dat de GMR-oudergeleding van Meerwerf kennelijk een andere perceptie heeft van goed onderwijsbestuur dan bestuur en algemene directie van de stichting Meerwerf.

De inhoud van deze brieven is voor het CBOO-bestuur geen donderslag bij heldere hemel. Reeds in het najaar van 2011 heeft het CBOO aan de Gemeenteraad en het College van B&W van Den Helder als eindverantwoordelijke instantie voor het openbaar onderwijs in Den Helder gevraagd om een gesprek, omdat het zich zorgen maakte over de situatie bij Meerwerf. Op dat verzoek is niet gereageerd. Het komt het CBOO-bestuur voor, dat het verstandig zou zijn als de Gemeenteraad en het College van B&W van Den Helder alsnog in actie komen en zich op de hoogte stellen van wat er bij Meerwerf aan de hand is om vervolgens te bezien of actie geboden is.

Brief gemeente Den Helder
Brief Onderwijsinspectie
Brief AOb


Het Begeleiden en Beoordelen van Waarden van Leerlingen; verzoek tot deelname aan KLOO-onderzoek

(Ingezonden mededeling)


Docenten geven vanuit hun pedagogische verantwoordelijkheid regelmatig een oordeel over de waarden van leerlingen. Dit oordeel wordt gegeven tijdens de begeleiding van leerlingen, maar kan ook doorwerken in de formele beoordeling van leerlingen in cijfers en rapporten.  Waarden zijn normatieve ideeën over wat goed en slecht is. Waarden zijn dus subjectief, en er kan verschillend over worden gedacht.

In dit onderzoek willen we er achter komen hoe docenten omgaan met waarden in de begeleiding en beoordeling van hun leerlingen. Wij leggen een aantal vragen voor waarop u kunt aangeven in hoeverre u het er mee eens bent of niet. Verder willen wij graag ook voorbeelden horen van knelpunten, geslaagde of juist mislukte aanpakken en suggesties voor verbetering. Het onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in het pedagogisch handelen van docenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het CBOO.

U kunt starten met invullen van de vragenlijst via deze link.

De verwerking is uiteraard anoniem. Het CBOO neemt nog contact op met de AOb met het verzoek de resultaten ook via de met haar verbonden media te verspreiden.

Met dank voor uw medewerking.

 

Prof. dr. Wiel Veugelers

Dr. Jaap Schuitema

Universiteit van Amsterdam


CBOO-bestuur bespreekt beleidsplan 2013


Op dinsdag 6 november heeft het CBOO-bestuur zijn vergadering grotendeels gewijd aan de inhoudelijke bespreking van een concept beleidsplan 2013. Aan het concept wordt nog een inleiding toegevoegd, waarin het CBOO speerpunten van politiek strategisch beleid uiteenzet.

Vooralsnog gaat het CBOO er vanuit, dat de ontstane commotie rond de geplande inkomensafhankelijke financiering van de zorg niet leidt tot een voortijdig einde van het kabinet Rutte II. Dit zo zijnde wil het CBOO op korte termijn in gesprek met MinOCW en de Vaste Kamercommissie Onderwijs over de passages in het regeerakkoord, waar denominatie aan de orde is. Dat geldt met name voor de ook in CBOO-bericht week 44 genoemde passage: "In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan."

Juridisch gezien gaan Grondwet en wetgeving boven een regeerakkoord. Dit betekent dat deze tekst niet anders gelezen mag worden dan dat de overheid moet voldoen aan de grondwettelijke eis dat voldoende openbaar onderwijs voorhanden moet zijn en dat het bijzonder onderwijs in krimpgebieden niet in de weg mag staan om aan deze grondwettelijke eis te voldoen. Gegeven de grote operaties die tot 2017 op stapel staan, is het zaak om misinterpretaties m.b.t. Grondwetsartikel 23 ten aanzien van het openbaar onderwijs te signaleren. Tijdens de CBOO-bestuursvergadering zijn afspraken gemaakt hoe het CBOO hieraan vorm wil geven. Ook heeft het CBOO-bestuur na een evaluatie van de visitatietrajecten tot nu toe aan de bestuurscommissie visitaties en aan de werkorganisatie aangegeven welke accenten voor de komende jaren worden gezet.

