START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 december 2012
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 50
Statutenwijzigingsvoorstel Stichting voor openbaar onderwijs aangehouden


In de Raadscommissie-vergadering maatschappelijke ontwikkeling van de Gemeenteraad van Den Helder van maandag 10 december jl. is een statutenwijzigingsvoorstel van de Stichting voor openbaar basisonderwijs in Den Helder aan de orde geweest. In een vrij langdurige bespreking kwam naar voren:


- De vraag of in de statutenwijziging, zoals die door het bestuur wordt voorgesteld, de scheiding van bestuur en toezicht afdoende wordt geregeld.

- Of in het voorgestelde bestuursmodel volgens de principes van policy governance de specifieke kwaliteiten van bestuursleden in het verzelfstandigde onderwijsbestuur openbaar onderwijs voldoende zichtbaar zijn.

- De vraag waarom in het voorgestelde bestuursmodel de GMR in de benoemingsprocedure van bestuursleden voor een “toezichthoudend bestuur” geen rol meer speelt, maar ouders en personeel rechtstreeks worden benaderd voor het voordragen van kandidaten.


De Raadscommissie sprak in meerderheid uit, dat wellicht het Raad van Toezicht model met een College van Bestuur te verkiezen is, omdat daarin scheiding van bestuur en toezicht duidelijk geregeld is. Op basis van de voorliggende informatie vond de commissie het te vroeg om een positief advies te geven t.a.v. het statutenwijzigingsvoorstel ter doorgeleiding naar de Raadsvergadering van Den Helder op 17 december a.s.

Afgesproken werd dat langs 2 sporen wordt verder gewerkt: Enerzijds wordt het analyseren van het voorliggende statutenvoorstel op voor- en nadelen voortgezet en geplaatst tegenover een RvT bestuursmodel. Anderzijds sprak de Wethouder van onderwijs van Den Helder mevrouw W. Turnhout–van den Bosch als mening uit, dat het i.i.g. noodzakelijk is, dat de bestuurlijke interne spanningen waarbij GMR, algemene directie en bestuur betrokken zijn, moeten worden beëindigd opdat wat dat betreft weer een werkbare situatie ontstaat en er intern toezicht komt, zoals de wet dat voorschrijft. Haar voorstel daarvoor de Algemene Onderwijsbond (AOb) voor bemiddeling in te schakelen, vond unaniem steun bij de aanwezige Raadsleden. Te verwachten valt, dat zij voor bemiddeling binnenkort contact met de AOb opneemt.


Onderzoek voor de dagelijkse praktijk


Het CBOO is er zich van bewust, dat het onderwijspersoneel vaak belaagd wordt met enquêtes. Toch wil ik u vragen aandacht te besteden aan de hieronder staande informatie, die rechtstreeks betrekking heeft op uw dagelijkse werk. Als u meewerkt aan het onderzoek hoeft dat niet veel tijd te kosten en wordt een schat aan ervaringen verkregen waar ook uw collega’s wat aan hebben.

Van harte aanbevelend,

Martien Hietbrink, secretaris CBOO


Het Begeleiden en Beoordelen van Waarden van Leerlingen; verzoek tot deelname aan KLOO-onderzoek


(Ingezonden mededeling)


Docenten geven vanuit hun pedagogische verantwoordelijkheid regelmatig een oordeel over de waarden van leerlingen. Dit oordeel wordt gegeven tijdens de begeleiding van leerlingen, maar kan ook doorwerken in de formele beoordeling van leerlingen in cijfers en rapporten.  Waarden zijn normatieve ideeën over wat goed en slecht is. Waarden zijn dus subjectief, en er kan verschillend over worden gedacht.

In dit onderzoek willen we er achter komen hoe docenten omgaan met waarden in de begeleiding en beoordeling van hun leerlingen. Wij leggen een aantal vragen voor waarop u kunt aangeven in hoeverre u het er mee eens bent of niet. Verder willen wij graag ook voorbeelden horen van knelpunten, geslaagde of juist mislukte aanpakken en suggesties voor verbetering. Het onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in het pedagogisch handelen van docenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het CBOO.

U kunt starten met invullen van de vragenlijst via deze link.

De verwerking is uiteraard anoniem. Het CBOO neemt nog contact op met de AOb met het verzoek de resultaten ook via de met haar verbonden media te verspreiden.

Met dank voor uw medewerking.

 

Prof. dr. Wiel Veugelers

Dr. Jaap Schuitema

Universiteit van Amsterdam
 
Lesbrieven bij “Dus ik ben Jr”

(ontleend aan HVO website)


Van 11 november tot en met 16 december is wekelijks een aflevering te zien van “Dus ik ben Jr”, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma “Dus ik ben”, bij Z@PP op Nederland 3. Hierin stuurt denkpiloot Borre (10) vanuit zijn denklaboratorium de denktank van 14 kinderen aan. De in totaal 6 afleveringen starten elk met een vraag van één van de jonge denkers. Vragen die ook leuk zijn om in de klas te bespreken.

Stichting HVO, ook wel kortweg HVO genoemd, maakt bij de animaties van de afleveringen lesbrieven met tips voor het filosofische gesprek en creatieve verwerkingen van de vragen die centraal staan in de animaties. HVO wil mensen van alle leeftijden inspireren en uitdagen om zichzelf te ontplooien en doet dit onder andere door kritische reflectie en dialoog te stimuleren in het onderwijs.

U kunt nog inspringen:  Klik daarvoor HIER.
Indringende film over de verwerking van seksuele diversiteit


Vanaf 1 december 2012 zijn alle scholen in Nederland verplicht voorlichting te geven over (homo)seksualiteit.

Uit onderzoek blijkt dat voorlichting kan helpen om homogeweld te voorkomen. Voor veel homojongeren is de school een onveilige plek; de helft van de scholieren vindt dat je op school beter niet uit de kast kan komen. Het aantal zelfmoordpogingen onder homojongeren is vier keer zo groot als onder heterojongeren en driekwart van de homojongeren wordt gepest of in elkaar geslagen, zo is uit onderzoek gebleken.

Na een korte introductie is het aan te bevelen in de bovenbouw van het VWO/HAVO  de volgende film te draaien: "Als ik het zeg, dan ben ik het ook echt."

Voor meer informatie kunt u HIER klikken.
 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of m@hietbrink.org