START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5121 november 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 47
Visitatietraject bij Stichting Akkoord!PO Venlo afgesloten


In krap 3 maanden is een serie CBOO-visitaties op openbare basisscholen in Venlo en omstreken afgerond. Daaraan waren in 2010 2 pilots op scholen in Grubbenvorst en Sevenum voorafgegaan. Dat betekent, dat in totaal 9 openbare basisscholen zijn gevisiteerd.

Als sluitstuk van het visiatietraject vonden vrijdag 16 november jl. onafhankelijk van elkaar gesprekken plaats met algemeen directeur de heer P. Adriaans en met 3 bestuursleden, waarbij  de 5 CBOO-visitatiecriteria uitgangspunt waren:


1. Algemene toegankelijkheid voor iedereen die de beginselen van openbaar onderwijs respecteert. Dit non-discriminatiebeginsel geldt voor het toelaten van leerlingen, het aanstellen van personeel, de benoeming van bestuursleden, de verkiezing van medezeggenschapsraden en het bevorderen van ouderparticipatie.

2. Actieve pluriformiteit, integratie, respect voor diversiteit en professionaliteit.  Hierbij hoort ook het aanbieden van professioneel gegeven keuzevakken godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

3. Interne en externe democratie. Het openbaar onderwijs legt verantwoording af aan democratisch gekozen overheden en wordt op democratische wijze bestuurd onder erkenning van de deskundigheid van alle professionals en door de ouders bij het functioneren van de school te betrekken.

4. Het scheppen van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving waarin iedereen respectvol met anderen omgaat.

5. Het ontwikkelen en uitvoeren van een breed gedragen onderwijsbeleid in een schoolgemeenschap die midden in een democratische samenleving staat.


Deze zaken werden behalve toetsing aan de reeds gevisiteerde scholen ook gerelateerd aan de maatschappelijke, deels ook RK-georiënteerde omgeving en de beperkingen, maar ook kansen die dat met zich meebrengt.

Het totaal van de visitatiegesprekken wordt omgezet in conclusies, die in de vorm van een totaalverslag worden aangeboden aan het bestuur van Akkoord. Over de certificering worden nog nadere afspraken met de scholen gemaakt. Met algemene directie en directeuren wordt overleg gepleegd hoe in het voorjaar van 2013 tijdens de De School!Week 2013, een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), bij de stichting Akkoord in samenwerking met het CBOO vorm wordt gegeven aan de totaal afronding van de CBOO-visitaties.


De WMS als tegenkracht deel 3


In CBOO-bericht week 45 werd de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de WMS (Wet Medezeggenschap) erin voorziet dat de (G)MR een goede tegenhanger kan zijn van de algemene directie als uitvoerder van een bestuursbeleid en of in een ander steeds meer voorkomend bestuursmodel een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Als voorbeeld waarover met betrekking tot die vraag twijfel was gerezen, werd in dat CBOO- bericht melding gemaakt van 3 brieven die ook te lezen waren en waarin een oudergeleding - al dan niet in totaliteit - bij de Onderwijsinspectie, de Gemeente en bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) om aandacht vroeg voor wat in haar ogen schortte aan de onderwijskwaliteit in brede zin bij de Stichting Meerwerf in Den Helder. Dat werd met name gekoppeld aan bestuurs - en directiebeleid.

Het is begrijpelijk, dat zo'n actie commotie teweeg brengt en allerlei reacties oproept. De volgende spelers traden nu ook (voor het CBOO waarneembaar) in het strijdperk:

1. De PMR van de stichting Meerwerf (m.u.v. de voorzitter, die zich distantieerde van de actie van de ouders, die de brief naar externe instanties/organisatie hadden gestuurd). Het CBOO heeft in het kader van hoor en wederhoor deze brief geplaatst in CBOO-bericht week 46 om daarmee duidelijk aan te geven dat de meningen binnen de "tegenkracht" GMR van Meerwerf verdeeld zijn.

2. Een algemeen directeur van Meerwerf, die in een rondschrijven mededeling doet van het afzetten van de voorzitter van de GMR en van een deel van de oudergeleding en vervolgens meedeelt dat de gezamenlijke MR-en van de Meerwerfscholen de bevoegdheden van de GMR overnemen.

3. De gezamenlijke directeuren van de scholen van de Stichting Meerwerf, die aan het CBOO een brief sturen, getekend door de heer Jon Sluiter waarin zij verklaren zich te distantiëren van de brief, die door ouders naar externe partijen is gestuurd onder verwijzing naar het GMR reglement van Meerwerf artikel 17, waarin staat: "De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid in het onderling overleg, in het overleg met het bevoegde gezag en met betrekking tot terugkoppeling naar de achterban” en voorts wijzen op de schadelijke effecten, die dit voor de beeldvorming van Meerwerf heeft."