Zodra het CBOO beleidsplan 2013 geheel klaar is, wordt het met een toelichtende voorbrief verzonden aan alle relevante politieke en maatschappelijk relevante instanties en organisaties. met een aantal van deze betrokkenen zijn daartoe al agenda afspraken gemaakt.


Landelijke LHTB dag voor gemeentebestuurders/ambtenaren


Op maandag 5 november jl. vond in Utrecht de tweede landelijke dag voor gemeenten met homo/lesbisch beleid plaats. Deze middag werd georganiseerd door MOVISIE, in samenwerking met de landelijke Onderwijs Alliantie, waaraan het CBOO deelneemt.

In het Plan van Aanpak Lokaal LHBT Beleid hebben alle deelnemende gemeenten het thema onderwijs opgenomen als belangrijk onderwerp om aan te werken in de periode tot 2014.  Daarom staat het thema onderwijs voor de tweede landelijke dag LHBT gemeenten centraal. De dag is georganiseerd voor LHBT-beleidsmedewerkers uit de deelnemende 40 gemeenten aan het Programma Lokaal LHBT Beleid én voor hun collega-ambtenaren op het gebied van onderwijs. In een volgend CBOO-bericht wordt aandacht besteed aan de berichtgeving van MOVISIE over het resultaat van deze dag.

In dit bericht is de inleiding aan de orde die CBOO-voorzitter prof. dr. Rob A.P. Tielman hield over het thema "Hoe schep je als ambtenaar draagvlak om op scholen seksuele diversiteit op de agenda te krijgen en in welke context moet dat plaatsvinden."  In zijn betoog over dit thema zette Rob Tielman ondermeer de volgende accenten:

1. De Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (waaraan AOb, CBOO, CNVO en Edudivers deelnemen) beschikt over netwerken die behulpzaam kunnen zijn bij het toegankelijk maken van de scholen voor homobeleid.

2. M.b.t. het openbaar onderwijs heeft het CBOO netwerken en kan het intermediair zijn naar de diverse geledingen in de scholen, maar ook naar de schoolbesturen. Dit hangt samen met het feit dat het CBOO een geledingenorganisatie is en dus niet een beperkte groep vertegenwoordigt. Dit betekent dat gemeenten voor hun contacten met scholen via het CBOO voor verschillende  invalshoeken kunnen kiezen.

3. De overheid is grondwettelijk nog steeds het eindverantwoordelijk bevoegd gezag van de openbare scholen en heeft dus een taak als openbare scholen nalaten om discriminatie van homo/lesbische leerlingen en docenten aan te pakken. Voor alle onderwijs geldt dat de overheid toezicht moet houden op de uitvoering van al het met publiek geld gefinancierd onderwijs. Wetgeving zoals die inzake verplichte voorlichting over seksuele diversiteit op scholen per 1 december 2012 is dan ook niet strijdig met het duale stelsel maar een logisch gevolg van deze overheidstaak.

4. M.b.t. het bijzonder onderwijs is er ook een overheidsrol. Dat betreft kwaliteitsbewaking, het werk van onder andere de onderwijsinspectie, het anti-discriminatiebeleid, de leerplanontwikkeling en de (bij)scholing zijn zaken waar de rijksoverheid maar ook gemeentelijke overheden een actieve rol kunnen en moeten vervullen.

