START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 december 2012
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 49
NVOR symposium over geschilbeslechting in het onderwijs


Op 21 november jl. hield de Stichting Onderwijsgeschillen een WMS Congres met als titel "Verder op weg met de WMS". Daarover is informatie geplaatst in CBOO-bericht week 48.

Ruim een week later, op 30 november jl. besteedde de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht complementair aandacht aan aspecten van hetzelfde thema, maar dan vanuit de invalshoek van de complicaties die kunnen optreden als geschillenbeslechting in praktijksituaties vele haken en ogen blijkt te hebben.

Het Nederlandse onderwijssysteem kent veel verschillende instanties waar onderwijsdeelnemers, ouders, personeel en bestuur naar toe kunnen om hun geschil voor te leggen. Doordat het onderwijssysteem een duaal karakter heeft (openbaar en bijzonder), heeft ook het stelsel van geschilbeslechting duale trekken. Geschillen binnen het openbaar onderwijs komen bij de bestuursrechter, geschillen in het bijzonder onderwijs bij de civiele rechter. Daarnaast zijn er talloze commissies:  algemene (zoals de Commissie Gelijke Behandeling en de Landelijke Commissie Geschillen medezeggenschap scholen) en bijzondere (zoals de commissies van Beroep en klachtencommissies). Er dienen zich veel vragen aan op het gebied van geschilbeslechting in het onderwijs, zoals de vraag of we moeten doorgaan met het creëren van aparte rechtsgangen ten opzichte van de gewone rechter.

Zeer opmerkelijk was de voordracht van directeur/bestuurder van de Stichting, mevrouw Hilde Mertens. Daarin sprak zij uit, dat Onderwijsgeschillen in zaken die niet tot haar competentie behoren maar waarvan de rechtsgang naar de Ondernemingskamer van een gerechtshof erg groot is, door bemiddeling tot een oplossing kunnen worden gebrach. Zij vertelde dat bemiddeling een vorm is van alternatieve geschiloplossing die met goede resultaten binnen de overheid en het bedrijfsleven wordt toegepast. Sedert een jaar biedt Onderwijsgeschillen in de vorm van een pre-pilot bemiddeling en mediation aan in klachtzaken. De ervaringen zijn positief. Vanuit zijn functie tot bevordering van de kwaliteit van geschilbeslechting in het onderwijs, wordt op dit moment vanuit het Expertisecentrum gewerkt aan een projectplan Pilot Bemiddeling inzake klachten en medezeggenschapsgeschillen in het onderwijs. Vanaf februari 2013 is het mogelijk om de bemiddeling van de Stichting Onderwijsgeschillen in te roepen voor het inzetten van een mediationtraject als dat relevant is in de eigen school/bestuurlijke situatie.


AOb Klankbordgroep openbaar onderwijs gaat als Adviesgroep verder!


Op 30 november jl. is de Klankbordgroep van de AOb Groep Openbaar Onderwijs voor de laatste keer in oude samenstelling bijeen geweest. De aanwezigen voelden de noodzaak gezamenlijk te verklaren, dat een overleg gremium dat minimaal 2x per jaar bijeen komt, bittere noodzaak is om de cohesie en de informatiestroom in de Groep Openbaar Onderwijs op de juiste manier te kanaliseren. In het kader van deze gezamenlijke verklaring werd voor de rest van het schooljaar 2012 - 2013 een aantal concrete afspraken gemaakt:

1. Een adviesgroep openbaar onderwijs komt minimaal 2 maal per jaar bijeen ter bespreking van een van tevoren bepaald thema.

2. Er wordt stevig ingezet op communiceren via mail en twitter. Met het laatste proberen we de jongere collega’s te binden (zie AObgroepOO op twitter).

3. Het functioneren van de groep wordt d.m.v. een enquête (intern) over een half jaar geëvalueerd.

4. Bijeenkomsten worden georganiseerd op woensdagen, opdat ook jonge PO-collega's daarvoor tijd vrij kunnen maken.

5. De aanwezigen hebben de inspanningsverplichting om de volgende bijeenkomst minimaal 1 jonge collega mee te nemen uit elke school. Daarnaast worden (G)MR-en in het openbaar onderwijs aangeschreven. Daartoe zal gebruik worden gemaakt van het interne AOb digitale MR-blad.

6. Op de AOb-website zal het beleidsplan van de Groep Openbaar Onderwijs worden gepubliceerd, waarin een prioritering van activiteiten is aangegeven.

7. Een kleine werkgroep zal bekijken of de uit 1997 daterende Nota Lokaal Onderwijsbeleid kan worden aangepast om vervolgens richtsnoer te zijn voor een eigentijdse rol van het groepsbestuur als het gaat om bij gemeenten aandacht te vragen voor belangenbehartiging van het openbaar onderwijs.

8. De aanwezige groepsleden willen graag een actieve rol spelen bij de NOT in januari 2013. Zij zijn bereid naast het AOb-verhaal ook meer specifiek aandacht te vragen voor het openbaar onderwijs, iets waaraan bij AOb-leden die daarin werken een grote behoefte bestaat. Het groepsbestuur zal t.b.v. een goede presentatie tijdens de NOT 2013 daartoe een verzoek indienen bij het hoofdbestuur van de AOb.


Besluit houdende wijziging van de kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit


Vanaf 1 december 2012 is als gevolg van een wijziging in de wetgeving omtrent kerndoelen in het onderwijs voor scholen de verplichting ingegaan om voorlichting te geven over seksuele diversiteit op PO- en VO-scholen. De Onderwijsalliantie seksuele diversiteit (OSD), waarvan behalve het CBOO, de AOb, CNV Onderwijs en EduDivers deel uitmaken, is van mening dat dit een goede zaak is, die positief katalyserend kan werken m.b.t. de voorliggende problematiek.

In onderstaande informatie beschrijft MinOCW de wijziging van de kerndoelen die voor deze extra activiteit nodig waren, maar omschrijft in een nadere motivering ook het hoe en waarom ervan.

Klik HIER voor meer informatie.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).