START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5128 november 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 48
Verwaarlozen gemeenten toezicht op openbaar onderwijs?


Binnenlands Bestuur Magazine (BB) is een onafhankelijk magazine voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid. In dat blad wordt met regelmaat ingegaan op de relatie tussen de (gemeentelijke) overheid en het openbaar onderwijs. Sinds de verzelfstandigingstendens van het openbaar onderwijs met wettelijke mogelijkheden voor een private bestuursvorm, zoals stichtingen de overhand kreeg is meteen de discussie losgebrand of het openbaar onderwijs met deze ontwikkeling gediend is of niet.

Zeer recent (25 november jl.) wordt onder de kop “Gemeenten verwaarlozen toezicht op openbaar onderwijs” ingegaan op een aantal gemeentelijke situaties. Gemeenten hebben het openbaar onderwijs volledig losgelaten en dat komt ze duur te staan, aldus de BB- journaliste die een inventarisatie heeft gemaakt. Diezelfde journaliste is met dit thema ook al bezig geweest in het BB-nummer van 27 april jl. Daar laat zij o.a. VOS/ABB-beleidsmedewerker Janine Eshuis aan het woord, die heel overzichtelijk in dat artikel het volgende aan de orde stelt:


Zij adviseert gemeentebesturen het toezicht op het openbaar onderwijs nog eens kritisch tegen het licht te houden. ‘Gemeenten intensiveren het toezicht nu al als tijdelijke maatregel om de schade te herstellen. Maar je kunt dat natuurlijk beter voorkomen door een vinger aan de pols te blijven houden. Puinruimen kost altijd meer geld. Dus je kunt beter structureel investeren in de relatie.’

Dat moet dan op een informele manier, want het formele toezicht van gemeenten verdwijnt juist. In 2010 is een nieuwe wet van kracht geworden waarin is vastgelegd dat er in het onderwijs een scheiding aangebracht moet worden tussen bestuur en toezicht.

Veel schoolbesturen voeren daarom het Raad van Toezicht-model in. De directie wordt dan College van Bestuur en het stichtingsbestuur wordt Raad van Toezicht. De toezichthoudende rol die gemeenteraad had, verdwijnt; de raad benoemt alleen nog de leden van de Raad van Toezicht. Invoering van een Raad van Toezicht is overigens niet verplicht. ‘Er zijn ook andere modellen voor het scheiden van bestuur en toezicht’, weet Janine Eshuis. ‘En er zijn ook besturen die zeggen: wij zijn nog niet zover.’


De VOS/ABB-beleidsmedewerker beschrijft en nuanceert de ontwikkelingen! Het CBOO is het met die nuancering eens. Juist in het openbaar onderwijs is een variëteit van bestuurlijke mogelijkheden gewenst! Wel is het daarbij volgens het CBOO van belang, dat de gemeentelijke rol zich (direct/indirect) niet beperkt tot controle op de besteding van beschikbaar gestelde financiële middelen, maar dat ook gelet wordt op handhaving van de wettelijke kaders inclusief juiste toepassing van de Wet Medezeggenschap Scholen, waarmee het schoolleven zich in het openbaar primair en voortgezet onderwijs afspeelt.

In Het Onderwijsblad nr. 18 van de AOb (HOB) wordt door Sjaak Braster, hoofddocent sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam beschreven hoe en vanuit welke gedachtegang de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs tot stand is gekomen. Voor de lezer(s) van dat artikel is er vervolgens genoeg stof tot nadenken over de vraag of de door Braster beschreven ontwikkelingen in (openbaar) onderwijs gewenst zijn en als eindpunt kunnen worden beschouwd dan wel bijstelling behoeven.


‘Verder op weg met de WMS’

(gedeeltelijk ontleend aan website Stichting Onderwijsgeschillen)


Op 21 november 2012 organiseerde Onderwijsgeschillen het 6de WMS Congres in Ede met als titel ‘Verder op weg met de WMS’. Het programma bestond uit een kort plenair gedeelte met een interactieve presentatie van de onderwijsvakorganisaties AOb en CNV Onderwijs en de uitreiking van MR-prijzen door drs. Adriaan Zeillemaker, plv. directeur PO bij het ministerie van OCW. De rest van de dag waren er voor de deelnemers 36 workshops in drie rondes.

Tijdens de interactieve presentatie van de AOb en CNV Onderwijs ‘De (G)MR in woelige tijden’ peilden de vakorganisaties de meningen van de deelnemers op prikkelende vragen, waarop een panel reactie gaf. Dankzij de stemkastjes was elke deelnemer in de gelegenheid zijn mening te geven. Het resultaat van de stemmingen gaf een goed beeld van de stand van medezeggenschap.

Volgens op het WMS congres aanwezige CBOO-bestuurders is er nog wel een wereld te winnen in de medezeggenschap. Lezers van dit bericht die werken in het (openbaar) onderwijs worden hierdoor uitgenodigd aan het CBOO door te geven in hoeverre zij de situatie op/in de eigen school/organisatie  herkennen in het beeld wat te voorschijn komt in de stemmingen tijdens het zeer geslaagde Congres.


Klankbordgroep openbaar onderwijs voor de laatste keer bijeen!


CBOO-lidorganisatie "AOb Groep Openbaar Onderwijs" slaat nieuwe wegen in!

Jarenlang zijn kaderleden van de AOb die in het openbaar onderwijs werken 4x per jaar bijeen gekomen om met elkaar actuele zaken m.b.t. het openbaar onderwijs te bespreken. Bij de omzetting van de vereniging AOb/AVMO in een AOb Groep Openbaar Onderwijs is afgesproken, dat de voormalige RAV-vergaderingen (RAV = regionale
afdelingsvertegenwoordiger) t/m eind 2012 als klankbordgroep kan blijven functioneren. Daarna moet worden bekeken op welke manier het groepsbestuur in een nieuwe structuur een netwerk opzet, waarmee meestal virtueel, maar een enkele keer ook in thema bijeenkomsten bijeen kan komen. Op vrijdag 30 november komt de klankbordgroep oude stijl voor de laatste keer in het AOb-gebouw bijeen.

In 2013 zal met een nieuwe formule het contact met de leden worden voortgezet. Daarvan zal een uitgebreid twitter-netwerk deel uitmaken. Via dat netwerk zal d.m.v. gerichte vraagstellingen aan de AOb-leden in het openbaar onderwijs met regelmaat worden gepeild hoe het er m.b.t. de openbare identiteit voor staat. Daarnaast zal het netwerk discussiethema's ontwikkelen. Het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs is in overleg met de werkorganisatie van de AOb hoe e.e.a. technisch het best kan worden geregeld.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).