4. Alle teamleden van basisschool de Kluft 't Tuselant in een mailbericht aan het CBOO, waarbij adhesie wordt betuigd met een rondschrijven van de algemeen directeuren en waarin staat: “We zijn van mening dat de brief (van de ouders) inhoudelijk grotendeels en op essentiële punten onjuist is. We maken ons grote zorgen over de mogelijke effecten van de brief: Door de ongefundeerde kritiek wordt een volstrekt foutief beeld van onze organisatie opgeworpen en dit achten wij zeer schadelijk voor leerlingen en personeelsleden van onze scholen."


Nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken wordt wel een patroon duidelijk, dat vragen oproept:

1. Is dit handelingspatroon waarbij voornoemde actoren betrokken zijn voor kenners van de WMS een werkwijze conform die wetgeving?

2. Wordt door deze werkwijze doorgedrongen tot de beantwoording van de vragen waar het de briefschrijvers uit de oudergeleding van de GMR van Meerwerf om gaat?

3. De Pleitnota van de via de AOb ingehuurde advocaat is door de Geschillencommissie op 15 december 2011 slechts gedeeltelijk in behandeling genomen, omdat zij zich voor een deel niet bevoegd achtte een oordeel uit te spreken (zie CBOO-bericht week 38). Vraag is of de GMR en algemene directie en bestuur met de niet in behandeling genomen genoemde geschilpunten nog iets hebben gedaan?

4. Op 4 november jl. verzonden ouders uit de GMR-geleding brieven naar externen, de gemeente Den helder, de onderwijsinspectie en de Algemene Onderwijsbond inzake hun verontrusting. Vanwege het bevoegd gezag van Meerwerf is daarop gereageerd door de algemene directie. De vraag doet zich voor waarom na twee en halve week het bestuur van de stichting Meerwerf zich over deze kwestie nog niet heeft laten horen.

5. Is het denkbaar dat het gemeentebestuur van Den Helder zich de vraag stelt of in deze situatie een discussie over wel/niet toepassing van de WPO art 48 lid 11 aan de orde is.


Of deze vragen worden beantwoord, moet worden afgewacht.

In een breder kader heeft het CBOO een kortlopende onderzoeksvraag (KLOO) ingediend, die is gehonoreerd. De onderzoekers van het ITS in Nijmegen, die nu in het land onderweg zijn, gaan uit van 2 empirische vragen:

1. In welke mate is de gemeenteraad daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs. Hoe houden zij feitelijk toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs? Wat vinden zij belangrijk? Welk toezichtskader wordt gehanteerd? Hoe beoordelen zij of de continuïteit gewaarborgd is en het openbaar onderwijs blijft voldoen aan de 'wezenskenmerken van het openbaar onderwijs'?

2. In welke mate en op welke manier zijn ouders en leraren direct betrokken bij het bestuur van openbare scholen als bestuurder of binnen de Raad van Toezicht. Op welke wijze leggen besturen verantwoording af naar burgers in de gemeente, ouders en leraren over het reilen en zeilen van het openbaar onderwijs? Hoe worden ouders en leraren bij het bestuur en het toezicht betrokken (zitting, voordracht, professionals)? Wat zijn argumenten om ouders en leraren juist wel of niet bij het bestuur te betrekken?


Het Begeleiden en Beoordelen van Waarden van Leerlingen; verzoek tot deelname aan KLOO-onderzoek

HERHALING

(Ingezonden mededeling)


Docenten geven vanuit hun pedagogische verantwoordelijkheid regelmatig een oordeel over de waarden van leerlingen. Dit oordeel wordt gegeven tijdens de begeleiding van leerlingen, maar kan ook doorwerken in de formele beoordeling van leerlingen in cijfers en rapporten.  Waarden zijn normatieve ideeën over wat goed en slecht is. Waarden zijn dus subjectief, en er kan verschillend over worden gedacht.

In dit onderzoek willen we er achter komen hoe docenten omgaan met waarden in de begeleiding en beoordeling van hun leerlingen. Wij leggen een aantal vragen voor waarop u kunt aangeven in hoeverre u het er mee eens bent of niet. Verder willen wij graag ook voorbeelden horen van knelpunten, geslaagde of juist mislukte aanpakken en suggesties voor verbetering. Het onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in het pedagogisch handelen van docenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het CBOO.

U kunt starten met invullen van de vragenlijst via deze link.

De verwerking is uiteraard anoniem. Het CBOO neemt nog contact op met de AOb met het verzoek de resultaten ook via de met haar verbonden media te verspreiden.

Met dank voor uw medewerking.

 

Prof. dr. Wiel Veugelers

Dr. Jaap Schuitema

Universiteit van Amsterdam
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).