START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 november 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 46
Rectificatie


In CBOO-bericht week 45 was een fout geslopen. In de brieven die als bijlage bij het eerste bericht "De WMS als tegenkracht" zijn opgenomen, zijn om privacy redenen de adresgegevens van één van de initiatiefnemers weggehaald. Dat was abusievelijk echter ook gebeurd met de namen van de briefschrijvers.

De fout is inmiddels hersteld en de brieven zijn daarom hier nog even weer in de juiste vorm opgenomen:

Brief gemeente Den Helder
Brief Onderwijsinspectie
Brief AOb


Het CBOO-secretariaat werd op de fout gewezen door één van onze CBOO-weekbericht lezers de heer D. Scholte MBA, algemeen directeur van de Stichting Meerwerf voor openbaar onderwijs te Den Helder, waarvoor het CBOO hem dank verschuldigd is! Omdat de heer Scholte en zijn collega AD de heer H. Uri, (die bij de stichting Meerwerf medezeggenschap in portefeuille heeft) betrokkenen zijn, heeft het CBOO hen gewezen op de mogelijkheid hun visie te geven op de brieven en hun opvatting inzake het thema "De WMS als tegenkracht" aan de hand van de werkwijze van de stichting Meerwerf en een (hopelijk) positief beeld neer te zetten m.b.t. het functioneren van de actoren bij Meerwerf t.o.v. elkaar. Net als bij CBOO-visitaties openbare identiteit altijd aan de orde is, is de visie van de algemene directie of het College van Bestuur in het kleurenpalet van meningen en op transparantie en democratisch handelen binnen openbare scholen onmisbaar, ook in het onderhavige geval!


De WMS als tegenkracht deel 2


In CBOO-bericht week 45 is de vraag aan de orde geweest in hoeverre de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) een goed instrument is om voor onderwijspersoneel (en ouders) medezeggenschap en werkelijke invloed op de invulling van het primaire onderwijsproces te garanderen tegen de achtergrond van het door openbare schoolbesturen gepropageerd Governance beleid.

Als voorbeeld werd een drietal brieven getoond, waaruit blijkt, dat een oudergeleding van een scholengroep (Stichting Meerwerf Den Helder) zich ernstig zorgen maakt over de gang van zaken bij het schoolbestuur. N.a.v. deze berichtgeving ontving het CBOO een brief van vier GMR-leden uit diezelfde GMR, waaruit blijkt, dat de situatie gecompliceerder blijkt te zijn. Ter wille van een zo objectief mogelijke berichtgeving wordt ook deze brief integraal afgedrukt in de vorm waarin hij is aangeboden.

Deze objectiviteit leidt nog niet onmiddellijk tot de gewenste helderheid m.b.t. de vraag welke consequenties deze verdeelde medezeggenschap heeft voor checks en balances in de medezeggenschap versus bestuur bij Meerwerf in dit voorbeeld. Wellicht is het bestuur van de stichting Meerwerf bereid klaarheid te brengen over de vraag hoe de rechtstreeks bij deze zaak betrokken actoren tot elkaar kunnen worden gebracht, opdat die helderheid er wel komt en een voorbeeld van good practice kan worden getoond. De CBOO-berichten staan daartoe ter beschikking.


CBOO Beleidsplan 2013 vastgesteld


In de CBOO-bestuursvergadering van dinsdag 6 november jl. is een concept CBOO beleidsplan aan de orde geweest en na discussie over een aantal punten vastgesteld. Vrij langdurig is stilgestaan bij de vraag welke speerpunten van CBOO-beleid prioriteit moeten krijgen. Voor 2013 zijn dat:

1. Het nog duidelijker op de kaart zetten van het CBOO als enig landelijk onderwijsnetwerk openbaar onderwijs met een alle geledingen omvattende vertegenwoordiging met bestuurlijke vertegenwoordiging van levensbeschouwelijk GVO en HVO.
2. Het z.s.m. verder uitbouwen van een effectief lobbynetwerk tegen de achtergrond van de nieuwe politieke verhoudingen in bij de Rijksoverheid.
3. Het krachtig voortzetten van de visitaties openbare identiteit met het voorhanden zijnde visitatorenbestand. Daarbij is een bijzondere taak weggelegd voor de lidorganisaties, die vanuit hun eigen netwerken de scholen te wijzen op belang van CBOO visitaties openbare identiteit.
4. Het tegengaan van de trend naar omzetting van openbaar onderwijs in samenwerkingsconstructies.
5. Het bevorderen dat alle openbare scholen seksuele diversiteitsbeleid ontwikkelen als onderdeel van een algemeen diversiteitsbeleid, dat recht doet aan de grondwettelijke taak van het openbaar onderwijs als basisvoorziening in alle gemeenten als uiteindelijk bevoegd gezag van openbaar onderwijs.
6. Het z.s.m. ontwikkelen en uitbouwen van PR-instrumenten, die positief katalyserend werken op de voorgaande punten.
7. Het wijzen van gemeenten op hun eindverantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs.

Zeer binnenkort wordt op de CBOO-website het complete Beleidsplan 2013 gepresenteerd.


GVO nog niet overal in openbaar onderwijs bekend


In Nederland kiezen ouders voor een bijzondere school die past bij hun geloof of levensovertuiging of voor de openbare school. Het recht op godsdienstonderwijs op de openbare lagere school bestaat al lang, namelijk sinds 1857 (Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs). Na de Tweede Wereldoorlog is humanistisch vormingsonderwijs daaraan toegevoegd als keuzemogelijkheid

De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. Meestal gaat het om een à twee uur per week. De docenten zijn verbonden aan kerkelijke c.q. levensbeschouwelijke organisaties.

Tijdens CBOO-visitatiegesprekken openbare identiteit valt het visitatoren op, dat lang niet altijd bekend zijn met de wettelijke mogelijkheden om GVO en HVO aan te bieden. Daarom deze week aandacht voor GVO en de mogelijkheden die het dienstencentrum GVO biedt. Wellicht iets om in uw bestuur of team nader aandacht aan te besteden.

Klik HIER voor meer informatie.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).