5. Het is onjuist te denken dat inzake homoseksualiteit alleen seksuele voorlichting in het voortgezet onderwijs voldoende is. Het respectvol leren omgaan met mensen die anders zijn, is een bredere taak van het onderwijs dat al op basisscholen moet beginnen. Zo is het onaanvaardbaar dat op veel scholen het woord HOMO een scheldwoord is geworden waartegen de meeste scholen niet optreden. Denk alleen maar aan de tienduizenden kinderen op basisscholen die opgevoed worden voor lesbische en homoparen. Om nog maar te zwijgen over homo/lesbische jongeren die worstelen met hun seksuele identiteit. De homo/lesbische minderheid is anders dan alle andere minderheden, aldus Tielman, omdat in die andere minderheden jongeren zich kunnen identificeren met hun opvoeders in de vorm van uiting geven aan hun eigen cultuur en gewoonten. Dat is bij homo/lesbische jongeren en hun meestal heteroseksuele opvoeders niet het geval. Speciale aandacht besteedde Rob Tielman aan de  positie van het basisonderwijs in deze. Op basisscholen kunnen leerlingen op een vanzelfsprekende en ongedwongen manier met het onderwerp seksuele diversiteit bezig, zonder dat dit wordt verstoord door aan de jongenspuberteit ontleend machogedrag dat je in het VO vaak tegenkomt. In feite is de daar optredende homovijandigheid een teken van onzekerheid over de eigen seksuele identiteit.

6. De voorlichting over seksuele diversiteit is van groot belang ter voorkoming van tegen homo's gericht geweld en daarmee samenhangende criminaliteit.

7. Als handreikingen gaf de CBOO-voorzitter aan de aanwezige gemeenteambtenaren o.a de volgende tips mee:
a. een aantal voorlichtingsstrategieën zoals die o.a. door Edudivers en het COC worden toegepast.
b. voorlichtingsfilms zoals "Ruben", waarvoor door Edudivers een lesbrief voor scholen is gemaakt.
c. de film ‘Als ik het zeg, dan ben ik het ook echt’ waarin moeders en hun homozonen in gesprek gaan ‘aan de keukentafel’ over de coming out, de periode ervoor en de periode erna. De moeders praten openhartig over hun worsteling, dan wel hun opluchting nadat het hoge woord eruit is. De zonen gaan in op de moeilijke periode voorafgaand aan de coming out: het niet snappen wat er aan de hand is, de moeite met zelfaanvaarding en het gepest worden op school. Maar ook maken zij de kijker deelgenoot van de bevrijding na de coming out, van nieuwe perspectieven en terugkerend zelfvertrouwen. Ieder vertelt wat hij of zij wil vertellen en dat doen zij met hart en ziel. Geen interviewer die hen van hun spoor afhaalt.

8. De veel gehoorde klacht dat het thema seksuele diversiteit de zoveelste taakverzwaring in het onderwijs is, klopt niet. Zijn betoog afsluitend gaf Rob Tielman aan dat het thema seksuele diversiteit zeer goed is te integreren in de bestaande vakken en per saldo geen extra onderwijstijd hoeft te kosten als docenten op een vanzelfsprekende wijze opkomen voor de gelijkberechtiging van iedereen.

DUO onderzoek werkdruk in primair en voortgezet onderwijs


Er wordt in onderwijsland heel wat onderzoek gedaan. Nog in CBOO-bericht week 44 stond een berichtje over de door het CBOO ingediende KLOO-onderzoeksaanvragen.

Ook DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft onderzoek gedaan, o.a. naar de werkdruk onder onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs. Alhoewel het rapport over dit onderzoek aan de aandacht was ontsnapt en dateert van maart 2012 staan er interessante gegevens in die hun actualiteitswaarde niet hebben verloren.

Voor meer informatie, klik HIER.

Filosofie voor kinderen op Nederland 3

(herhaling)


"Dus ik ben Jr"
.  Een filosofieprogramma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Stine Jensen filosofeert met 15 kinderen over vragen als: Wie ben ik en hoe ben ik mezelf? Waarom leer ik dat ik niet mag liegen, terwijl iedereen dat eigenlijk wel doet? Worden we later robots en is dat erg?

Op televisie vanaf zondag 11 november om 10.25 uur op Nederland 3.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).