START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
               2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5131 januari 2012
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 5
CBOO gerelateerde activiteiten in 2012

Velen van u hebben waarschijnlijk al een nieuwe agenda voor 2012 in gebruik genomen, dan wel werken inmiddels met een digitale agenda. Heeft u daarin al genoteerd, dat CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs op vrijdag 9 maart a.s. van 14.00 - 17.30 uur het jaarlijks Congres organiseert in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht zaal 717?

Deze keer is het Congres geheel gericht op de rechtspositie van het personeel, dat werkt in het openbaar onderwijs. Het CBOO verleent wederom medewerking aan het Congres.

Het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs brengt het volgende bericht uit:

 

Blijft u ambtenaar als u in het openbaar onderwijs werkt?

Het congresprogramma:

12.30 uur: Lunch in het Beatrixgebouw (1e etage), 13.30 uur: Ontvangst, 14.00 uur: Aanvang congres, 16.30 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje.

U werkt in het openbaar onderwijs. U bent dan ambtenaar, behalve als uw bestuur een samenwerkingsbestuur is.In dat laatste geval hebt u dezelfde rechtspositie als de werknemers in het bijzonder onderwijs.

Maar blijft u ambtenaar als u in het openbaar onderwijs werkt? Dat is de vraag. Ambtenaren krijgen mogelijk dezelfde rechtspositie als andere werknemers. Maar dan weer net niet helemaal. Een goede zaak? Of verslechtert uw rechtspositie hierdoor? Vel uw eigen oordeel hierover. Kom naar het AOb Groep Openbaar Onderwijs congres op 9 maart 2012 van 14.00 tot 16.30 uur en spreek met de inleiders Frans Brekelmans en Marianne van Es over uw rechtspositie als ambtenaar en het wetsvoorstel dat uw rechtspositie wijzigt. Hoe het afloopt met het wetsvoorstel is niet te voorspellen, maar zeker is dat de rechtspositie van de ambtenaar ter discussie staat. Laat u in deze discussie horen op het congres.

Noteert u datum, tijdstip en locatie al nu in uw agenda als dat nog niet is gebeurd!
AOb Centraal secretariaat, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht, telefoon 030 2989279, secretariaat@aob.nl of fax 030 2989882.


U kunt zich nu al aanmelden voor het congres via bovenstaand e-mailadres of faxnummer.

CBOO gerelateerde activiteiten in 2012 - 2


..... maar er staat meer op stapel! Zo is op 14 februari a.s. een gesprek gepland met de organisaties die in het openbaar onderwijs werken, met als doelstelling te bekijken hoe samenwerking op een aantal terreinen de positie van het openbaar onderwijs kan versterken. Aan dat gesprek nemen behalve voorzitter Rob Tielman van het CBOO deel:

- voorzitter A.P.M. van Helvoort vanuit het AOb Groepsbestuur openbaar onderwijs, aangesloten bij het CBOO

- de directeur van de VOS/ABB, de heer R. van der Veen

- de directeur/bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de heer B.J. Kollmer.

- de directeur van het kenniscentrum HVO de heer N. Stuij


Laatstgenoemde zal daar een concept convenant ter tafel brengen waarin als kerndoel het volgende is verwoord:

"Het lange termijndoel van dit samenwerkingsconvenant is er gezamenlijk naar te streven, dat alle ouders met kinderen in het openbaar onderwijs (bo en vo) in staat gesteld worden bewust te kiezen voor GVO en HVO."

Het CBOO gaat met een positieve benadering het gesprek over dit convenant in. Het CBOO zal bij monde van CBOO-voorzitter Rob Tielman de gang van zaken rond visitatietrajecten in bespreking brengen, alsmede de houdbaarheid van eerder gemaakte afspraken daaromtrent.

Het ziet er naar uit, dat de CBOO-visitaties openbare identiteit zich als een olievlek over steeds grotere delen van Nederland uitbreiden. Ook dit gegeven kan een rol spelen in voornoemd gesprek over samenwerking.

In midden-Brabant is een sterke speler actief:


..... de stichting BRAVOO.

De Stichting Bravoo is met ingang van 1 januari 2006 ontstaan na fusie van de besturen van de openbare basisscholen in de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk. De belangrijkste taak van het bestuur is het uitzetten van de kaders waarbinnen de algemeen directeur in samenwerking met de directeuren van de scholen het beleid verder dient de concretiseren en binnen de organisatie uit te dragen. Regelmatig vindt er een toetsing plaats of de uitgezette acties tot het beoogde resultaat hebben geleid.

Voorzitter van het College van Bestuur is de heer R. Venema, die jaren lang leiding en inhoud gaf aan het Henk Pronk Identiteitscentrum, een Multi-denominatief centrum van de Hogeschool Edith Stein in Hengelo (Ov.) Met name het gedeelte dat openbaar onderwijs als thema heeft, kreeg onder zijn verantwoordelijkheid vorm.

Lees HIER verder.

Wetsvoorstel centrale eindtoets ingediend bij Tweede Kamer

(Ontleend aan website Rijksoverheid)

 

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool gaan vanaf volgend schooljaar een centrale eindtoets voor taal en rekenen afleggen. Als de Tweede en Eerste Kamer daarmee akkoord gaan, wordt de eerste centrale eindtoets aan het eind van dat schooljaar, in april 2013, afgenomen. Daarnaast gaan alle scholen in het primair onderwijs werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem waardoor het opbrengstgericht werken wordt bevorderd. Dit staat in een wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees HIER verder.

Ook het CBOO draagt bij aan onderstaand initiatief:


http://www.facebook.com/notes/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/maatschappelijke-organisaties-
maken-vuist-tegen-homodiscriminatie/285489784838665

N.a.v. de bijeenkomst is een film gemaakt.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).